Zasadania grémií SLZ v Budapešti

14. a 15. novembra t.r. sa v Budapešti pred zasadaním výkonného výboru SLZ konalo prvé pracovné stretnutie výboru SLZ pre koordinovanie osláv 500. výročia Reformácie. Výbor tvorí minimálne 9 členov.Na jeho čele je farár Walter Altmann z Brazílie. Ďalej je tam sedem zástupcov z každého regiónu SLZ a dvaja zástupcovia výkonného výboru SLZ. Podľa slov gen. tajomníka SLZ M.Junga, oslavy Reformácie majú globálne osloviť všetkých obyvateľov, majú sa niesť v duchu ekumény a ich centrom má byť zvestovanie evanjelia. Členovia výboru sa uzniesli , že popri návrhoch osláv z ústredia, možno si osvojiť i niektoré dobré programy z členských cirkví.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať