Martin Braxatoris — Turíce

Jak predpovedal skrze prorokov
že učiní vec novú, cesty schodné
že spôsobí, i prúdy potokov,
kde predtým púšte spráhle, neúrodné,
by nehynul ľud jeho zvolený
zlou žizňou v púšti, no by — miesto piesky —
rozkošnou nivou šiel, a — kojený
z vôd živých — prišiel v Kanaán nebeský:

tak učinil On, sľubov plniteľ
vždy verný, Boh náš večne milostivý . . .
Deň päťdesiaty prišiel, — Spasiteľ
vozvýšený, hľa, nové koná divy:
Od neho prúdom splýva Svätý Duch,
čo vody jarné púšťam k zúrodneniu,
by sadom Božím stal sa svet, kde ruch
vrie jara ducha veriacim k spaseniu.

Učeníci verní pospolu
sú zhromaždení v túžbach, v jednej mysli — :
Duch svätý v prúdoch splýva na dolu,
nad hlavami, hľa, plamy pozablisly, —
Prijali Ducha, — blesli v obnove.
Kde rybár, celný? . . Niet ich: Apoštolia
evanjelium kážu Kristove. —
Už mnohí veria, — skvitli nivy, polia.

Aj, krásna, vzácna v púšti oáza,
sad slávne zkvitlý k spáse šírych svetov
a k sláve večnej Krista — víťaza,
sad vzácny, plný ľaliových kvetov
— to neviny znak, spravedlnosti —,
Sáronských ruží, rozvitých v kvet plný
— znak úprimnej to lásky, svornosti — :
tisíce sŕdc sa plesom zbožným vlní . . .

Nuž obnov tedy blahý, nová vec.
Vďak tebe, Bože Duchu požehnaný,
za nové slávne veci, veď z nich preds‘
i v naše strany prišiel údel zdaný!
Vďak vrelý! — — Čuj však prosebný tiež hlas:
Ach mnoho ešte u nás starých vecí
v rodinách, v srdciach, v cirkvi; — čas už, čas:
ó, preveď, obnov, — bárs aj v kríža peci . . .

Bez teba veď, ó Bože Duchu, my
sme trupy mŕtve, navzdor dychu žitia;
nie chrámom Božím sme, no len rumy,
v nichž príšery sa kvasom hriecha sýtia;
bez teba niet v nás svätej pokory,
a cudzie sú nám zbožnej lásky plamy;
niet viery v nás, čo peklá rozborí;
niet nádeje; — nuž, príjď a ostaň s nami!

Skruš zvlášte srdce, strýzni, potri ho,
na kusy rozdrv zákona ho mlatom;
daj cítiť hrôzu trestu Božieho,
nímž hrozí v hneve spravedlivom, svätom:
by naučil sa človek horko lkať
a kál sa, zmýval slzou staré kvasy . . .
Stvor srdce čisté, obleč v Kristov šat,
a zostaň v nás, a veď nás k cieľu spásy!

Komentovať