30. MAREC – Napodobňujte teda Boha ako milované deti

Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône. Efezským 5, 1 – 2

Akoby chcel povedať: Tu som ja sám, čo sa za teba vydáva, darujem ti poklad. Čo mám ja, máš vlastniť aj ty; ak sa ti niečoho nedostáva, nedostáva sa ani mne. Tu máš moju spravodlivosť, život a blaženosť, už ťa nepremôže ani hriech, ani smrť, peklo ani nešťastie.

Kým som ja spravodlivý a žijem, máš zostať aj ty zbožný a živý. Tieto slová máme opakovať svojmu blížnemu: Pozri sa, môj milý brat, prijal som svojho Pána, je môj, a ja mám teraz dostatok všetkého. Príjmi aj ty, čo mám ja. Všetko môže byť tvoje, a ja ti to chcem aj odovzdať. Ak je nevyhnutné, aby som pre teba podstúpil aj smrť, urobím to.

Komentovať