6 Komentáre k “K prenikaniu cudzích náuk a hnutí do ECAV

 1. Adelfos

  Som rád, že na tomto vyjadrení si dali viac záležať a nie sú tam výrazy, ktoré sa dajú vysvetliť desatorakým spôsobom – ako isté "úvodzovkové" vyjadrenie zo synody ohľadne charizmatického hnutia, ktoré si každý vysvetľoval po svojom a ktoré zvádzalo najmä byť za každú cenu "proti", než "za".

  Aj tak by bolo lepšie vysvetliť povolanie učiteľov, v bode 7 sú menované aj vybrané sekcie práce … To znamená, že na takom doraste nemôže úvodom poslúžiť sám dorastenec, lebo ešte nedorástol a nie je poverený? Alebo na spevokole nemôže rotačne slúžiť každý spevokolista, aby aj tým rástli? Nie každý je ordinovaný (to je ale pre službu farára) a nemá kanonickú misiu (to pre vyučujúceho náboženstva). I keď toto ešte nie je vyučovanie, ale niekto aj to za vyučovanie považuje.

  Podobne to môže vyvolať zmiešaný dojem v ekumenickej spolupráci.

  A propos, škoda, že pri tom stanovisku nie je uvedený dátum, aby sa dalo aj v budúcnosti oprieť o to tak: Vtedy a vtedy v takej situácii VV vydal takéto stanovisko.

 2. Sú tie spomínané hnutia naozaj také nebezpečné? V tom vyhlasení sú len skopírované výňatky zo symbolických kníh, ale v názve článku sú spomínané hnutia… skôr mi to príde ako taká zadubenosť, že len "my sme tí najsprávnejší"…

  Inak, počul som, že literatúra daný ch hnutí je odporúčaná na EBF UK – tak čo je to za jednotu v cirkvi? Zase si nikto nič nevydiskutoval a každý si robí svoje – vyhlásenia bez predchádzajúcej diskusie.

 3. Roboy

  Myslím, že vieroučný výbor je nebezpečný omnoho viac ako spomínané hnutia. V com je nebezpecny kompas? 

  Do služby povoláva cirkev? Aha ja, že Boh. (1. Tes. 5:24). Pavol píše, že je z Božej vôle apoštol, nie z vôle cirkvi. Tak čo cirkev bude určovať kto má vyučovať, alebo Boh?

   1 Korintským 12:28  Niektorých totiž ustanovil Boh v cirkvi: jedných za apoštolov, druhých za prorokov, tretích za učiteľov, potom ľudí divotvornej moci, ďalej s darom uzdravovať, pomáhať, spravovať a hovoriť (rôznymi) druhmi jazykov.
   
  Efezským 4:11  A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov,

   

  BOH USTANOVIL!

  1. Církev z dobrého důvodu již od nepaměti rozlišuje tzv. vocatio interna ("vnitřní povolání" do služby Bohem) a vocatio externa ("vnější povolání" církví), které by se měly u kandidáta služby v církvi protnout. Pokud jedno z těchto povolání chybí, objeví se v církvi vždy nějaký problém – na jedné straně např. renesanční papežství s Bohem nechtěnými nepoty z příbuzenstva nebo oblíbenců hierarchů (či na evangelické straně dynastie farářů, kde se povolání automaticky "dědí z otce na syna"), na straně druhé různé zjevy sektářských samozvanců, "proroků" s psychiatrickou diagnózou na půl stránky chorobopisu a megalomanských paranoiků, kteří vodí lidi do džungle a tam je nutí k hromadným sebevraždám.

 4. adminko

  ecav.sk uverejnila doplnenie k Stanovisku Vieroučného výboru 

  Vzhľadom na to, že „Stanovisko Vieroučného výboru ECAV na Slovensku k prenikaniu cudzích náuk a hnutí do ECAV“ mohlo byť nepochopené, a aby sa predišlo zbytočným nedorozumeniam v súvise s pôsobením neordinovaných pracovníkov v ECAV, Vieroučný výbor opätovne zdôrazňuje bod č. 2 predmetného vyhlásenia, kde sa uvádza:

  „V závislosti od životnej situácie býva každý človek v živote povolaný do rôznych „úradov“, napríklad byť manželom, rodičom, učiteľom, vojakom, presbyterom, dozorcom, farárom.“

  V tomto zmysle chápeme službu povolaných a poverených neordinovaných (sú to aj pracovníci s deťmi, dorastom a mládežou, pracovníci v diakonii, misijní pracovníci…) ako nenahraditeľnú a potrebnú. To však neznamená, že ktokoľvek si môže svojvoľne prisvojovať právo ju vykonávať. Musí mať k tomu riadne poverenie cirkvi, ktoré má rozličnú podobu a formu v závislosti od „úradu“, ktorý má vykonávať. Pôsobí to pokoj a poriadok v spoločenstve. Vieroučný výbor všetkým povolaným neordinovaným za túto službu, ktorú v cirkevných zboroch konajú, vyjadruje poďakovanie a váži si ju.

  Vieroučný výbor ECAV na Slovensku | 17.12.2011

Komentovať