Rozumná chvála

                                                      Rozumná chvála

Jer 9, 22- 23:

“Takto vraví Hospodin: Nechváľ sa, múdry, svojou múdrosťou!

Nechváľ sa, silák, svojou silou! Nechváľ sa boháč, svojím bohatstvom! (23) Ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná, že ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi, lebo v týchto veciach mám záľubu – znie výrok Hospodinov”. Amen

 

      Milí bratia a sestry v Pánovi!

 

      V starých zlatých časoch, chválili sa chlapci v parku: “Môj otec sa pozná s riaditeľom podniku! Druhý hovorí: môj otec sa pozná z ministrom! ďalší: Môj otec sa pozná s prezidentom! –  Keď štvrtý chlapec mlčal, spýtali sa ho: A koho pozná tvoj otec? – Môj otec? Môj otec pozná Pána Boha!”

      

     Možno si povzdychneme: to bolo asi dávno. Dnes toto poznanie zapôsobí na málo ľudí!  Náš svet si zakladá na vlastnom poznaní a múdrosti. Staroveký filozof Sokrates ešte dokázal povedať o sebe takúto pravdu a chválu: ”Viem, že nič neviem”. Dnes si aj  “...násť ročný” žiačik myslí, že vie všetko. Veď: ” všetko je na webe. Všetko je na internete… Všade sme boli…, všetko videli, všetkému rozumieme…”.

    Naše generácie sa radi chvália vedecko – technickou revolúciou a pokrokom. Aké úspechy a výdobytky sme dosiahli! Isteže, technika a technológie urobili míľové kroky vpred! Súčasne však platí, že sa bojíme práve toho, čo veda technika spôsobila: globálneho oteplovania, ozónovej diery, kyslých dažďov, vážneho ohrozenie prírodných zdrojov a mnoho iného. 

      Chválime sa, že máme rozvinutý zdravotnícky a sociálny systém. Isteže áno. – Ale nemáme na jeho chod peniaze. Dôvody? Ľudská “múdrosť”,  sa prejavuje v nájdení spôsobov, ako systém nenaplniť a ak sa naplní, špekuluje, ako tento systém “vytunelovať”. Ako “múdro” obísť daňové zákony…Čo si budeme hovoriť! Slováci sú v tomto vynaliezavci – hotoví majstri sveta. Máme rozvinuté školstvo a väčšina žiakov ide na stredné školy a odtiaľ na vysoké! Všetci sú múdri, ale množstvo absolventov vysokých škôl často končí na úradoch práce, lebo vyštudovali niečo, čo nikto nepotrebuje. Iná skupina ľudí školami pohŕda do takej miery, že riskujú stratu sociálnych dávok a deti do školy ani neposielajú. Sú presvedčení, že život je najlepšia škola a práve bez nich sa lepšie uplatnia v tlačenici…

    “Najmúdrejší z múdrych” sa v našej domovine zapojili v správny čas, so správnymi ľuďmi do “lúpeže tisícročia”. Sú presvedčení o svojej “genilálnosti” a súčasne o dokonalej bezúhnnosti pred  zákonom. Tak to totiž vyjadril jeden “múdry” slovenský multimilionár. O pôvode svojho bohatsva povedal: “Bol som v správny čas na správnom mieste, aby som sa nemusel hanbiť pozrieť svojím deťom do očí, že som premeškal príležitosť, keď sa delil spoločný majetok”. Darmo by jeho meno niekto hľadal na zoznamoch spomínaných v spisoch s názvom Gorila…Ódy na “múdrosť” tohoto typu sa okolo nás spievajú dodnes a ospevovateľov tejto typicky ľudskej múdrosti je dosť. Ich počet rastie s úmerne klesajúcim počtom tých, ktorí poznajú Boha!

    

   Bratia a sestry! 

   Je čas, stíšiť sa a počuť, čo hovorí k tomu živý Boh! Nechváľ sa múdry, svojou múdrosťou – nechváľ sa, silák, svojou silou…nechváľ sa boháč, svojím bohatstvom”!  Božia slovo ohlasované ústami proroka Jeremiáša nie je namierené len oproti zjavnému a verejnému vychvaľovaniu sa, alebo vystatovaniu sa silou, hohatsvom a ľudským “vyšívaným” rozumom. Pán Boh hovorí ku každmu človeku. Aj takému, ktorý síce navonok mlčí, alebo sa dokonca skrýva pred verejnosťou, pred novinármi, daňovými úradníkmi a rôznymi orgánmi, ale vnútorne sa splieha na moc bohatsva, brutálnej sily, alebo svoju špekulatívnu múdrosť. 

 

    Kto sa na tieto veci, či hodnoty spolieha, je na pochybnej ceste a smerujú do  slepej uličky. “Všetko do času – Pán Boh naveky!”-  hovorí stará skúsenosť. Prorok Jeremiáš o tom chcel presvediť a k pravej múdrosti priviesť svoju generáciu. Dnes to isté slovo živého Boha chce konať a pôsobiť v nás a pre nás.

 

       Kedykoľvek sa viera v ľudský rozum stane vierou najvvyššou, vedie to ku sklamaniu. Je jedno, či ide o vieru v rozum v podobe špekulácie, alebo v podobe napr. okúzlenia z vedecko-technickej revolúcie, múdrosti pri dobíjaní vesmíru atď. Ak sa stane predmetom nádeje od ktorej si ľudia sľubujú najvyššie dobro a šťastie v prítomnosti, či v budúcnosti, vždy príde k hlbokému sklamaniu. Vždy sa ukážu ľudské snahy, ciele a výdobitky ako také, ktorú sú poznačené hriešnou pýchou a márnosťou. Chvála a spoliehanie sa na bohatstvo, silu, spoločenské postavenie a chválenia sa ľudskou múdrosťou skutočnou, alebo iba domnelou, vedie k pádu a k stroskotaniu nádejí na dosiahnutie blaženosti. Dejiny, ale aj prítomnosť nám poskytuje dostatok ilustráciií a poučení.

      

     Bratia a sestry!

     Pán Boh nám ponúka inú cestu a inú alternatívu! Na nej a v nej sa chceme dnes spoločne povzbudiť a posilniť na základe počutého Božieho slova. Ten ktorý hovorí: “Nechváľ sa !” – hovorí súčasne aj o ceste k pokoju časnému i večnému. Preto smieme počuť nielen zákon o tom, v čo nemáme dúfať, čím sa zaoberať viac ako je nutné. Čo nie je pravou a pevnou hodnotou na ktorej sa neoplatí postaviť dom nášho života. 

Počujme aj slovo o pravom poznaní a pravej hodnote . “Ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná! – znie výrok Hodpodinov”. To je teda nemenné Slovo nášho nebeského Otca. On chce, aby sme Ho poznali a hľadali Jeho tvár.

   

     Rozumnosť a múdrosť človeka je to, ak človek pozná svojho Stvoriteľa. Ak správne spoznáva Božiu tvár v osobe a diele Pána Ježiša Krista, v Jeho tvári a v Jeho slovách. Od príchodu Pána Ježiša Krista na svet smieme hovoriť o tom, že človek spoznal a spoznáva Pána Boha v “tvári Kristovej. Božie srdce a Božiu lásku smieme poznať v úsmeve Božieho Syna Ježiša Krista, v Jeho konaní pre nás a pre celý svet. Poznať Pána Boha znamená poznať Jeho milosť. Ako svedčí aj prorok Jeremiáš: ”Že ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi”.

  

     Odvážme sa vo viere prijať dnešné posolstvo a svedectvo o živom a konajúcom Pánu Bohu! Učme sa vždy spoľiehať na Jeho milosť, ktorú nám v Pánovi Ježišovi  Kristovi ponúkol a ponúka.

Milosť Božia znamená odpustenie hriechov hriešnikom. Múdrosť teda nie je v tom, že človek oklame vyšetrovateľa, policajta alebo sudcu,alebo vrejnosť, ale v poznaní Božej milosti, ktorú nám ponúka skrze svojho Syna a Jeho zásluhy. Naša obrana a záštita pred dôsledkami našich hriechov a akýchkoľvek zlyhaní má viesť k vyznaniu hriechov a tak k nastolenia nového stavu. Nového vzťahu s Pánom Bohom i nového vzťahu s blížnymi. Nastolenie tohoto vzťahu z milosti vedie k pokoju vnútornému i vonkajšiemu.

      Pán Boh o tom hovorí: “Lebo v týchto veciach mám záľubu”. 

Z Jeho milosti plynie aj právo a spravodlivosť na zemi. Ale platí aj opak. Ak ľudia odmietajú ponuku Božej milosti a usilujú sa o svoju spravodlivosť, šíri sa bezprávie a nepravodlivosť. Pokánie, totiž poznanie a vyznaniu hriechov vedie k požehnanému životu tu i k životu budúceho veku. To je múdrosť a poznanie ktoré  je “zhora”, ktoré  prináša človeku Duch Svätý.  

 

    Milí bratia a sestry! 

    V tomto týždni ma hlboko oslovil príbeh osobného života a vyznanie známeho slovenského herca a humoristu Milana Lasicu, ako si ho môžete prečítať v poslednom čísle Evanjelického Posla. Vždy som si ho vážil a  tým viac ma jeho osobné svedectvo potešilo. Ako mladý odmietol ísť ku konfirmácii, hoci si to jeho rodičia i starí rodičia z oboch strán želali, lebo boli evanjelici. Zrejme  sa viac spoliehal na svoju múdrosť a talent, čo sú veci dostatočne známe v širokej verejnosti. Keď jeho mladšia dcéra dospela, prejavila záujem prijať konfirmáciu v nešej evanjelickej cirkvi. Jej rozhodnutie a jej príprava priviedli napokon aj jeho spolu s dcérou ku konfirmácii a s radosťou sa priznal k svojej cirkvi a viere. Toto osobné, verejné vyznanie určite nie je banáne, ani ľahkovážne rozprávanie, ale svedectvo o zrelej a skutočnej múdrosti. 

   

    S radosťou sa chváľme aj my vždy len tým, že poznáme Pána Boha ako nášho Stvoriteľa, Vykupiteľa a Posvätiteľa. Tým, že sme  spoznali a prijali  milosť Božiu v našom Pánovi Ježišovi Kristovi a tak aj v spoločenstve našej cirkvi nájdeme pokoj a radosť v Duchu Svätom. Amen.

                                       Nedeľa Deviatnik – Rovensko a Sobotište 2012 – Ľ.Batka st


Komentovať