Nadácia Kresťanská obnova

http://nadaciakrestanskaobnova.webnode.sk/ – Obnova duchovného povedomia kresťanov v žiarskom okrese je prvou prioritou v činnosti nadácie nepretržite od jej založenia. Druhou prioritou je podpora stavby Evanjelického centra v Žiari nad Hronom. Rok 2011 bol v realizácii týchto dvoch prioritných účelov nadácie úspešný. K obnove duchovného povedomia prispeli hlavne relácie v mestskej televízii a príspevky publikované v mestských a okresných novinách.

O stavbe kostola sme informovali aj v celoštátnom merítku v časopise Evanjelický posol. Členovia správnej rady nadácie spolupracovali pri získaní podkladov pre stavebné povolenie na stavbu kostola aj pri výberovom konaní dodávateľa. Stavba evanjelického kostola sa začala 28. marca 2011. Nadácia významne prispela na stavbu kostola aj finančne spolu sumou 25 913,73 EUR. Z toho 2 363,38 EUR bolo vo forme pôžičky a suma bola vrátená na účet.

Práve tento konkrétny finančný príspevok z účtu nadácie napomohol tomu, že hrubá stavba kostola mohla byť v októbri 2011 ukončená. Nepodarilo sa zatial opraviť strechu ev. kostola v obci Lúčky pri Kremnici.

Požiadali sme o grant z Nadácie VUB na tento účel. Pre kostol v Lúčkach sme si stanovili dlhodobý cieľ – do konca roku 2016 objekt obnoviť a zriadiť v ňom expozíciu pre jubileum 5OO rokov od reformácie v roku 2017.

Prispeli sme nadácii Úsmev ako dar sumou 60 EUR. Po dokončení stavby Evanjelického centra – kostola v Žiari nad Hronom dostanú prioritu iné aktivity definované v základných nadačných dokumentoch ako “Účel nadácie“ v oblasti sociálnej, vzdelávacej, informačnej aj verejnoprávnej takto:

  • Skvalitnenie života osamelých, starých, ľudí chorých a sociálne slabých a ľudí v núdzi.
  • Finančná aj iná pomoc jednotlivcom aj kresťanským cirkevným zborom. Pomoc ľuďom pri nepredvídaných udalostiach.
  • Podpora vzdelávania, využívania infomačných technológií a publikovania
  • Publikovanie skutočných príkladov pomoci blížnym v duchu kresťanskych zásad.
  • Metodická pomoc jednotlivcom aj organizáciám pri získavaní finančných prostriedkov od Ministerstva kultúry, z mimovládnych neziskových organizácií, z firemnej filantropie, z 2% z daní aj zo zahraničných zdrojov.
  • Spolupráca s Karpatonemeckým spolkom, s ambasádou NSR v SR a s Ministerstvom kultúry SR aj s inými donormi pri revitalizácii opusteného evanjelického kostola v obci Lúčky a jeho využití k prezentácii 500 ročného jubilea reformácie v roku 2017.

Viac tu: http://nadaciakrestanskaobnova.webnode.sk/

Komentovať