Evanjelici a exorcizmus v praxi

                                                      Evanjelici a exorcizmus v praxi

 

Kto chce vyháňať zlých duchov, musí to robiť na biblickom základe. My luteráni to robíme oddávna a sme v tom tak úspešní, že exorcizmy v našej cirkvi zovšedneli. Netreba o tom veľa písať.

Túto výnimku robíme preto, aby sme pomohli čitateľke zn.Vinona v  jednom konkrétnom prípade. Jedná sa o jej priateľa, ktorého chce s bratsko – sesterskej lásky vyliečiť. Keďže opis zlého ducha a stav jeho obete je na diaľku zložité presne diagnostikovať, obmedzíme sa dnes na rady a postupy všeobecné.

Ak by išlo o ducha, ktorý iba sporadicky prichádza a usiluje sa ovládať ducha priateľa našej priateľky, bude pravdepodopne stačiť postup Dávida – zbrojnoša. Takto Písmo opisuje funkciu a zaradenie cca 15.ročného Dávida, syna Izaiovho z Betlehema. V podstate nešlo ani tak o nosenie výzbroje kráľa Saula, ale o vyháňanie, či odháňanie zlého ducha, ktorý otravoval Saulovi život. Dávid v skutočnosti pancier, meč a zbroj Saulovu ledva vládal zdvihnúť, ale mal inú zbraň! Harfu a pesničky, známe ako žalmy. Dávid hrou a spevom zahnal temer vždy zlého ducha na ústup. Uspešnosť tejto metódy je vysoká, záleží však aj na interperetovi. Keď som ju skúšal ja, podarilo sa mi vyhnať iba všetky myši z domu, ale hrozilo, že následne budem vyhnaný aj ja, v prípade, ak neprestanem spievať a hrať. Pre historickú pravdu treba doložiť, že podobne pochodil aj Dávid u Saula.

Ak by nepomohla metóda zbrojnoša Dávida, treba skúsiť metódu Dávidovho potomka Ježiša. Už meno Ježiš pôsobí ako vyháňadlo na mnohých zlých duchov. Vyslovuje sa u nás bežne pri krste detí i dospelých a účinnosť je pomerne vysoká. Opäť sa treba mať na pozore. Tých, čo to bodne v srdci, radi bodajú okolo seba iných. Skúsili to učeníci, Štefana kameňovali. Pavol vo Filipis síce zo služobnej dievky ducha vyhnal, ale ukázalo sa, že pre jej pánov to bol dobrý biznis a také veci sa ťažko odpúšťajú! Čítaj Skutky apoštolov 16,16 -23 a pochopíš, že za radosť duchovnú sa platí utrpením tela. Preto Pavel radí, že si treba vziať nielen meč Ducha, ale aj pancier viery.

V čase, keď ešte ľudia nepoznali humánny vynález – zvieraciu kazajku, používali na pacifikovanie posadnutých obyčajné reťaze. V cirkuse sme všetci videli, že vysbodliť sa z reťazí je pre mnohých hračka. Posadnutí zlými duchmi obľubujú cintoríny a podobné upravené zátišia. Niet divu, že postihnutí vidia najmä čierne postavy a majú blbú náladu. Preto ich treba niekedy pacifikovať! Mikuláš je mierumilovný, ale aj on chodí s ochrankou s reťazou.

 

Napriek všetkému úsiliu človeka sa exorcizmus niekedy nepodarí. Na otázku učeníkov, prečo sa im nedarí tak, ako samotnému Ježišovi, odpovedá: Tento druh démonov vychádza iba pôstom a modlitbami. Niektorí učeníci tieto slová nepochopili. Sami sa začali postiť a modliť sa kážu posadnutým: napr. 1O Otčenášov a 5O Zdravášov! To nemôže fungovať! V skutočnosti treba nasadiť prísny pôst postihnutému a ostaní sa majú za neho modliť! Lebo nič nevchádza zvonku do človeka, čo by ho mohlo poškvrniť, ale čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo z vnútra, z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky a všemožné zlo.

 

Nakoniec treba spomenúť tie najťažšie stavy. Je to zanedbané liečenie ducha, lebo zlý duch je pedofil – človeka zneužíva od detstva! Kde sa zabýva, nechce sa dať vyhnať ani vodou /svätenou, či nesvätenou/, ani vykúriť dymom tymianu. Skôr zhorí kostol. Je to ako s tým Gezarénskym. Ty mu síce pekne povieš, ale on bude jačať : Čo ťa do mňa, Ježiš, Syn Najvyššieho?! Rád robí svaly a hovorí, že jeho meno je Légia, lebo ich je mnoho. Preto si volí smer – do svíň! A svine do vody. 

Niekedy treba takého jednoducho posľať do svine. Pozor, nie do Švini. Navyše, na Domaši je v poslednom čase málo vody… Záverom iba krátke vysvetlenie, prečo my luteráni o exorcistickej praxi píšeme málo. Naposledy zverejnil svoj úspech istý Daniel Krman ml. a jezuitská konkurencia sa rozhodla získať jeho know-how za každú cenu, čo sa im aj podarilo. Preto sme radšej potichu a opatrní!

                                                            ag.tbc.

21 Komentáre k “Evanjelici a exorcizmus v praxi

 1. tamara

   Zdá sa mi, že zásada vyháňať zlých duchov Písmom je správna zásada a princíp. Potvrdila mi to aj naša pani farárka.

   1. tamara

    No ten príbeh Dávida so Saulom je naozaj zaujímavý.

    "Keď sa Duch Hospodinov vzdialil od Saula, posadol ho zlý duch od Hospodina. Vtedy mu vraveli jeho služobníci: Hľa, zlý duch od Boha ťa posadol. Nech rozkáže náš pán a tvoji služobníci, ktorí stoja pred tebou, ti vyhľadajú muža, ktorý vie hrať na harfe; keď príde na teba zlý duch od Boha, bude hrať a uľaví sa ti. 

     "Keď Dávid prišiel k Saulovi a zastal pred ním, ten si ho však veľmi obľúbil, že sa stal jeho zbrojnošom.

     Kedykoľvek zlý duch od Boha napadol Saula, Dávid bral harfu a hrával. Takto sa Saulovi uľavilo a bývalo mu lepšie, lebo zlý duch odstupoval od neho". 1 Samuelova 16, 13 – 23

     Dávid bol teda vopred samým Pánom povolaný a pomazaný. Bol pomocníkom- zbrojnošom kráľa . Popritom skladal Žalmy a hrou  na harfu doprevádzal svoje krásne piesne. Niektoré poznám. Tieto piesne z Ducha bolitda tým požehnaníma  mocou proti zlému duchu, ktorého dokázali vyhnať.

    Ale vôbec nerozumieme tomu, že Saula posadol "zlý duch od Hospodina"?– Môže byť niečo zlé od Hospodina!? – AHoJ

    1. tabak

     skús osloviť napr.detalistu, alebo nejakého iného kňaza. Kto vie, prečo sa z tohoto príbehu nechcú ľudia poučiť.Spievaj !

     1. tamara

       ses.farárka mi povedala, že je to prosté: Božia zvrchovanosť nad všetkým znamená i moc nad každým zlým duchom. Ak Boh odníme milosť, dopustí pôsobenie /aj /zlého ducha. Až teraz som si uvedomila, že aj u nás sa hovorí: Pán Boh dopustí, ale neopustí! 

                          Čo by si mi doporučil spievať? 

     2. tabak

       Osobne mám rád Žalmy. Napr. Ž 59Pamätný žalm,keď Saul poslal a strážil dom, aby Dávida usmrtil.— Nepodarilo sa!

       1.Je to predovšetkým prosba o oslobodneie od všetkých neriateľov! — Zíde sa každému…

       2. Dávid to vyjadril po lopate: "Slintajú ústami,  vracajú sa podvečer, zavíjajú ako psy!!  — Toto je celkom pekná charakteristika posadnutých: slintajú- vracajú sa podvečer- a zavíjajú ako psy".

         3."Ale Ty, Hospodine sa im smeješ". Ty sa im vysmievaš– podobne aj Ž 2!—  Boh Otec sa zlým duchom smeje, ba vysmieva. Oprávnene sa im môže vysmievať každý veriaci v evanjelium.

                      "Túlaví psi" síce večer môžu prísť otravoavať  a lašovať, ale sú na smiech, ak máš Božiu výzbroj.

          4. "Ty moj sila (v.10)-  lebo je Boh mojím hradom". —  Boh je mojím hradom, a chce byť aj Tvojím.

                   Preto Ti radím spievaj: Hrad prepevný!… a o ostatné sa neboj!

     3. tamara

                   No, som ja ale ťapša! Že ma to hneď nenapadlo!? 

       

      Hrad prepevný je Pán Boh náš, zbroj výborná i sila,

       Z každej núdze vytrhne nás, ak by nás zachvátila;

      veď starý nepriateľ zničiť by nás chcel…

      veľká moc a klam, strašná jeho je zbraň

      v svete memá rovného.

                                                                                               / –   no, fakt je to tu jasne  Lutherom napísané!

            

       Čo je naša ľudská sila? Sama nás nezachrání,

      máme však od Hospodina štít v každom bojovaní.                      / –  ahá, tak preto zbrojnoš!?

      Pýtaš sa kto je ním? Ježiš Boží Syn, Ten zachránil svet,

      iného Boha niet, On napokon zvíťazí!

       

      Hoc diablov plný bol by svet, chcejúcich nás pohltiť,

      nemusíme sa strachom chvieť, musia všetci ustúpiť.

      Knieža sveta toho, trúfa si mnoho; neuškodí nám,

      odsúdil ho náš Pán; slovíčko ho porazí!                                /- slovo Kristovo!! 

           

              No teda!? To je silné , celá tá naša hymna! Škoda že ju tak málo a nečasto  spievame a najmä bez rozumu a povrchne…

             Prečo  ale kladie tá pisateľka – vraj evanjelička také otázky? Hm…

                         AHoJ       

       

     4. Tim

      spievaj Hrad prepevný, druhý a tretí verš. exorcizmus jak vyšitý… funguje pri speve v duchu ako i nahlas. mám vyskúšané.

     5. lubo batka st

       Od čias prvotnej cirkvi, ako o tom svedčia Hyppolyt, Justín, v Sýrii Didaskalia Apostolorum z 3 st.  – a aj v našej cirkvi: ECAV na Slovensku dodnes,  je otázka na pokrsteného, skôr ako sa Krst sv.vykoná – aby najskôr omietol diabla a jeho skutky. Je to určitý druh exorcizmu a trvalého sľubu – denne mŕtviť starého Adama v nás a denne odmietať diablove skutky. ( V prvotnej cirkvi  napr. v Sýrii poznali aj tzv, olej exorcizmu. Odmietnutie diabla  i starého človeka pri krste nie je iba vecou osobnou, ale aj celého spoločenstva cirkvi!) Prví kresťania to nazývali: výmena panstva!

      Kto vie, kde a ako sa učil ten ses.vinonou spomínaný farár, že o tom nič nevie, keďže píše: "Pýtala som sa nášho farára , ale nepamätal si, že by sa niečo podobné boli na fakulte učili". Moja otázka skôr znie,či sa naozaj pýtala nejakého nášho farára, a ak áno, asi dávno nemali v cirk.zbore krst a – zabudol "formulky"!? N afakulte sa o tom určite učili…

                Takže "u nás"( v ecav)  je to tak – už pri prisluhovaní  sviatosti Krstu svätého znie najskôr otázka:

          Odriekate sa / odmietate/ v mene tohoto dieťaťa nevery, hriechu a všetkých diabolských skutkov; odriekate sa?

          Keď ste sa odriekli nevery, hriechu a diabolských skutkov, vyznajte spolu so mnou a s ostatnými prítomnými Vieru všeobecnú kresťanskú: (apostolikum)…..

                Moja skúsenosť je, že kde sa to deje každodenne, ten Zlý nemá šancu. Ak sa aj snaží, platí sp.slovo:" Vzoprite sa mu, pevní vo viere!- Tento spôsob vyháňania by nemal zovšednieť, a učí o tom Malý katechizmus dr.Martina Luthera. Tým je vec dobre a dostatočne "ošetrená". 

     6. misko

      Ten sa tuším používal v RKC až do liturgickej reformy II. vat. koncilu. Krstu myslím predchádzal nejaký obrad exorcizmu, ale koncil to zrušil, lebo ide o duplicitu. Aspoň myslím.

      Marana tha!

 2. detailista

   Dobrá pieseň – v tejto súvislosti – je aj večerná "Zlatého slunce krásný běh"

  nemám momentálne pri sebe žiadny spevník (ani nový ani starý), tak uvediem príslušný verš podľa Tranoscia (tak ako si ho – žiaľ nie celý – pamätám – nemusí to byť úplne presne):

   

  Pryč, pryč pekelní duchové, vy tu správy nemáte,

  to místo jest Ježíšove, protož mu pokoj dáte!

  Anjelé přesilní, stráží mé jsou pilní ….

   

  1. tabak

    Zlaté slnko ….Sp.438,6:

   Preč pekelné temné sily – tu nemáte robotu!

   Tu vládne len Ježiš milý – vaše právo nie je tu.

   Anjeli sú mocní, strážia pokoj nočný,

   pred peklom ich silné voje

   strážia môj dom aj sny moje. 

                                                      

               Dávid zbrojnoš , kde zbraň je hudobný nástroj a správne slová, je príklad. Škoda, že tak mnohých tieto  a iné exorcizmy neučili, musia sa tárať po cudzách dvoroch a tárať,,,, 

               A ráno začnime takto:

   Zažeň od nás diabla zlého,

   vzdiaľ, prosíme,  človeka nešľchetného, ľstivého,

   na ochranu pošli nám anjela svojho strážneho. / Sp.375,4/

                              Jednu z prvch modliteb som sa naučil túto:

   Pred diablom stále ma varuj,

   keď myslím a činím;

   Ty srdcu žiadúcu

   pomoc daruj!    Ev.sp.387, 3 v.      /Tak Ta mara, spievaj!/

              

              

    

   1. tamara

     spôsob funguje dostatočne, tak že netreba chodiť za nejakým profi úradným exorcistom? Toto som robila aj doteraz, aj keď nepravideľne…

    1. tabak

      a do Hlohovca, alebo do Prešova nemusíš chodiť. Ale ak predsa pôjdeš na dražku do Prešova,  daj vedieť vopred. tbc 

     1. lubo batka st

                      Našej pozornosti by nemal ujsť exorcizmus pri Krste svätom, presnejšie pred Krstom, ktorý sa v našej cirkvi podľa platnej Agendy (poriadku Krstu svätého) pravideľne vykonáva . Krstiaci kladie rodičom a krstným rodičom otázku:

                       a) Odmietate v mene tohoto dieťaťa neveru, hriech a všetky diabolské skutkyô odmietate?

                           Od p o v e ď: Odmietame.

      Alternatíva b) Odriekate sa v mene tohto dieťaťa nevery, hriechu a všetkých diabolských skutkov; odriekate sa?

                          O d p o v e ď: Odriekame.

                Na tomto základe sa v prvotnej cirkvi nazýval Krst svätý aj " výmenou panstva". Nie diabol, hriech, či svet je pánom, ale stáva sa ním pre pokrsteného Ježiš-Pán. Naša ecav tento exorcizmus teda podržala doteraz a pravideľne sa pri každom pokrstenom vykonáva.

     2. lubo batka st

               -keď sa kresťania modlia Otčenáš.

               Najskôr je to oslovenie Boha- Otec náš, ku ktorému sa vinieme ako  pravé deti k pravému a milujúcemu Otcovi.

                    Potom sú to nasledujúce prosby: Posväť sa meno Tvoje – prosíme, aby Božie meno, ktoré je samo osebe sväté, bolo aj pri nás posvätené! Deje sa to tak, že sa Božie sslovo učíme a podľa neho žijeme. Prí’d kráľovstvo Tvoje – ono prichádza  samo od seba, ale my prosíme v tejto prosbe, aby prišlo aj k nám. To sa deje tak, že nám dáva svojoh Ducha Svätého.. tam iný duch nemá  priestor a moc. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi , tak i na zemi – prosíme, aby s adiala aj pri nás. Keď sa ona deje, tak sa súčasne ruší a znemožňuje každá zlá rad a a vôľa…..

                  Prosba: I neuvoď nás do pokušenia  znamená, že prosíme aby nás sám Otec  ochránil a zachoval, aby nás nás diabol, svet a naše telo nesklamali a nezviedli k hriechu…

                   

     3. math

       …ak tomu spravne rozumiem, ecav nema cirkevnou autoritou urceneho exorcistu (exorcistov) pre pripad… povedzme pre velmi zvlastne a vazne pripady?

      vdaka
      martin (rkc)

     4. lubo batka st

      V ECAV veríme a vyznáme: Slovíčko ho porazí!

     5. mustafa

      Ale viem o konkretnych pripadoch, ked sa brat farar podujal na riesenie takychto veci, cize nasi bratia farari sa tejto cinnosti nevyhybaju. Ale ci si v tejto suvislosti robia dake vzajomne konzultacie, pripadne odovzdavanie skusenosti, to netusim.

     6. lubo batka st

       V Kafarnaume Ježiš učil v synagoge a človek "posadlý nečistým duchom" sa ozval sám. Ježiš iba povedal: Mlč a výjdi z neho! " -Stalo sa. /Mk 1, 21- 28/  Táto otázka je dosť častá a známa. – Ak sa kdekovek verejne káže v mene Ježišovom, vždy sa nájde nejaký posadnutý. Najlepšia konzultácia je s Ježišom.

      Čo treba urobiť, hovoria aj apoštolovia: – Jakub :"vzoprite sa diablovi a utečie od vás. / Jk 4,7b/-  Peter: "zoprite sa mu , pevní vo viere" / 2 Pt 5,9a/

Komentovať