Zasadnutie generálnej synody Evanjelicko-luteránskej cirkvi vo Fínsku

Jesenné zasadnutie gen. synody ELC F  sa bude konať v Turku v dňoch 7. – 11. novembra t.r. Bude to posledné zasadnutie v tomto volebnom cykle, lebo vo februári 2012 budú zvolení noví členovia synody. V pondelok sa synoda započne službami Božími v katedrále, na ktorých bude kázať biskup v Kuopio Wille Riekkinen. Na programe týždňového zasadnutia synody sa budú prerokúvať tieto body: – návrh spoločných švédsko-fínskych bohoslužieb v posunkovej reči,- návrh prekladu Jánovho evanjelia do fínskej posunkovej reči,- návrh zmeny cirkevných predpisov tak, aby do cirkvi mohli byť prijímaní aj cudzinci, nemajúci vo Fínsku trvalý pobyt,- návrh volieb farárov a povolávania do služby diakonov,-riešenie otázok penzií a penzijného fondu,- schválenie návrhu rozpočtu pre budúci rok a schválenie prevádzkového a finančného plánu pre roky 2012-2014.

(evl.fi)

Komentovať