Zjavenie Krista Kráľa

                                                       Zjavenie Krista Kráľa

Hľa, múdry idú k Tebe, Pane

a kloniac sa – dary svoje venujú Ti…

Múdry idú k Tebe, Pane,

a neľutujú dhlhočiznej púti…

Ich viedla hviezda a jej svetlo,

nás duch Tvoj Svätý vedie k Betlehemu.

Ó, daj, by sme tiež verne skončili

púť, pre nás hriešnych vymeranú. Amen.

 

Mt 2,1-12:

 

                Bohumilí kresťania, br.a ses. v PJK!

  

   Požehnaný sviatok vianočný – Zjavenie Krista Pána  – prichádzame zaželať Vám, domácim viery – my, vaši najbližší susedia. Nie je to dlhá cesta zo Sobotišťa na Vrbovce…, nedá sa prirovnať k ceste mudrcov od východu do Betlehema. Chvíľu však trvalo, kým sme sa na ňu vychystali. Dnes sme tu, aby sme spoločne nanovo pohliadli do Betlehema, na Dieťa, v ktorom Boh navštívil tento svet. V ktorom priešiel Spasiteľ nielen pre jeden národ, ale pre všetých ľudí. Vianočné sviatky sme začali sláviť Štedrým večerom, v ktorom do popredia vystupuje tá ľudská stránka a schránka Ježiša Krista. Dnes, v posledný sviatok vianočný v našej cirkvi a v tradícii západnej cirkvi si všímame viac tú stránku Božskú. Tak sa Pán Ježiš ukazuje v pravej plnosti a veľkosti ako Bohočlovek, ako pravý Boh a pravý človek súčasne.

        

    Svätenie dnešného dňa je tiež priznaním sa k druhej časti kresťanského sveta, k cirkvám východného obradu. Na Slovensku sú aj pravoslávni kresťania, ktorí majú dnes Štedrý večer a zajtra slávia Božie narodenie. Z východnej časti cirkvi, z Byzancie prišli k nám neskôr naši slovanskí vierozvestovia Cyril a Metod, ktorí vykonali naozaj múdru, geniálnu misiu a naučili našich predkov správne porozumieť evanjeliu.

   

     Pravda, nie poslovia, nie misionári sú dôležití. Dôležitý je v skutočnosti len jeden. On je vlastne skutočný a jediný Kráľ, ktorého oslavujeme nielen dnes, ale stále. Písmo sväté naozaj nič nehovorí o “troch kráľoch” – i keď rozumieme ranostredovekej cirkvi a jej pápežom, ktorí chceli aj kráľov a mocných tohoto sveta prieviesť k poklone Ježišovi Kristovi. Žiaľ, čo bolo horšie, neraz aj k poklone voči sebe, ako tzv. Kristotvým námestkom. To bol hlavný spor a dôvod, ktorý viedol od počiatku k napätiam v cirkvi a nakoniec aj k rozkolu cirkvi, k schizme. Napätia a rozdelenie cirkvi pretrváva dodnes. Aj vzájomné vzťahy cirkví sú poznačené animozitou a nedôverou dodnes.

       

    My evanjelici napríklad nežehnáme svoje domy, príbytky svätenou “trojkáľovou kriedou” – lebo je nad slnko jasnejšie, že je

iba jedno meno, ktoré môže požehnať človeka, očistiť hriešnika a spasiť svet. Na Neho ukazuje svetlo nebeskej betlehemskej hviezdy, ale aj všetkých ostatných hviezd. Lebo ON je aj Stvoriteľom týchto hviezd. On dáva – či lepšie – prepožičiava aj moc mocným, a teda aj kráľom. Ak neplnia svoje poslanie – mocných zhadzuje z ich trónov. Ale aj tam, kde sa títo králi otvorene priečia Jeho vôli, sú vždy iba nástrojom v Božej ruke…Uveďme niekoľko príkladov. Zo SZ poznáme Nebukadnecara, kráľa veľkého Babylonu na východe. Bol “metlou hnevu Božieho”, potrestal neverný Izrael a Jeruzalem, ale nemohol ho trvalo obvládnuť. Rímsky cisár Augustus

 /Vznešený/, nariadil sšítanie ľudu a Pán Boh ho použil na to, aby sa Pán Ježiš narodil v Betlheme. My však vyznávame: Ježiš – nie cézar! Herodes bol zloduch, ale on a jeho dvor nevedomky pomohli mudrcom z východu nájsť novonarodeného Kráľa kráľov.

    

        Ak Písmo sväté teda hovorí o mudrcoch /mágoch- astrológoch/, je až s podivom, s akou zarputilosťou sa udržiava nesprávna tradícia o kráľoch. Nie že by mocní nemali pokľaknúť pred Pánom Bohom a Božím Synom. Ale aj nízko postavení a aj vysoko postavení – majú byť múdry! Čo znamená byť múdry podľa Písma a Božieho slova? Nielen mať vzdelaniie, školy a vyznať sa v nejakom odbore, ktorý poznáva aspoň časť Božieho stvorenstva a rozumie mu. Iste, aj to je dôležité. Ale oní mužovia, ktorých viedla hviezda, viedlo súčasne aj poznanie a vernosť zasľúbeniam SZ!

      Veď išli z krajiny, kde pred vyše päťsto rokmi Boží muž, mladý prorok Daniel zachránil život celej skupine babylonských mudrcov, astrológov, mágov a kolegov. (Dan 2 )On povedal dôležité proroctvo o čase, kedy príde na svet Mesiáš, ktorý zachráni život všetkým ľuďom! ( Dan 9,14-27 )  Na jeho proroctvo a čin iste ani potomkovia nezabudli. Aj po návrate Židov z babylonského otroctva, zostala tam početná židovská obec, z ktorej sa mnohí dokázali uchytiť ekonomicky, ale duchovne nikdy celkom nesplynuli s pohanstvom a vierou, že boh je slnko, mesiac, či hviezdy!  Títo Židia iste boli svedkami pre pohanov z východu, že je tu Najvyšší, ktorý je Stvoriľeom a Pánom všetkcých hviezd!

   

     Z Babylonu, ako svedčí napr. 4 kniha Mojžišova (22-24 kap.)pochádzal aj mág a veštec o ktorom sa vedelo, že “koho on prekľaje je prekliaty a koho požehná je a zostane požehnaný”. Bol to prorok Bileám!  Keď Bálák, kráľ Edomu si za peniaze najal tohoto proroka, aby preklila Izrael, Boh mu nedovolil, aby to mohol urobiť. Mohol iba žehnať Božiemu ľudu. Po štvornásobom požehnaní naostatok povedal tento babylončan dôležitú predpoveď: “Uvidím ho, ale nie teraz, podívam sa na neho, ale nie zblízka! Výjde hviezda z Jákoba a povstane žezlo z Izraela”. ( 4 M 24,17)

Aj toto proroctvo sa teda naplnilo a tak vidíme, že múdrosť oných babylonských mudrcov bola v dôvere v dôležité predpovede Písem SZ! – Neskôr tú istú dôveru pripomínal Pán Ježiš aj svojim učeníkom pred i po svojom vzkriesení.(Lk 24)

     

     Ich múdrosť bola aj v tom, že neuctievali a slepo neposlúchli kráľa Herodesa, o ktorom postupne tiež získali určité informácie. Nielen prefíkaný Herodes získaval informácie od nich, ale aj oni boli vnímaví voči morálnym deformáciam, zvlčilosti a neľudskosti Herodesa. Ak bol nazvaný “ Veľký”, – tak veľký najmä v hriechu. Mudrci sa preto vracajú z Betlehema s novou poslušnosťou a s iným Kráľom v srdci do svojej krajiny.

    Toto je vemi dôležitý moment, ktorý chem pripomenúť! Je to  vlastne aj najvnútornejšia vec, ktorá i nás viedla k rozhodnutiu prísť k vám, milí naši susedia, bratia a sestry!  Stojí za rozhodnutím niesť bratom a sestrám evanjelium Pána Ježiša Krista a podeliť sa tak o spoločnú radosť. Radosť, ktorá od počiatku bola určená všetkému ľudu. Chceme sa aspoň s najbližšími susedmi o ňu dnes podeliť, lebo spoločná radosť je väčšia radosť!  Zároveň sa túžime povzbudiť navzájom vo vernosti, v láske a spoločnej nádeji. Tak, ako mudrci obetovali svoje dary Ježišovi, dary isteže cenné, drahé a vzácne – obetovali ich však Dieťaťu Ježišovi ako svojmu novému Kráľovi. Zároveň ale sami prijali dar od Pána Boha, dar z neba! Tak aj my dnes chceme a máme urobiť! 

   

    Prijať Toho, ktorý je Kráľom kráľov. On opovrhol zemským zlatom a mocou, ale chce v nás vládnuť a panovať svojím nebeským svetlom!. Vzdávame poctu Tomu, ktorý je naším najvyšším Kňazom, ktorého modlitby, ako najvácnejšie kadidlo prenikajú pred trón Boží, trón Jeho a nášho Otca, kde sa prihovára za nás vzdychaním nevysloviteľným! (R 8) Toho, ktorý je najvyšším Prorokom /Učiteľom/, pomazaným vzácnou myrhou Ducha Svätého! Keď vykonal a dokonal dielo vykúpenia a dal svoj život , svoje telo a krv za nás a pre nás, pozýva nás k prijatiu Jeho daru, ktorým chce posvätiť náš život časne i večne!  

    

     Milí bratia.a sestry v Pánovi!

     Nielen na Vianoce, nielen vo sviatok Zjavenia, ale stále má znieť z našich úst radostný chválospev a hlavný refrén Vianoc -anjelský slávospev z betlehemských polí: “Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle” (Lk 2,14). Tak sme pozvaní k účasti na Kristovom trojakom úrade. Je to úrad kráľovský, kňazský a prorocký, na ktorom máme účasť skrze Jeho Krst Svätý. 

       Prečo? Aby sme žili a slúžili ľuďom za Jeho príkladom – nie za príkladom Herodesa, či jemu podobných. Aby sme Ho takto nasledovali v rodinách, ako otcovia a matky i starí rodičia, ale aj v prácach nášho povolania. Aby sme sa jedni za druhých modlili, ako kňazi Ježiša Krista!  Aby sme sa učili poznávať a potom hlásali Jeho slovo, počnúc od tých najbližších, cez rodinu, domáci zbor smerom k iným. Cez službu našej evanjelickej cirkvi niesť radostntú zvesť o spasení do okolitého sveta. Vieme, že vašou snahou je niesť “evanjelium do celého sveta”! Vo sviatok, ktorý nám pripomína začiatok kresťanskej misie vo svete ako trvalej úlohy cirkvi, sme radi prišli dnes k vám. Chceme vám tak poďakovať za vašu návštevu spred troch rokov u nás, v našom CZ . Kiež by sme spoločne boli a zostali vyznavačmi a nasledovníkmi Pána Ježiša Krista, Pána pánov a Kráľa kráľov – dnes, zajtra i naveky!  Amen. 

                                                       Vrbovce 2012 – sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom  – Ľ.Batka st.

Komentovať