Čriepky z historického kalendára 2

 Rok 1001 –      Boleslav Chrabrý, poľký knieža sa zmocnil Vislanska a obsadil aj severozpadnú

                         časť  Uhorska(- Slovenska). Neskôr  rozšíril svoj vplyv až po Dunaj a Tisu. 

R. 1O51 –            Český vojvodca Břetilsav I. sa zúčastnil na výprave nem.cisára Henricha III.

                           proti Uhorsku a vyplienil  slovenské územie na sever od Dunaja.

R. 1111 –          Ostrihomský arcibiskup Laurentius definoval práva benediktínskeho opátstva

                         sv.Hypolita na Zobore v Nitre.  O 3 r.neskôr ostrihomský snem biskupov (1114 )

                          odhlasovl zmenu testamentárneho práva v  tom zmysle,  

                          že  dovolil   biskupom a kňazom, aby s jednou štvrtinou nimi získaných

                       majetkov mohli slobodne disponovať platným  testamentom,

                         čím táto časť cirkevného benefícia prechdázala do vlastníctva  ich rodín.

                           V Uhorsku manželstvo kňazov a biskupov bolo  bežnou praxou

                          a bolo potrebné zaistiť pozostalým  rodinám  živobytie.

R.1241 –  vtrhli Tatári / zjednotené kmene Mongolov a Tatárov/ chána Batu do Uhorska a 11.apríla na rieke

                Slanej porazili   vojská kráľa Bela IV, ktorý sa zachránil iba útekom cez Slovensko a Rakúsko

                až do Dalmácie. Zničli  kláštor na   Zobore, ale opevnené mesto odolalo.

R. 1251kráľ Belo IV. vydal dekrét privilégií pre židov v Uhorsku

R. 1271 –        Český kráľ Přemysl Otakar II. napadol Uhorsko a zmocnil sa slov.hradov

                        Devín, Stupava, Bratislava. Prenikol až po  Trnavu a Hron. Dobila vypálil Nitru i s hradom.

                         V hradnom kosotl zhorel vzácny kapitulský archív aj zbierka kníh.

R.1291 – kresť.kňaz Ján Monte Corvino sa po mori dostal až do Chanbaliku/Peking/ k Tatárom

                 na žiadosť Kublaja.  Preloži Novú  Zmluvu a Žalmy, postavil tam dva chrámy.

                    Za misijné úspechy ho pápež vymenoval za arcibiskupa. Neskôr Mongolov                    

                     porazila čínska dynastia Ming a bol to koniec misijného pôsobenia.

                    Mongoli na Východe prijali budhizmus a na Západe Islam. 

R. 1301 – 14.januára zomrel uhorksý kráľ Andrej III a ním vymrela dynastia Arpádovcov.

R. 1311 –  Uhorský snem, kde  predsedajúci kardinál Gentilis uvalil na Matúša Čáka trest exkomunikácie

                  pre jeho násilné  spôsoby a protiprávne uchvacovanie cirkevných i svetksých majetkov.

                  Matúš Čák nedovolil na svojom území   exkomunikáciu vyhlásiť a obliehal Nitru s vojskom.

                  Dobil a vyplienil hrad, potom ho vypáli a zrovnal so zemou.  Pritom zničil aj

                  telesné pozostatky patrónov nitrianskeho biskupstva sv.Andeja a Benedikta.

                  V kostole   sv.Svorada zhoreli všetky dôležité listiny a knižné zbierky,

                   ktoré tam pred nebezpečenstvom uložili.  Preto ho exkomunikoval aj

                     nitriansky biskup Ján III. 

                     (pokračovanie)

 

                                                             

 

Komentáre k “Čriepky z historického kalendára 2

Komentovať