O krstení, kriesení a vzkriesení

http://www.melanchton.sk/images/stories/melanchton/melanchton_1_3_2011.pdf  – V najnovšom čísle časopisu Melanchton, je článok dekana EBF UK na tému Krstu detí. strana 8-12. Vyberáme:

Luther rozlišuje prísne medzi tým, že človek má vieru, a tým, že sa na základe viery dáva pokrstiť. Pri spáse sa človek má spoľahnúť len na Božie slovo a to, čo On prikazuje a zasľubuje. Ak by však staval na svojej viere – tak stavia popri slove Božom aj na niečom inom – a to je podobné, ak nie horšie, ak iní stavajú na „svojej sile, bohatstve, sile, múdrosti, svätosti, ktoré sú takým istým darom (podobne ako aj viera), ktorý prijal od Boha.“ 

Nedávame sa teda krstiť, pretože veríme, ale preto, lebo Boh tak prikázal a nariadil. A keď nariadil, aby boli krstené všetky národy, prečo niektorí chcú vylučovať deti týchto národov? Luther hovorí – „my sme si úlohu splnili, keď sme pokrstili a zvestovali slovo Božie. … my zasejeme a polejeme, a necháme Boha, aby dával vzrastu.“

 

Aj tu sa znova ukazuje, že najsilnejším textom v Novej zmluve, ktorý vysvetľuje význam krstu je Rim 6. Pavol vníma krst ako zlomový moment v živote človeka. Je to ten moment, v ktorom sa hriešny človek spája s Kristom – prenáša na Neho svoj hriech a svoju smrť, aby prijal Jeho život a spravodlivosť.

 

V krste sa človek – aj nemluvňa – spája s novým Adamom a prijíma do vienka všetko, čo novému Adamovi patrí. Počas nasledujúcich rokov života viera udržuje človeka v línii nového Adama, dennodenne premieňa láskou život stále sa vzpierajúceho starého Adama. Pokáním si človek uvedomuje spreneverenie sa obrazu nového človeka na ktorom dostal v krste podiel. Až fyzická smrť ukončí tento zápas. No zároveň platí, že ako pokrstený a veriaci mám už teraz istotu spásy. Ak tvrdím, že verím, ale nepripisujem význam Kristovmu krstu, tak túto istotu spásy nemám.

Celý článok je v časopise Melanchton 3 / 2011, strana 8-12

28 Komentáre k “O krstení, kriesení a vzkriesení

 1. kantor

  Neodmietam krst detí, lebo Boh skutočne kázal krstiť národy bez rozdielu..

  Ale, že pri krste nie je potrebná viera- to je blbosť. Pri krste detí majú byť veriaci rodičia a krstní rodičia, a majú potom svoje deti viesť k Pánu. Ako je to v skutočnosti vo väčšine prípadov to dobre vieme- krst zo zvyku či pre kľudné svedomie..

  Myslím si, že krst dospelého človeka, ktorý uverí a sám sa na základe viery  dá sa pokrstiť (kto uverí a pokrstí sa- a nie naopak), je oveľa biblickejší ako predpisový krst detí.  Keby som ja sám nebol pokrstený ako dieťa, tak to teraz s radosťou urobím, lebo verím , že Ježiš je môj Spasiteľ a chcem sa s Ním zjednotiť v krste – na  spasenie a chcem pracovať vo svojej cirkvi  a patriť do spoločenstava bratov a sestier. Toť môj názor..

 2. Martin78

  1 Ján 5: 6 Toto je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nie len so samou vodou, ale s vodou i krvou. A Duch je, ktorý svedčí, lebo Duch je pravda. 😉

  Gal 4:6 A že ste synovia, poslal Bôh Ducha svojho Syna do našich sŕdc, ktorý volá: Abba Otče!

  Mar 16:16 Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený; a kto neuverí, bude odsúdený.
   
  Ef 2:8 Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží,
   
  Ján 9:31 Veď vieme, že Bôh hriešnikov nečuje; ale keď niekto ctí Boha a činí jeho vôľu, toho čuje.
   

   

  1. kantor

   Zdravím Maťo..Napísal si to stručne , jednoducho a pravdivo. Čo k tomu dodať?

   Bez viery je všetko mŕtve a žiadny cirkevný úkon (ani krst) bez nej nemá význam. Pán Ježiš, apoštoli,..niektorí cirk. otcovia …Augustín, …Hus……Luther,…….každý  zdôrazňoval, že prvá je viera a skutky viery sú až po nej. Je hrozné ako ľudské naučené  predpisy môžu zmeniť zmýšľanie a výklad Božieho Slova keď ich človek povýši nad živé slovo Božie. Ešteže máme aj živé zbory, farárov, bratov a sestri…aj preto to má zmysel.

   1. Martin78

    1Čo teda povieme? Máme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhojnila milosť? 2Vôbec nie. Ktorí sme umreli hriechu, ako budeme ešte žiť v ňom? 3Či neviete, že ktorýkoľvek boli sme pokrstení v Krista Ježiša, v Jeho smrť sme boli pokrstení? 4Krstom sme teda spolu s Ním boli pochovaní do smrti, aby tak, ako bol Kristus vzkriesený slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života. 5Keď sme sa stali jedno s Ním podobnosťou Jeho smrti, práve tak jedno s Ním budeme aj podobnosťou vzkriesenia 6vediac, že náš starý človek spolu s Ním bol ukrižovaný, aby bolo zničené hriešne telo a my sme neboli viac otrokmi hriechu. 7Veď kto umrel, je ospravedlnený od hriechu. 8Ak sme však umreli s Kristom, veríme, že s Ním budeme aj žiť. 9Lebo vieme, že Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, viac neumiera a smrť už viac nepanuje nad Ním. 10Lebo čo umrelo, umrelo hriechu raz navždy; čo však žije, žije Bohu. 11Tak súďte aj vy, že ste mŕtvi hriechu a živí ste Bohu v Kristovi Ježišovi.

  2. léta Páně 1592 v kurfiřstství a provinciích saských uveřejněné.

   Čl. III. O křtu svatém.

    
   Čistá a pravá nauka naší církve o tomto článku
   1. Je pouze jeden křest a jedno obmytí, nikoliv to, které smývá z těla nečistotu, nýbrž to, které nás omývá od hříchů.
   2. Skrze křest, jakožto koupel onoho znovuzrození a obnovení z Ducha svatého nás Bůh zachraňuje a koná v nás takovou spravedlnost a očištění od hříchů, že kdo v něj až do konce zachová závazek a naději, nepomine, nýbrž má věčný život.
   3. Všichni, kdo jsou pokřtěni v Krista Ježíše, jsou pokřtěni do jeho smrti a skrze křest jsou pohřbeni do jeho smrti.
   4. Křest je koupel znovuzrození, z toho důvodu, jelikož se v něm rodíme znovu a jsme označováni Duchem přijetí za [Boží] děti z milosti.
   5. Dokud se někdo nenarodí z vody a z ducha, nemůže vstoupit do království Božího (nebeského). Toto ovšem není míněno pro případ nouze.
   6. Cokoliv se narodí z hříšného těla je hříšné tělo a svou přirozeností jsme všichni synové Božího hněvu, protože jsme zrozeni z hříšného semene a všichni počati v hříchu.
   Falešná a bludná nauka kalvinistů
   1. Křest je vnější omytí vodou, kterým je naznačeno vnitřní obmytí od hříchů.
   2. Křest nepůsobí ani nedává znovuzrození, víru, milost Boží a spásu, nýbrž je jenom naznačuje a stvrzuje.
   3. Ne všichni kdo byli pokřtěni, nýbrž jen vyvolení skrze něj obdrží milost Boží a dar víry.
   4. Znovuzrození se neuděje při křtu, nýbrž až později, ve více pokročilém věku, u některých dokonce až ve stáří.
   5. Spása nezávisí na křtu, a tak v případě nouze nemá být po církvi požadován křest; je-li nedostatek ustanovených služebníků církve, je přípustné, aby děti umíraly bez křtu.
   6. Děti křesťanů jsou svaté již před křtem, v děloze matky a dokonce i v děloze matky jsou přijaty do smlouvy věčného života, jinak jim křest svatý nemůže být udělen.
   1. Martin78
    Mar 7:9 a hovoril im: Dobre opovrhujete prikázaním Božím, aby ste zachovali svoje podanie. 13 a tak zbavujete slovo Božie moci svojím podaním, ktoré ste podali, a robíte mnohé tomu podobné veci.
     
    Dobre hovorí braček kantor!
     
     1. Martin78

      Prečo by som sa mal schovávať :-))

      Božie Slovo nie je na schovanie, ale v ňom je skutočná pravda, teda je mocnejšie ako moje, či tvoje jalové slová, hoci im musí dať Boh tú pravú moc na život. A brat Kantor hovoril z Ducha a poznania Slova Božieho, ty Tvi si prišiel s dvoma ľudskými výkladmi a len si sa k jednemu priklonil (a nehovorím, či správne, či nesprávne) – to je všetko, na čo som chcel poukázať 😉

      BTW. Už s prvým komentárom Kantora sa stotožňujem, len teda pod "krstite mi národy bez rozdielu" (národ je napr. Nemecký, Slovenský, Grécky etc.). Boh myslel, nie len židov, ale všetky pohanské národy bez rozdielu (teda aj Grékov, aj Nemcov, či napr. Slovákov), ale nemyslím si, že tým mal na mysli, že ich treba krstiť hneď po narodení, túto vec skrátka v Písme nenájdeme, i keď zas nemyslím si, že toto je najväčší problém – teda krst detí pred uverením – toľko zas môj pohľad na vec, ale slobodno, ak máte iný.

      Ef. 4:5 Jeden Pán, jedna viera, jeden krst – ja nevidím dôvod prehadzovať tieto slová v inom poradí

      Dôležitá je však viera a prijatie osobnej zodpovednosti za to, že si ty/ja zabil Ježiša.

      Prirovnal by som to k skupinovej terapii alkoholikov – je dobré spoločenstvo a môžu ťa aj povzbudiť ľudia, ktorí su na tom podobne (resp. rovnako) ako ty a aj psychológ, ale kým si ty nepriznáš, že si alkoholik, je to len stráta času.

     2. tvi

      Br. kantor píše:

      Neodmietam krst detí, lebo Boh skutočne kázal krstiť národy bez rozdielu..
      Ale, že pri krste nie je potrebná viera- to je blbosť. Pri krste detí majú byť veriaci rodičia a krstní rodičia, a majú potom svoje deti viesť k Pánu. Ako je to v skutočnosti vo väčšine prípadov to dobre vieme- krst zo zvyku či pre kľudné svedomie..

      To je postoj, který je imho zcela v souladu s evangelickou vírou. Scholastické ex opere operato v tom smyslu, že by křest působil nějak sám o sobě bez víry, magicky, tu snad nikdo nedrží, tipoval bych, že i římští bratři v této otázce dnes mají o něco diferencovanější pohled, přestože se s námi stoprocentně neshoduje. Augsburské vyznání v čl. 13 píše, že se "odsuzují ti, kteří učí že svátosti ospravedlňují už tím, že se konávají, a neučí, že při užívání svátostí je třeba víry, která věří, že se odpouštějí hříchy" – to se týká jak křtu, tak rozhřešení nebo Večeře Páně. Br. kantor rovněž neodmítá křest dětí (a tudíž se nedopouští žádné hereze), pouze se pozastavuje nad tím, že v lidové církvi (jako je ECAV, ale i ŘKC a jiné) často děti křtíme "nadarmo", protože pak neprobíhá žádná výchova ve víře a křtiny jsou často první a poslední návštěva kostela v životě. Br. kantor píše, že křest dospělých mu přijde bibličtější – to může být pravda v tom smyslu, že všechny explicitní případy (kdy známe křtěnce jménem, jako konkrétní osobu) jsou v Bibli dospělí lidé, děti jsou vesměs anonymně zahrnuty do pojmu "domácnost" (oikos) nebo "všechny národy" apod. Nicméně nezachází tak daleko, že by se kvůli tomu nechal znovu pokřtít – i AV církev se hlásí k Nicejskemu vyznání, kde "vyznáváme jeden křest, na odpuštění hříchů" a bludy novokřtěnců jsou po papežencích nejčastěji odsuzovanými bludy v symbolických knihách. Je možné, že se ztrátou "lidového" (a tím namnoze formálního) charakteru církve znovu převáží křest dospělých nad křtem dětí (moje máti, která je ŘKC a dělá katechetku ve velkoměstské ŘKC farnosti, říká, že počet křtů dětí klesá, ale roste zájem o křest dospělých) i bez držení heretických, neevangelických a z mého pohledu i nebiblických doktrín. Mrzí mne (z pohledu faráře), že kvůli formalismu lidové církve odmítají své děti křtít zrovna ti členové sboru, u kterých bych neměl obavy, že by své děti nevychovávali ve víře.

      V tvém případě se mi ale zdá, že jde o cosi jiného a, obávám se, něco, s čím se evangelík augsburského vyznání úplně srovnat nemůže.

      Naše církev (jsem teda členem "sesterské" ECAV v Česku ale domnívám se, že mohu mluvit i za slovenské luterány) vyznává, že křest je svátost, tedy prostředek kterým nám Bůh dává jako dar svoji spásnou milost – i když "nefunguje" bez víry v tom smyslu, že pouhým vykonáním nemůže nikoho spasit. Západní pojem svátostí (sacramenta) sice není v Bibli, ale NZ často odkazuje na "Boží tajemství" (ř. mysteria) která jsou skryta v Kristově církvi. Svátost je jen dodatečná škatulka pro pokus o vyjádření vztahu mezi některými biblickými skutečnostmi jako je křest nebo Večeře Páně. "Svatá Trojice" je také lidská škatulka pro uspořádání skutečností že Ježíš je Bůh a Boží Syn a Duch svatý je Pán a Bůh atd. To, že výraz "Trojice" není v Bibli, neznamená že bychom ji měli odmítat jako nebiblické učení (pak by z nás byli jehovisti, unitáři nebo podobná sebranka) a totéž platí i o svátostech. Bůh nám dal rozum, abychom přemýšleli, i o otázkách víry, a ne jenom mechanicky papouškovali verbální znění biblických veršíků.

      Naše církev také vyznává, že křest je skutečná událost v životě víry a řádu spásy, ne jen manifestace nějakého postoje nebo iniciace do náboženského klubu. Sv. Petr ve Sk 2:38 mluví o křtu na odpuštění hříchů a sv. Pavel píše (Řím 6), že jsme ve křtu s Kristem sjednoceni a máme podíl na jeho smrti a vzkříšení, a v Ga 3:27 "Kteřížkoli v Krista pokřtěni jste, Krista jste oblékli." To by nemohlo platit, kdyby jednajícím ve křtu nebyl v první řadě Bůh nýbrž člověk, jak tomu učí některé křesťanské skupiny, totiž že křest je veřejným vyznáním víry. To by byl synergismus (skutkaření) horší snad než ve středověkém katolicismu – křest jako lidský skutek, který v sobě má spásná zaslíbení – kde je potom sola fide, sola gratia? Proto vyznáváme o křtu, "že je nezbytný k spasení, že křtem se nabízí Boží milost a že děti mají být křtěny, neboť křtem se podávají Bohu a jsou přijímány na milost Boží." (AV 9). K tomu píše Melanchthon v Apologii (k čl. 9):

      S mnoha jinými bludy novokřtěnců odsuzujeme také článek, v němž hlásají, že křest malých dětí není k ničemu. My říkáme, že zaslíbení Boží milosti a věčného spasení podávané křtem platí a dává se i maličkým dětem, ale pro ty, kteří jsou vně církve Kristovy, kteří neužívají ani slova Božího, ani svátostí, platnost nemá; neboť Kristova církev je pouze tam, kde se káže jeho slovo a vysluhují se svátosti, které ustanovil. Křest je pro nemluvňátka nutně potřebný, aby se jim dostalo zaslíbení věčného spasení, podle Kristova příkazu: učte všechny národy, křtíce je (Mt 28:19). Těmito slovy zaslibuje Ježíš Kristus spasení všem lidem a stejně tak se všem mužům, ženám, dětem, nemluvňátkům zaslibuje a nabízí i křest svatý. Proto lze s jistotou uzavřít, že děti mají být křtěny, neboť křtem se jim podává spasení. A novokřtěnci, kteří křest dětí odmítají, žijí v zajetí bludu. I Pánu Bohu je nepochybně milé, jestliže jsou křtěny malé děti. Důkazem toho je, že jim dává svého svatého Ducha. Kdyby byl křest dětí zbytečný a neplatný, pak by lidé, kteří byli pokřtěni jako děti, nemohli mít Ducha svatého, nemohli by být spaseni a nemohli by tvořit církev. A pak by tedy žádná církev nebyla. Už jen tento důvod může každou poctivou a zbožnou duši přesvědčit o nezbytnosti a spasitelnosti křtu dětí a vyvrátit špatné a bezbožné smyšlenky novokřtěnců.

      Sám Martin Luther ve Šmalkaldských článcích (III/5):

      Co se týče křtu dětí, zastáváme názor, že děti křtěny být mají, neboť zaslíbené vykoupení v Ježíši Kristu se vztahuje i na ně a církev je povinna jim umožnit, aby se na něm podíleli.

      Luther má ostatně krásný výklad křtu ve Velkém katechismu, doporučuji přečíst celé, zde jen vyjímám:

      Dále pak připojíme, že nepřičítáme největší váhu tomu, zda křtěný věří nebo ne, neboť tím se křest řádným a pravým nestává. Veškerá jeho pravost záleží na Božím slově a přikázání. … Co by nás opravňovalo k domění, že Boží slovo by nemělo být pravé či platné jen proto, že my jich neužíváme dobře? Proto ti říkám: jestliže jsi nevěřil, věř tedy nyní a pověz: Křest byl samozřejmě pravý, ale já jsem jej žel přijímal nesprávně. I já sám a všichni ostatní, kdo se necháváme křtít, musíme povědět Bohu: Přicházím ve víře své i ve víře druhých, nemohu však stavět na tom, že věřím a že se za mne mnoho lidí modlí, nýbrž stavím na tom, že je to tvoje slovo a tvůj příkaz. … A tudíž nikdo jiný než duchové stejně tak trulantští jako nadutí nemohou usuzovat a dovozovat, že kde není skutečná víra, tam nemůže být ani pravý křest. Takový závěr je trefný asi tak, jako kdybych usuzoval takto: Jestliže nevěřím v Krista, pak žádný Kristus není… (LC, IV, 52nn)

      A doporučuju k přečtění taky ty dva články theologů (J. Mrázka a L. Batky)  v tom časopise odkazovaném v článku. Biblické souvislosti tam jsou myslím ukázány docela dobře.

     3. Martin78

      Mily tvi… to že som sa vôbec zapojil (teraz, i predtým) do debát o krste je práve preto, že som postrehol u určitých ľudí presadzovanie spojenia – krst vodou = spasenie (teda akoby niečo cez čarovnú formulku a to skrátka nie je pravda a klame to ľudí) – spasenie bez viery, čo ty správne zavrhuješ, rovnako ako to zavrhoval aj Luther v katechizme. Ja osobne nepotrebujem riešiť, či je taký alebo onaký krst správny… mám v tom jasno, ale to je vec, ku ktorej vedie svoje dieťa sám Boh a to podľa miery viery, ktorá je Jeho darom každému z nás… takže toto je v mojich očiach nepodstatné pre šírenie evanjelia, max môžem povedať svedectvo a bodka (ale tu už určite nie :-))). 

      Ale z jednou vecou nesúhlasím a to je tá, že dieťa pri krste dostáva Ducha Svätého – krst Duchom (teraz neberiem do úvahy vodu) je to, keď sa človek obráti a uverí a dostane do daru Ducha Svätého… dôkaz? Každý, kto sa znovunarodil o tom vie a ten zážitok pozná, má svedectvo a vie, že bol život predtým a život potom a to je dokonca +- autobus úplne rovnaké, či je súrodenec v Kristu z tej, či onej denominácie. Teda… dôkaz je už len ten, že hoci napr. istá denominácia učí, že znovuzrodenie = krst bábätka, vie takýto člen tejto denominácie, že sa znovunarodil, až keď sa to stane, uverí a má svedectvo (voda je teda VEĽMI dôležité vyjadrenie poslušnosti Bohu a či Mu stačí spätne prijať krst z detstva alebo dovedie svoje dieťa k ponoreniu až ptotom, čo uverí – to sa na mňa nehnevaj, to je vyslovene v kompetencii Boha a nie výkladov ľudí).  

      Uvedom si, že ak by to, čo som písal neplatilo, znamená to, že skutoční kresťania sú prítomní len v jednej z denominácii, ktorá hlása evanjelium Krista, lebo každá ma práve v týchto "drobnostiach" iné učenie (teda potom môžete ekuménu rovno hodiť do koša :-). Lenže viera je len jedna pravá a tá je na spasenie a je z milosti Boha jedine cez Ježiša Krista, ktorý povedal JE DOKONANÉ!!!, aby sa nikto z nás nechválil, teda nie zo skutkov zákona, nie pre obrady – nazvyme ich sviatosti – toto je tak jasné z Písma, že nemusím to tu rozoberať. Takže celú vec, ktorú som hovoril a stojím si za ňou je tá, že bez viery je krst vodou (nech je už v detstve, či dospelosti) len namočením hriešnika – to je všetko, na čom som si myslel, že sa zhodneme hádam všetci a čuduj sa svete nestalo sa tak. 

      Takže ak aj poviem, že mám iný pohľad na niektoré z učení ECAV je to v mojich očiach bezpredmetné, lebo to dôležité je pravé evanjelium na spasenie cez vieru, ktoré stanovilo správne celé reformačné spektrum.

      Takže tak… ja som čítal veľký katechizmus brata Luthera a teda viem prečo môžem v slobode patriť k ECAV, ale nech sa na mňa nikto nehnevá, ak verím, že mi dal Pán nejaké poznanie, ktoré je iné od Lutherovho, tak hold budem veriť Bohu a nie ľuďom, ale to ešte neznamená, že by som mal nutne tieto veci pretláčať v ECAV – ja mám ECAV rád a rešpektujem ju, ale vidím šialeného náboženského ducha, ktorý sa tu pretlačil a došiel tak šialene ďaleko ako som počul, že ovce udávajú svojich farárov!!! – tak tomu "hovorím kráčať v duchu a pravde" :-(… tak už nebudte tak slepí a zahodte hádanie sa o krste, Večeri Pánovej a bavte sa o tom, že vedľa vás v laviciach sedia často ľudia, ktorí Krista osobne nepoznajú a žijú bez svedectva v duchu náboženských obradov!!! a idú na smrť – TO JE TO HLAVNÉ A BOLESTNÉ. 

     4. Tim

      to poznanie čo ty hovoríš, že ti dal Boh, je možno aj poznanie od diabla. daj si pozor – lebo protirečíš Písmu. toto tvoje "ako verím ja" je cesta do pekla kamaráde.

      šialeného ducha máš ty, keď tu všetkých kádruješ, veľa slov vypisuješ, tí čo ťa nenazvali po teplošsky "bračekom" kádruješ, neveria podľa teba "správne", nemali podľa teba žiadne duchovné zjavenie, nazývaš ich "náboženskými ľuďmi", posudzovať ich vieru. Ako si dovoľuješ posudzovať vieru iných? Kto ti dal mierku, že by si stupeň viery vedel odmerať? Tých tu ty musíš obracať. poradím ti ale "braček": veríš čomu len sám chceš, vyberáš si z Biblie veršíky, ktoré súhlasia s tvojím výkladom a ignoruješ tie, ktoré ti nesadnú do krámu. ver si čo chceš, len nezvádzaj iných na svoje poblúdenia. si fanatik a aj keď možno deklaruješ že veríš v Ježiša, veľa žvaníš a väčšina z toho čo píšeš sú omyly. môžno nie všekto, ale väčšina a kto by sa v tom vŕtal.

      nikto tu netvril, pokiaľ viem žeby krst bol bez viery na niečo dobrý, to si si sám vymyslel a bojuješ s tým ako s veternými mlynmi. ale prečítaj si ten článok ešte raz aj dva krát a dozvieš sa že KRST tvorí vieru, tvorí ju Boh. svoju vlastnými rukami vyrobenú a vyumelkovanú vieru si stč dakam, na tú ti Boh kašle, lebo to je len natretá nevera.

      Bojuješ proti náboženským obradom, a tým aj proti cirkvi a sviatostiam. dokedy ti to bude Boh trpieť, neviem, ale ak niečo chceš, tak ťa napomínam ako brata, v tvojej priteplenej reči "bračeka" – ešte stále evanjeličeka, aj keď v srdci si už toto opustil. zobuď sa, lebo tvoje "zjavenia ducha" môžu byť aj rovno od diabla, ktorý sa vydáva za anjela svetla. Konfrontuj si ich s Bibliou a biblickým učením, ale nielen s výberom čo sa ti hodí ale celým biblickým učením. Zaujímavé, že cirkev vždy učila krst, 2 miliardy kresťanov tomu veria a vždy verili, apoštoli tak krstili a učili, sám Kristus to kázal, len prišiel sektár braček pán Výboch a zrazu máme tak veriť všetci, ako to on verí, lebo o sebe tvrdí že mu to "Duch zjavil". Cirkev vždy učila že krst je krt vodou a je pravý krst, celé písmo spomína krst vodou ako pravý jediný spasiteľný krst, je X miest v Biblii, ktoré ho spomínajú, lebo prídeš ty a tvrdíš, že to nieje ono, ale že sa myslí iný "duchovný" krst, a vlastne krst vodou nie je nič. To je ale tvoj výmysel, ktorý si načítal kto vie od akých poblúdencov.

      Pre mňa si tu falošný prorok, chodíš sem naháňať ovečky pre svoje poblúdenia, vyháňať ich z cirkvi a z pravého Ježišovho košiara. Zamysli sa, či chceš mať na zodpovednosti "jedného z týchto maličkých" a čo sa stane takým, ktorí zvedú na hriech ….

      A tvojmu "duchu" čo ťa k tomuto bez tvojho vedomia vedie odkazujem so všetkou vážnosťou: Vráť sa odkiaľ si prišiel, smrade, v mene Ježiša Krista, toho ukrižovaného.

     5. Martin78

      Milý Tim

      Je mi jedno, čo si myslíš či nemyslíš… je to nedôležité…Ja viem, že patrím Ježišovi a nemôže na tom zmeniť nič žiaden človek… svedčí mi to Duch Svätý, o ktorom ty hovoríš, že možno nie… a keďže hovoríš "možno" ukazuje to, že nemáš bázeň pred Pánom, lebo rúhať sa Otcovi aj Synovi sa dá odpustiť, ale rúhať sa Duchu Svätému nebude nikdy odpustené. Takže v láske ti hovorím pre teba, nie pre seba MLČ! lebo ty nie si autorita Bohu, ktorý je mojím Pánom! Poznáš vôbec Boha? Z toho čo píšeš viem, že nie… lebo tvoje slová ťa prezrádzajú… BTW teším sa z toho, že Boh poslal ďalších… 

      Kým Boh napomína, je dobré, keď prestane… potom je zlé… tak si daj tu námahu Tim a nemaj tvrdé srdce… lebo Boha počuť nebudeš!!!

      Mňa nazvy belzebubom, tak židia volali Ježiša… ale nad mojou pevnou vierou a odovzdaním sa Ježišovi nemá žiaden človek moc…

      Pýtam sa, nehanbíš sa bez bázne k Bohu útočiť na Ducha Svätého, ktorý mi bol zaslúbený, keď si nikdy nečítal Písmo? BOHA SA TREBA BÁŤ!!!

      Inak, keď už poznáš moje meno a tak rád ho používaš, tak sa mi predstav ako chlap a nebuď slepica!!  

     6. Tim

      Nikto Ti neberie, že patríš Ježišovi. Ale prečo učíš proti Jeho cirkvi? Ty mňa a iných napomínať môžeš, a ja keď Ťa napomeniem, tak už sa rovno rúham a útočím na Ducha Svätého?  Boha poznám – "buť bes obaf".

     7. misko

       Ty mňa a iných napomínať môžeš, a ja keď Ťa napomeniem, tak už sa rovno rúham a útočím na Ducha Svätého?

      Veru, Martin je v tomto problematický.

     8. Martin78

      Môžeš ma napomenúť, Tim. Boh ma môže napomenúť akokoľvek a použiť si skutočne koho a čokoľvek (aj kameň, ako je v Písme), lenže prečítaj si ešte raz, pod akým komentárom si ma "napomínal"? Dobre si to prečítaj, lebo ja som v ňom nemenoval nikoho, tak prečo si sa v tom chcel nájsť? Nemyslíš si, že mnoho ľudí chodí do kostola ale Boha nepoznajú? Myslíš, si, že ísť úzkou cestou k tesnej bráne skutočne znamenajú tie davy ľudí v kostoloch? O kom Pán Ježiš hovorí, keď vraví, že mnoho bude hovoriť Pane, Pane a On im povie, ja vás neznám. Prečo hovorí Farizeom… vy skúmate Písma a tie aj hovoria o mne, ale ku mne ísť nechcete… etc. etc. Želal by som si aby tomu tak nebolo, z celého a úprimného srdca… Mám v jednej veci slobodu, verím v Boha a ak aj niečo prestrelím, alebo spackám, verím, že Boh si použije to dobré, lebo pozná moje srdce. Takže, napomínal si ma v Duchu a pravde? Istotne nie Tim a vieš prečo, lebo si ma napomínal pod niečim, čo sa ťa týkať nemuselo, použil si slovo "možno" – Boh hovorí jasne a definitívne, keď napomína (neraz ma napomenul) a nenapomenul si ma pod Písmom, teda že by som sa odklonil od Praveho evanjelia alebo povedal niečo, čo je v rozpore s Písmom, ak by tak bolo, musel by som to skutočne preskúmať a ak by som zistil, že sa mýlim, ver, ako aj v minulosti, napravil by som to. A ešte jedna vec, Boh síce napomína aj prísne a použije aj veľmi tvrdé slová, ale nenapomína svoje deti vulgárne, ironicky, ale v láske a mal si ju aj ty, alebo to bol hnev? To sú všetko veci, ktoré mi ukazujú to, či je niečo v Duchu a pravde… A nehnevaj sa preto Tim, skúmaj len svoje srdce a ja ani netvrdím, že Boha nepoznáš, hoci zatiaľ si skrôr neveriaci Tomáš, keď ti niekto povie o Duchu Svätom a že môže učiť aj teba, ale neber moje slová neustále ako útok na teba. Veď ja tu nepotrebujem vás špiniť, nemám k vám nijakú nenávisť ani nijaký negatívny pocit. Tak buď začnime diskusiu podľla prikázania Ježiša, milujte sa navzájom alebo potom načo to je dobré? BTW – na cirkev skutočne neútočim, len som poukázal na to, čo je z Písma zrejmé, čo je cirkev a to sa mnohých dotklo, ale ani to som netvdil, že musí každý z vás prijať 😉 to je len diskusia a bodka – teda mala byť.

     9. tabak

       ad/ "prvá dobrá správa" -písal 6.10. – je, že budem nasledovať túto sestru atď….

             Pri všetkej skromnosti  , nebolo ťažké byť prorokom, som o odchode p.Výboha napísal ako o predčasnej radosti…

             Pán Výboh opäť  dokázal, že je starý klamár.

             Ako to komenotvať?

      "Keď nečistý duch výjde z človeka, blúdi po miestach bez vody a hľadá odpočinok a keď nenájde, povie si: Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde ho vymetený a vyzdobený…a pojme so sebou sedem iných duchov, horších od seba , a vojdúc, prebývajú tam". /Lk 11, 23-26/

           Výboch blúdi a blúzni o miestach  bez vody – napr. pri sviatosti krstu svätého. 

          Nevidí ju ani na Golgote. Nevidí ani spasenie v pravom tele a krvi Ježiša Krista, atď.  Proste blúdi…

            Preto ani nenájde pokoja a ani nedá pokoj iným. 

            Zdá sa mu , že  pre pár krívajúcich oviec sa mu oplatí obchádzať tento košiar, dokonca si z neho urobiť  pelech.

                           P.S.

                 Keďže nezhromažďuje, ale rozpyľuje a jeho posledné veci sú horšie ako prvé, treba sa nad tým zamyslieť.

                 Lebo platí: každé kráľovstvo rozdelené, pustne a dom rozdvojený proti sebe padá!!

       

         

     10. Martin78

      Spasení sme z milosti Ježiša Krista a nie zo skutkov zákona, aby sa niekto nechválil !!

      Nech Ti otvára oči Pán Ježiš Kristus, milý Tabak. Amen

     11. Martin78

      Rád by som urobil verejne pokánie… zlýhal som a zľakol som sa vás hriešnikov a chcel somodísť a mať od vás pokoj, ale kým ma nevymaže admin, budem poslúchať môjho Pána Ježiša Krista a podľa Jeho vôle budem písať. A než ma nazveš klamárom, chcem sa ťa spýtať, klamal Ježiš bratom, keď povedal Jánovi 7: 1-13, že nepôjde na slávnosť stánkov… Boha sa treba báť, nie ľudí. Prajem ti požehnanie od Pána, milý Tabak  

      Martin Výboch

       

     12. misko

      Ja dúfam, že Vás Duch Svätí osvieti a privedie k tomu, že časom budete konať pokánie z toho, čo ste v tomto príspevku napísali.

      Marana tha! 

     13. Martin78

      Len zas… otázka, prečo sa silou mocou chcete zaradiť do každého môjho slova a vety? Sám som hriešnik, zachránený Ježišom, ale ak by ste sa nechceli v tom zakaždú cenu spoznať a nepozerali len telesnými očami, pochopili by ste, čo som povedal a že v tom pokáni bola moja vlastná slabosť a hriech. No jo 🙁  

     14. Martin78

      No pekná evanjelizačná kázeň Slavo… Nech by si ju Pán použil… už len tie slová Pavla sú nádherne povzbudzujúce pre nás hriešnikov 🙂 a tiež od Baťku:  

      "Boh nás síce smrti podrobil pre hriech, ale podrobil nás v nádeji. (Ef 4,4) Dal sľub, že moc hriechu, smrti i diabla bude zlomená. (1 K 16, 24)  A toto On aj vykonal v Synovi. Dokázal sa k svetu a hriešnikom ako láskavý , milostivý a milujúci. On skrze Krista, nášho Pána nám nič neberie, ale všetko dáva! My však ale Ježiša Krista, Záchrancu a Spasiteľa máme poznať, Jemu sa v dôvere odovzať, Jemu patriť, Jemu ďakovať, Jeho chváliť…"

       

      No a naštvem ťa, keď zároveň poviem, že tu by som tu kázeň ja ukončil ? ale Pán je zvrchovaný, takže On si použije to čo treba, Haleluja!!

       

      BTW – práve takéto blogy by boli pre stránku oveľa prínosnejšie, ak by boli hlavnou témou a nie svetské keci o ničom… toť môj názor 😉 a to vie oceniť aj Baťkov blúznivec 😉

     15. misko

      Martin, napísali ste, že  ak by to, čo som písal neplatilo, znamená to, že skutoční kresťania sú prítomní len v jednej z denominácii, ktorá hlása evanjelium Krista, lebo každá ma práve v týchto "drobnostiach" iné učenie (teda potom môžete ekuménu rovno hodiť do koša

      V tom sa jednoducho mýlite. Môžete hovoriť o tom, aké všakovaké poznanie ste dostali, ale zároveň aj ukazujete, aké množstvo poznania nemáte. To, že neplatí iba to, čo ste napísali Vy, neznamená, že už je iba jedna možnosť. Pohľadov na spásu, príslušnosť  k Cirkvi atď je viacero. Vy ich asi nepoznáte, ok.

      Avšak medzi RKC, GKC a ECAV je napríklad podpísaná dohoda o krste. Aj napriek rozdielom vo vierouke sa teda kresťania z týchto cirkví uznávajú za bratov a sestry v Kristovi, veria, že majú platný krst a tak sú údmi Kristovho tela. Takže Vaša úvaha, Váš záver myslenia, jednoducho nie je správny.

      A Vaše horekovanie nad tým, ako idú kresťania, ktorých spiritualita je odlišná od Vašej, na smrť… Opäť ukazujete, ako prežívate seba ako normu. Viackrát na tomto fóre odzneli Vaše výzvy po svedectvách. Poviem Vám – mňa osobne svedectvá veľmi nezaujímajú. A ani nezvyknem hovoriť o svojom prežívaní a ceste viery. Keď som niekedy svedectvá počul, tak to na mňa zapôsobilo trochu ako exhibicionizmus. Čím prevratnejšie obrátenie, čím väčšie predošlé hriechy a čím viac sĺz pri spoznaní Krista, tým "lepšie". Také stretnutia kresťanov sú pomaly ako reality show… Hovoria o svojom súkromí. Toto nie každému vyhovuje a už vôbec to nikoho nemusí priviesť ku Kristovi. A čo viac – aj podanie svojho svedectva je ľudský skutok.
      Sú aj ľudia, ktorí sú schopní vyjadriť, prežívať a posilniť svoju vieru tým, že chodia v nedeľu do kostola. Vypočujú si tam Božie slovo a kázeň, spievajú nábožné piesne. Prečo by toto nemal byť prejav osobného vzťahu s Kristom? Nevidím najmenší dôvod, prečo by ľudia sediaci v kostole nemali osobne spoznať Krista práve pri počúvaní evanjelia, ktoré zaznieva pri čítaní Biblie počas bohoslužieb, ale mali by ho spoznať na základe niekoho svedectva. To, že Vám niekto z nich povedal, že je to pre neho iba formalita, to neznamená, že je to formalitou pre všetkých.

      Marana tha!

  1. Martin78

   1) moje slová môžu popudiť len toho, kto nepozná a nemá Ducha Svätého, lebo toho, ktorý má Ducha by vedel, že sa ho netýkajú a je teda jedno aku mieru viery kto má, tú ja nehodnotím…

   2) Michal, ja nebudem s vami debatovať, lebo mám Vás za pohana, keďže ste sa prihlásili k synkretizmu a duchu ASISI. Ale, máte aj Vy stále možnosť uveriť a prijať Ježiša Krista za svojho spasiteľa, ale to je v Jeho rukách. Potom, keď budete hlásať Krista, potom sa môžeme opäť rozprávať. JER 10:10 Ale Hospodin je pravý Boh, On je živý Boh a večný Kráľ! Pred Jeho hnevom trasie sa zem; pohania nevydržia Jeho prchkosť.

   3) Adminkovi len oznamujem, že pred Bohom je súčasné spájanie sa s katolíkmi rovné duchovnému smilstvu, proti ktorému nás Biblia varuje.  

   BTW: 8.4.2011 som písal biskupovi ECAV osobne, kde som mu povedal o istych rozdieloch v mojom chapani ucenia ECAV. Teda mojou autoritou je Boh a ak je vašou autoritou biskup, potom v poriadku, ale musite akceptovat, ze kedze ma on nenapomenul a nevyhodil, vy nemate ziadnu autoritu. Ale pre adminka: stale ma mozes slobodne vymazat z portalu a nasledne po mne kazdeho, kto pride hlasat Krista a budete ho mať za sektara ako som si všimol pri inom príspevku – potom ti uz len zostanu "prinosne" clanky zo sveta o politike, pápežoch a pod.

   Inak ja nepovazujem tychto par komentarov za nejaky svoj navrat, nemam v plane tu ani davat nejake prispevky do blogu, maximálne podporím skutočných surodencov v Kristu, ak to bude Božia vola – ale vysvetliť tieto veci som považoval za nutné. 

   Majte pekný deň a život 😉  

   1. misko

    1) Mýlite sa Martin. To by ste museli byť buď Kristom, alebo tak vedený Duchom Svätým, že by vo Vašom konaní neboli stopy po Vašej ľudskej vôli a myslení. Takéto vedenie si nenárokuje ani pápež 😉 Kým sa prejavujete ako človek, tak sa môžete kvôli svojej nedokonalosti a následným nedokonalým vyjadreniam hocikoho dotknúť.

    2) Ja som Ježiša Krista za svojho spasiteľa prijal. Že ma máte za pohana mi je trochu ľúto. Ale čo už s Vami. Keď nechcete, nereagujte na moje komentáre.
    Ale ja si aj tak dovolím naďalej poukazovať na nepresnosti vo Vašich tvrdeniach alebo neznalosť o veciach, ktoré hodnotíte.

    3) Niekedy tuším takto veci oznamujem aj ja. Ale ako ja nie som žiadnou autoritou, tak ani vy. Je to iba prejavenie názoru. Nájdu sa ľudia, ktorí s Vami budú súhlasiť a nájdu sa takí, ktorí si o Vás pomyslia svoje.

    Inak ja nepovazujem tychto par komentarov za nejaky svoj navrat, nemam v plane tu ani davat nejake prispevky do blogu

    Tak ste mali predtým napísať, že nejdete písať príspevky do blogu a nie, že odchádzate. A mimochodom.. píšete, že blogovanie nemáte v pláne. Ale ako nás všetkých učí život, plány sa menia. Takže ani toto Vaše vyjadrenie nevylučuje blogy. Čo by ste teda považovali za svoj návrat? 🙂

    Marana tha!

     1. misko

      tak to vyzerá

Komentovať