Zo života Misijnej provincie vo Svédsku a Fínsku

Webová stránka Misijnej provincie vo Svédsku prináša informáciu jej biskupa Rolanda Gustaffsona o stretnutí biskupov týchto organizácií .Stretnutie sa konalo v Stokholme 22. a 23. mája t.r. Na stretnutí sa okrem spomenutého zúčastnili švédski biskupi Lars Artmann a Goeran Beijer ako aj biskup Matti Vaisanen a dekan Esko Murto z Fínska.Na porade bol prítomný aj tajomník Misijnej provincie Svédska Bengt Birgersson. Po pobožnosti boli informácie o činnosti provincii vo Svedsku a Fínsku. Väčší rozvoj práce je vo Fínsku. Fínski partneri mienia založiť vlastnú diecézu. Mala by byť zaregistrovaná na budúci rok 2013.Obe organizácie chcú aj potom tesne spolupracovať, a preto plánujú založiť strešnú organizáciu – Misijná provincia Severu. Doterajšia ich organizácia s názvom Lutherova spoločnosť bude pracovať ako jej výkonný orgán. Biskupi prerokúvali aj otázku apoštolskej sukcesie a ekumény. Misijná provincia a LS vo Fínsku nadväzujú kontakty s vyznávačskými – konfesijnými lut. cirkvami vo svete, vrátane LC MS v USA. Na jeseň  sú pozvaní na teologické konferencie do Kanady a USA.Budúce stretnutie biskupov sa bude konať 27. a 28. novembra t.r. v Goteborgu.

(www.missionsprovinsen.se)

Komentovať