29. JÚN

                                                          29. JÚN

 

                                           Deň apoštolov Petra  a Pavla

 

 

Je to verná reč a zaslúži si, aby ju všetci prijali: Ježiš  Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý; ale práve preto sa mi dostalo milosti, aby Ježiš Kristus na mne prvom dokázal všetku svoju zhovievavosť, aby to bolo príkladom pre tých, ktorí budú  veriť v Neho k životu večnému.

 

                                                                                                                                             1 Timoteovi 1, 15 – 16

 

     Moje srdce si stále opakuje: Rád by som tomu všetkému uveril, len keby som bol svätý Peter alebo svätý Pavel. Teda, my sa chceme vždy ukázať navonok  so svojimi skutkami; nechceme byť v úlohe obdarovaných a vravíme: Verím, že Mária, svätý Peter, alebo svätý Pavel sú bratia Kristovi; ale ja som si to nezaslúžil, ja nie som hodný takejto cti. Toto sú však číre bláznovstvá. Nepočuješ, že je to dar?

      Svätý Peter je práve tak úbohým, na pomoc odkázaným hriešnikom, ako ty. Tak hovorí teda slovo obom bez rozdielu, tebe aj svätému Petrovi, že si Božie dieťa a Boh je tvojím Otcom, že Boh ti už nechce byť hrozným, ani nepriateľským. Svätého Petra sa dotýka takéto slovo a prijíma ho tiež.

      Chceš byť ako svätý Peter? Nuž, chyť sa Božieho slova podobne ako on. Milý Pane Bože, nejde tu predsa o to, aby sa viacej konalo, lež o to, aby sme sa ponúkaného chytili a držali, a nechali sa obdarovať.

 

                                                                      Martin Luther: Smerovník kresťanskej cirkvi

Komentovať