Čriepky z historického kalendára 3

 R 1511 –   M.Luther sa vrátil z Ríma začiatkom apríla do Erfurtu,  sklamaný životo rímskych kňazov. Premiestnený je

                 do  Wittenbergu.

R 1521 snem vo Wormse 

R 1541   – Turci obsadili budínsky hrad a Uhorsko bolo rozdelené na 3 časti

R 1561 – ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh vymohol na Tridenstskom cirkevnom sneme /koncile/

                   povolenie pre Uhorsko prijímať podobojím.

                Predložil aj návrh kráľa Ferdinanda I., aby bol zrušený celibát kňazov,

                  čo však pápež PIus IV.odmietol!  / M.Durica: Dejiny Slovenska a Slovákov,str.114/

R. 1571 – Ján Silván, kazateľ a "apoštol reformácie" v okolí Bielej hory /senicko/ –

                vydal v Čechách "Písne nové na sedm žalmú kajících

R.1581v Bardejove vychádza prvá tlačená kniha na území dnešného  Slovenska, MALÝ KATECHIZMUS

                  Dr.M.Luthera- v kral.češtine.  Ako latinsko -slovenský ho vydal Ján Pruno.

 

R.1611 –  superitendenti zvolení na Žilinskej synode začínajú vyzitovať evanj.zbory 

R. 1671začína brutálna protireformačná činnosť v Uhorsku, tzv. Desaťročné krvavé prenasleodvanie

                  evanjelickej cirkvi  za cis. Leopolda I. v Uhorsku.

                 – 3.januára sa muselo vyše 200 šľachicov zodpovedať za údajnú účasť na protihabsburskom

                    sprisahaní. Všetci boli odsúdení na čiastočnú, alebo úplnú konfiškáciu majetku.

                    František Bónis zo Zemplína, reformovaný, bol odsúdený na smrť.

                  – V Prešove kráľovskí komisári odobrali kostol a dali ho františkánom.

                   12.7. odovzdlai jezuitom zo Spišskej Kapituly kostol a kláštor pôv.františkánsky.

                    Jezuiti tam zriadili kolégium.

                   Popravený bol v Bratislave vizionár Mikuláš Drábik, blízky spolupracovník J.A.Komenského.

                   Pred smrťou vo väzení konvertoval a odvolal svoje protihabsburské proroctvá. 

 

R.1681  –  Šopronský snem obnovuje náb.slobody pre šľachtu a kráľovské mestá.

                 Katolícke náboženstvo vyhlásil za štátne. Protestanstom dovolil postaviť si v každej stolici

                  iba dva drevené kostoly, známe ao tzv. "artikulárne kostoly".

R .1701 – kráľ Leopold I.dal zatknúť vo Veľkom Šariši Františka Rákociho II.

                  a dal ho uväzniť vo ViedenskomNovom meste. Podarilosa mu ujsť a uchýlil sa do Poľska

                  kde pripravoval kurucké povstanie.

 

R. 1711 – bolo potlačené kurucké povstanie  Františka Rákociho II., ktotré začalo  v r.1703.

                 Ukončené bolo mierom v Satu Mare 3O. apríla, ktorý obnovil platnosť uznesení Šopronského snemu.

R .1781 Jozef II.vydal svoj Tolerančný patent, ( v Uhorsku 25.X.) ,ktorým dostali evanjelici čiastočnú

                náb. slobodu. Ďalším patentom (20.novembra) zrušil rehoľné spoločnosti a väčšinu kláštorov

                 v Čechách ( cca 7OO, v Uhorsku 140). Cirkvi rkc.zakázal priamy styk so Sv.stolicou (placetum regium).

                 

 

 

Komentovať