Nová zmluva

                                                         Nová zmluva

Jer 31, 31- 34:

 

     “Ajhľa, prichádzajú dni, – znie výrok Hospodinov – keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. (32) Nie zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z Egyptskej krajiny, zmluvu, ktorú oni zrušili, hoci ja som bol ich pánom – znie výrok Hospodinov, – (33) Lebo toto bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po oných dňoch – znie výrok Hospodinov – Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. (34) Potom už nikto nebude  viac poučovať blížneho ani svojho brata: Poznajte Hospodina! Lebo všetci ma budú poznať od najmenšieho až po najväšieho, – znie výrok Hospodinov – lebo im odpustím ich viny a na ich hriech si už nespomeniem”. Amen  

 

    Bratia a sestry v Pánovi !

   

      Podpisovaniu medzinárodných zmlúv, alebo medzivládnych dohôd sa vždy venovala veľká pozornosť médií i bežných ľudí, lebo majú dosah na život oboch, prípadne viacerých zúčastnených strán.

Perá, ktorými sa zmluvy podpisujú sa môžu stať významným souvenírom, alebo pamiatkou. – Pred pár mesiacmi obletela svet videospráva, ako si prezident ČR Václav Klaus obzeral so záujmom pero pri podpise medzštátnej dohody v Južnej Amerike a napokon si pero bez rozpakov strčil do vrecka. Odniesol si ho, ako si hokejisti odnášajú puk, ktotrým dosiahli gól, alebo víťaztvo…

 

   Chcel by som hneď v úvode pripomenúť, že kresťania konáme a máme konať práve takto! My si smiemem odniesť to, čím bola podpísaná najdôležitejšia zmluva, aká kedy bola vôbec uzatvorená. Je to zmuva medzi nami a Pánom Bohom, skrze Ježiša Krista. Tam, kde bolo nepriateľstvo, kde sa človek stal Božím nepriateľom a žil vo vsťahu nedôvery, opozície i otvorenej roztržky so svojím Stvoriteľom – tam prišla a nastúpila zmluva pokoja. Zmierenie ponúkol a inicioval Ten, kto túto roztržku a nepriateľstvo neinicioval a nezavinil. Napriek tomu Boh urobil prvý a rozhodujúci krok a prevzal všetku inciatívu pri jej príparve, koncipovaní a podpísaní. 

    Je to “Nová Zmluva”, podpísaná krvou Božieho Baránka Ježiša Krista! Podpísaná a dokonaná bola na Golgote, ale my do nej vstupujeme osobnou zmluvou skrze Krst svätý. Aj on je Božím dielom. Je vstupom do nového vzťahu medzi Pánom Bohom a nami. K nej pristupuje aj jej rozvíjanie, napĺňanie a potvrdzovanie.  Pokrstený človek smie túto ponuku mieru, pokoja a požehnania z Božej strany prijímať a obnovovať tým, že má účasť na Ježišovej obeti cez druhú sviatosť – cez Večeru Pánovu. Práve o kalichu hovorí Pán Ježiš, že on je: “krvou novej zmluvy”. Zmluvy večnej a trvalo platnej vždy a všade tam, kde Kristovu krv prijímame, kde si ju odnášame so sebou do nášho života. To, čím bola táto nová zmluva napísaná a podpísaná, je nám ponúknuté nie ako suvenír, ale trvalý dar z milosti Božej, skrze Krista.

     

    Krv Kristovu vyliatu na Golgote prijímame teda vtedy, keď  pokľakneme k oltáru a On sám nám spolu s chlebom a vínom dáva dary Jeho lásky, obete a služby: odpustenie hriechov, uistenie o  účasti na Jeho sláve v nebesiach. Pominulý sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo bol pripomenutím, že Jeho vstúpenie znamená pokračovanie v príprave príbytkov pre nás, ako to sám zasľúbil. “Idem vám pripraviť miesto, aby ste aj vy boli tam, kde som ja”. So vstúpením na nebo sa spájajú aj ďalšie sľuby Pána Ježiš Krista, ktoré smieme očakávať ako také, ktoré sa plnia, boli splnené, alebo splnené budú.  

   

   Bratia a sestry!

 

   Pokiaľ ide o zmluvy medzi štátmi, najmä rôzne mierové zmluvy a  dohody, väčšina z nich má jednu vec spoločnú: Všetky –  tie staré i nové boli až doteraz porušené. Ľudia ich nedodržali. Ako príklad môžme spomenúť: mníchovskú zmluvu, či dohodu. O tejto sa  väčšina zúčastnených politikov z vtedajších mocností domnievalo, že zabezpečí Európe mier. Ako vieme, nestalo sa tak…

 

     Oveľa známejšou zmluvou je Stará zmluva, ktorú Pán Boh uzavrel s ľudom Izraela na vrchu Sínaj prostredníctvom Mojžiša. Označujeme ju ako Zmluvu Zákona. Napísaná bola na dvoch kamených doskách…Jej podstatu tvorila dohoda medzi Pánom Bohom a ľudom Izraela, v ktorej Boh ponúkol izraelskému ľudu dar slobody, novej krajiny a svojho spoločensnstva. Za to sa druhá zmluvná strana, ľud SZ zaviazal Boží zákon plniť a ctiť. Boží sľub bol tiež podpísaná krvou obetovaných zvierat a zákon podľa bol napísaný nakamené dosky Božou rukou a prstom, ktoré Izrael stratil. Jeho obsah však pozáme z Písem SZ a spomína ho aj Pán Ježiš, prostredník NZ.

      

    Ľud Izraelský, ako vyvolený Boží národ získal od Boha darovanú zem a krajinu do vlastníctva. Zo strany ľudu Izrala však bola táto zmluva nespočetne krát  porušená. Zo strany Božej však zmluva porušená nebola nikdy. Toto je najdôležitejšie posolsvo dnešnej nedele! Pán Boh je vždy verný! Je verný vo svojich slovách a zasľúbeniach ktoré dal a vyslovil, aj keď ľud dokázal a dokazuje často svoju nehodnosť  a nevernosť. Prorok Jeremiáš oznámil z Božieho poverenia vznik novej zmluvy! Ide o slobodné a ničím nepodmienené Božie rozhodnutie a konanie.

 

    “Čo je staré a prežilo sa podlieha zániku” – konštatuje apoštol Pavel v polemike s ľudom Izraela. Čo však je rozhodujúce, že to, že táto zmluva podpísaná krvou Božieho Baránka Krista Ježiša, platí pre všetkých ľudí a pre všetky veky. Ona je totiž súčasne večnou zmluvou. Nebude už nasledovať  teda žiadna iná, ktorú by sme smeli, alebo mali očakávať. Je dôležité, aby sme po jej prijatí a súhlase z našej stray vždy sa dokázali vernía

         

      Nie je náhoda, že práve pri konfirmácii platí výzva pokrsteným, a konfirmovaným, ktorí po prvý krát pristupujú k Pánovmu stolu: “Buď verný až do smrti a dám ti veniec života”. Všetci, ktorí sme boli pokrstení, konfirmovaní, ktorí sme pristúpili k spovedi a dali sľub polepšenia života a nasledovania Ježiša Krista, máme z našej strany brať túto zmluvu vážne a kontrolovať jej plnenie. Je to zmluva o živote a smrti. O dare požehnania, ale aj o možnom obnovení nepriateľstva, lebo: “kto nehodne je a pije, odsúdenie si je a pije”!

 

      Zasľúbenia prorockého slova prekonávajú aj predstavu samotného proroka v tom, že je to ponuka nového vzťahu medzi nebom a zemou, Pánom Bohom a človekom nielen pokiaľ  ide o Izrael, ale sa týka všektých ľudí a národov. Prororockým slovom  bolo oznámené, že Pán napíše svoj zákon do nášho vnútra a našich sŕdc. Tam, kde je prijatie zmluvy a viera, tam je plnenie Božieho zákona samozrejmosťou!  Tam nejde o nejakú “nadprácu” človeka, nejde o nijakú zásluhu, ale ide vždy o odpodveď a dôsledok toho základného, čo Pán Boh urobil, keď v Ježišovi zmieril svet so sebou.

     

  Tak smieme poznať a vidieť Pána Boha nie ako nepriateľa, alebo len ako prísneho a nemilosrdného Sudcu, ale ako nášho  milujúceho Otca. Toto poznanie smú prijať všetci – “od najmenšieho dieťaťa, až po najväčšieho”, t.j.vysoko postaveného človeka. Aj obsah tejto zmluvy je vzácny a jedinečný: “Lebo im odpustím ich viny a na ich hriech si už nespomeniem!” To, čo nám Pán Boh odpustil, je odpustené a nebude nás za to znovu súdiť na poslednom súde. Na Jeho milosť sa smieme spoľahnúť ako na pravdivé a verné slovo. Za to slovo nám však prichodí vždy nanovo Ho chváliť, Jemu ďakovať a byť mu poslušný.

 

    Bratia a sestry!

    Kedže stojíme pred svätodušnými sviatkami, smieme si pripomenúť aj dnes to, že súčasťou tejto novej zmluvy je aj zasúbenie daru Ducha Sätého cirkvi Ježiša Krista. Apoštolom, ako prvým, ale aj každému pokrstenému človeku. Nie všetky dary Ducha patria každému, ale patria celku cirkvi!  V cirkvi ale tvoríme rodinu Božích detí. Každý je a môže byť obdarovaný, smie prosiť i očakávať dar Ducha Svätého vo svojom vnútri, duchu a duši. Súčasne platí aj to, že nikto nie je neobdarovaný, kto dar Ducha Svätého neuháša, neodmieta, alebo ním nepohŕda, ale ho prííma s Jeho konkrétnymi osobnými darmi. Nimi si máme a môžeme v cirkvi navzájom slúžiť. Oni nás majú spájať, nie rozdeľovať. 

Neslúžia na to, aby sa nimi niekto chválil!  Je to vždy dar! 

Je to vždy nezaslúžená milosť a obdarovanie má svoje určenie – službu spoločenstvu blížnym, cirkvi ale i ostatným ľuďom. Hrdinami viery sa stali a sú tí, ktorí ich prijali “na všeobecný úžitok”!

     

       Radujme sa z toho, že sme ľudmi novej zmluvy do ktorej je povolaný každý z nás. Skôr, či neskôr aj Izrael, ktorý ako dedič dostal už prvú zmluvu, obráti sa k Pánu Bohu a príde k Nemu práve cez túto zmluvu, skrze Ježiša Krista, Spasiteľa. My však už dnes dobrorečme za naplnenie prorockého slova a dar nevýslovnej ceny. Žime a konajme v duchu tejto novej, večnej zmluvy ako Božie deti, ozdobení vernosťou, stálosťou a plnou dôverou v Božie zasľúbenia. Amen.

 

                                         Nedeľa po Vstúpení – Rovensko, Sobotište 2012 – Ľ.Batka st.

 

Komentovať