Týždeň prehlbovania viery v Pilišskej Čabe, Maďarsko

Evanjelické spoločenstvo pre evanjelium (EKE) v Evanjelickej cirkvi v Maďarsku zorganizovalo v stredisku Bethel v Pilišskej Čabe Týždeň prehlbovania viery. Program okolo Božieho slova s prednáškami, evanjelizáciami a besedami sa konal v čase od 22. do 27. augusta 2011. Na podujatie prišlo do 80 nielen evanjelických kresťanov, túžiacich prehĺbiť si vieru. Predpoludnia zaplnili prednášky na hlavnu tému: Disciplinovaný život veriaceho; podtémy: disciplína v učení, vo vyučovaní, školská diciplína. Disciplína vo viere a v modlitbe, disciplína v osobnom živote, disciplína v živote cirkevného zboru, disciplína v službe. Popoludnia tvorili fórové rozpravy k prednáškam. Hlavná téma: Rodina. Podtémy: veriaci človek v kruhu neveriacich členov rodiny; naše deti; vzťah rodičov a dospelého dieťaťa; Božia rodina : cirkevný zbor.  Večerné evanjelizácie mali hlavnú tému: múdrosť alebo pochabosť. Podtémy: Ezau a Jakub; Saul a Dávid; Nábal a Abigail; Herodes a Ján Krstiteľ; mág Šimon a Filip, poť. apoštol Peter; kázeň Božieho slova ku Večeri Pánovej. Zvukové záznamy v maďarčine sú k dispozícii na www.evangelikus.hu.

Komentovať