Cantate 2012

                                                        CANTATE 2012

Ž 33, 1-12:

(1)  Plesajte v Hospodinu, spravodliví, úprimným sluší chválospev.

(2)  Oslavujte Hospodina citarou, ospevujte ho desaťstrunnou harfou! 

  1. (3)   Spievajte mu novú pieseň, krásne rozozvučte struny s plesaním! 
  2. (4)  Lebo slovo Hospodinovo je pravdivé a všetko jeho dielo verné.

(5)  Právo a spravodlivosť miluje, milosti Hospodinovej je plná zem.

  1. (6) Hospodinovým slovom učinené sú nebesá a dychom Jeho úst ich všetky voje.
  2. (7)  Zhrnul morské vody ako do koženého mechu, záplavy uložil do komôr.
  3. (8)  Celá zem, boj sa Hospodina, chvejte sa pred Ním všetci obyvatelia sveta! 
  4. (9)   Lebo On riekol a stalo sa, On rozkázal a postavilo sa.
  5. (10) Hospodin ruší radu národov a marí úmysly ľudí.
  6. (11)  Hospodinova rada trvá naveky, myšlienky Jeho srdca z rodu na rod.
  7. (12) Blahoslavený národ, ktorému Hospodin je Bohom, ľud , ktorý si zvolil za vlastníctvo. Amen

 

        Bratia a sestry v Pánovi!

 

        Kto sa v tomto jarnom čase nezobudí na úsvite nového dňa , príde o veľa! Sú mnohí, ktorí síce musia skoro vstávať, ale ponáhľajú sa na pracoviská a možno tiež nemajú čas vypočuť si nádhernú symfóniu rôznorodého vtáčieho spevu a trilkovania. Božie stvorenstvo v podobe spevavých operencov chváli svojho Stvoriteľa množstvom hlasov. K nim sa postupne pripoja prvé lúče slnka a postupne celá jarná príroda akoby ožila. Z tmy noci prejde do nového dňa a pulzujúceho života. Akoby všetko tvorstvo počulo a osvojilo si výzvu Žalmistu: “Spievajte Hospodinu novú pieseň, lebo vykonal divné veci”! (Ž 98) Podobná výzva sa nachádza  aj v Ž 33: “Plesajte v Hospodinu spravodliví, úprimným sluší chválospev! Oslavujte Hospodina citarou, ospevujte Ho desaťstrunnou harfou! Spievajte Mu novú pieseň, krásne rozvučte struny s plesaním!

 

   Plesajte – oslavujte – ospevujte!  To je výzva dnešnej nedele, Pánovho dňa. Pekná pieseň z nášho Spevníka kladie otázku:

“A človek, čo každodenne, toľké dary príjme cenné, ten by azda zabudnúť mal, Tebe  sláva by nespieval”? (ESP 474 ) Preto sme opäť tu v chráme a zvuky kráľovského hudobného nástroja dopĺňame našimi hlasmi, chváliac meno Pána! I keď je spev malých spevavcov milý a krásny a zvuk organa mohutný a dôstojný, najdokonalejším nástrojom je hlas koruny tvorstva – človeka! Síce nie každý človek dokáže spievať pekne, ale poznáme mnoho spevákov v minulosti i v prítomnosti, ktorých hlasy boli, alebo sú naozaj úžasné a nádherné. Záleží však na duchu človeka, ako dar hlasu využije a na čo ho využije. Či na oslavu svojho Stvoriteľa a oslavu Jeho diela, ale iba na oslavu seba samého. 

     Nedávno predčasne zomrela speváčka, dcéra baptistickej cirkvi v Amerike obdarená mimoriadnym hlasom i zjavom, ale v mnohom morálne zlyhala a predčasne opustila svet. Podobný údel postihol nášho speváka s krásnym hlasom – Karola Duchoňa – nech mu je Pán milostivý …Speváčka Immo Sumah má hlas s rozsahom neuveriteľných 8 oktáv…Mohli by sme dlho pokračovať a spomínať mená, ktoré sa stali legendami. 

    

     Aký dôvod máme k spevu a oslave Pána Boha my? Hlasmi, ktoré nie sú “svetové”, ale vychádzajú z našich sŕdc a duší?

 Žalmista nám pripomína dva dôvody k spevu a oslave Hospodina novou piesňou.

      Prvý dôvod je poznanie a oslava stvoriteľského Božieho diela.

Hospodinovým slovom učinené sú nebesá a dychom jeho úst ich všetky voje”.-Predmetom obdivu sú nebesá s hviezdami,ktoré nazývame dnes vesmírom, ale aj samotná zem, naša “modrá planéta”. Všade okolo nás je množstvo divov, ktoré sú výsledkom Božieho stvoriteľského diela. Žalmista z nich spomína jeden. 

   Na zemi je  prevaha vôd, morí a oceánov, ale tieto vody aj pri pohybe zemegule, zem nezalejú,neohrozia. Sú držané tak, akoby boli zhrnuté do koženého mecha, ktorý si nesie človek putujúci po púšti. Hoci je prevaha vody obrovská a hrozivá, nemôže zničiť a ohrozi život na súši.

     O celom Božom stvoriteľskom diele platí: “Lebo On riekol a stalo sa, On rozkázal a postavilo sa”. Tým slovom je poukázané na spôsob Božieho stvoriteľského diela. Je ním Božie slovo, ktoré má tvorčiu moc a silu. Boh tvorí všetko z ničoho. Človek až potom može niečo z niečoho urobiť. Može tvoriť, ale nie stvoriť!

      

     Milí bratia a sestry!

     Toto poznanie o Božom stvoriteľskom diele vedie žalmistu k poznaniu ďalšieho Božieho konania, ktoré je hodné obdivu a chvály. “Právo a spravodlivosť miluje, milosti Hospodinovej je plná zem”. Človek sám je Božím stvorením. Hoci sa stal korunou tvorstva a pánom všetkého, čo Pán Boh stvoril, človek si počínal už v raji neverne, nerozmne a konal proti vôli Stvoriteľa. Človek sa stal hriešnikom, nositeľom a rozsievačom bezprávia a nespravodlivosti. Pre hriech človeka “všetko stvorenstvo žalostí a bolestí až dosiaľ.” (R 8)  Ak človek žije, tak len z Božej milosti, z Božieho odpustenia hriechov.

    Žalmista si je vedomý tejto Božej milosti. Je za ňu vďačný a spieva novú pieseň Hospodinu. “Hospodin ruší radu národov a marí úmysly ľudí”. To je, bratia a sestry, aj naša nádej. Ľudské srdce je síce zlé od mladosti a úmysly ľudí sú sebecké a hriešne. Človek často zneužíva svoje postavenie a moc a nekoná v súlade s Božou vôľou. To, čo platí o jednotlivcovi, platí aj o celých národch. Nie div, že mnohé národy a etniká musel Pán Boh vyhladiť, keď miera ich hriechu prevýšila všetky hranice. Ak človek, alebo nejaký národ žíje, má si byť vedomý Božej milosti, odpustenia hriechov, zmierenia,  ktoré podáva človeku a svetu Pán Boh. 

    

 Zvlášť si máme uvedomiť Božiu milosť danú nám v našm Pánovi Ježišovi Kristovi v Jeho vykupiteľskom diele. Žalmistove slová sú vlastne prorockými slovami o tom, čo sme prijali skrze Krista Pána, Syna Božieho, skrze Jeho dielo zmierenia a Jeho slávne zmŕtvychvstanie . O diele vykúpenia Krista Pána platí, že “Hospodin ruší radu národov a marí úmysly ľudí”. To, čo zamýšali ľudia, keď zavrhli uholný kameňa života a spásy, to sa stalo Slovom Božím základom vykúpenia, nápravy sveta a začiaktom nového života.

   

 To je ten druhý dôvod k oslave Božieho mena a Slova. Skrze Syna, ktorý sa stal “cestou, pravdou i životom”, zbavení sme zármutku a strachu zo smrti, ktorá ohrozuje náš život. O diele vykúpenia stvorestva skrze Krista, Pána platí: “Hospodinova rada trvá naveky, myšlienky jeho srdca z rodu na rod”. Toto dielo vykúpenia znamená vytrhnutie z moci hriechu, diabla a smrti a preto vedie každého kresťana k oslave Božieho Baránka, Krista Pána, k novej piesni z našich sŕdc a duší. 

       

   Tá nová pieseň, po ktorej volá žalmista sa začala na úsvite “prvého dňa po sobote” – pokračuje dejinami a bude pokračovať naveky aj v nebesiach. Už dnes, spolu s nebeskými zástupami spievame pieseň víťaztva a radosti, ktorá nekončí. Vieme totiž, že náš milostivý Otec nebeský má s nami len myšlienky o pokoji. “Hospodinova rada trvá naveky, myšlienky Jeho srdca z rodu na rod.” Preto cirkev Pánova má stály dôvod k spevu novej piesne, piesne oslavy Ježiša Krista, Pána. Amen. Haleluja!

 

                                            4.nedeľa po Veľkej Noci- Rovensko, Sobotište 2012- Ľ. Batka st.

Komentovať