Zjavila sa Božia milosť

Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, horliaci za dobré skutky. Tit 2, 11 —14

Zjavila sa zaiste tá spasiteľná Božia milosť všetkým ľuďom — toto radostné posolstvo svätej vianočnej noci nás dnes opäť vedie k betlehemským jasliam, aby sme videli to naozaj veľké tajomstvo, že Boh je zjavený v tele. To je ten veľký div, pred ktorým stojíme, opäť stále sa diviac a Božej múdrosti chválu vzdávajúc. Pochopiť to nikdy nemôžeme, ale veriť v to a k blaženej vianočnej radosti zakúsiť, že v tomto Nemluvniatku v jasliach sa zjavila milosť Božia telesne všetkým ľuďom.

Čo je milosť? Je to nezaslúžená Božia láska k úbohým strateným hriešnikom; láska, ktorá pozná a ľútostivo cíti biedu a nešťastie hriešnikov, chce ich z tohoto biedneho stavu vykúpiť a s trpezlivou šetrnosťou a dlhozhovievavou prívetivosťou a dobrotivosťou svoje teplé lúče neustále zosiela na chladnú zem, aby napokon v plnosti času sa zaskvela v plnej sile a stala sa zjavnou aj zraku aj sluchu aj hmatu v Tom, ktorý vydal seba samého za nás, aby nás vykúpil od všetkej neprávosti a očistil sebe samému ľud zvláštny, horlivo nasledovania dobrých skutkov. Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, je zjavená Božia milosť; v Ňom, v Jeho osobe, v Jeho slove, v Jeho živote, v Jeho utrpení, v Jeho smrti i zmŕtvychvstaní máme milosť Božiu; kto pozná Ježiša, to Dieťatko v jasliach, Toho Muža na kríži, Toho Pána na pravici Otca, ten má milosť Božiu a je v bezpečí pred všelijakou škodou.

Lebo každý, kto sa narodí zo ženy je nemocný smrteľnou nemocou, ktorú nemôže zahojiť žiadny liek a žiadna masť na tejto zemi, ani žiadna múdrosť či ľudské umenie. Odkiaľ to množstvo biedy a nešťastia okolo nás i u nás i v nás, odkiaľ horkosť a slzy, odkiaľ nemoci a nestatočnosť tela, odkiaľ tá úzkosť, smútok a zúfalstvo duše, odkiaľ nepriateľstvo, svár a hádka, odkiaľ nespokojnosť, reptanie a nárek, odkiaľ napokon smrť, ktorá všetko pozemské šťastie otravuje a ničí? Všetko to prýšti z jedného prameňa otráveného jedom hriechu, ktorý prenikol telo i dušu svojou smrtiacou silou. Uzdraviť z tejto nemoci, vykúpiť z hriechu nás môže jedine sám Boh, jedine Jeho milosť, ktorá dáva svojho Syna v podobe hriešneho tela, aby tento čistý, hriechu prostý, svätý Bohočlovek za nás kliatbu hriechu niesol, za nás trpel, zomrel, premohol smrť, otvoril nebo, zoslal svojho Ducha, stvoril nový život; aby narodenie tohoto Dieťatka bol nový začiatok života, v ktorom Kristus je novým Adamom ľudského pokolenia a všetkým, ktorí v Neho veria, dáva moc synom Božím. A to sú Vianoce, kde premáha svetlo tmu a život noc smrti v Tom, v Ježišovi Kristovi, našom Spasiteľovi, spasiteľná milosť Božia telesne a osobne sa zjavila na smrť nemocnému svetu.

Lúč tohoto slnka života preniká všade, kde je radostné vianočné posolstvo zvestované a prijímané. V palácoch i v chatrčiach svietia svetlá na vianočnom stromčeku. Tiež tam, kde Ježiša, Ten pravý zdroj radosti nepoznajú, chcú sa dnes radovať, a tí, ktorí Ho poznajú, snažia sa priniesť radosť i tým, ktorí dosiaľ sú vzdialení od znamenia, že je to milostivá a dobrá Božia vôľa, aby sa všetci stali účastní Jeho radosti; svedectva, že sa pre všetkých táto milosť zjavila; pozvanie k jasličkám, kde jedine pre všetkých možno nájsť milosť hojacu každú bolesť.

Preto tiež vy, chudobní, nemocní, osamelí, starí, vy, ktorí pracujete a ste obťažení, vy, ktorí ste plní starostí a prázdni nádeje, vy, ktorí už nečakáte od sveta žiadnu útechu a od ľudí žiadnu pomoc; i vy, ktorí ste ďaleko zablúdili od Otcovského domu a hlboko zapadli do služby hriechu i do biedy hriechu — vám patrí toto vianočné posolstvo, vám sa zjavila Božia milosť spasiteľná všetkým; vy máte Spasiteľa, ktorý vás môže a chce zachrániť, uzdraviť, občerstviť, potešiť i povzniesť, našim dušiam pripraviť spasenie.

A ak patríš, milá sestra milý brat, k počtu tých, ktorí už zakúsili niečo zo sily a spanilosti tejto spasiteľnej Božej milosti všetkým ľuďom, poď spolu k jasliam a vzývaj večnú Lásku, ktorá pretrhla nebo, poslala v našom tele a krvi Spasiteľa a v Ňom priniesla na zem raj blaženého spoločenstva s Bohom, pravého pokoja a nebeskej radosti. Ale dbaj na to, aby sa táto milosť nezjavila pri tebe nadarmo. Ak si zhojený skrze Ježiša Krista, tu ťa chce Jeho milosť viesť k úplnému uzdraveniu, k večnému zdraviu. Čo priniesli Vianoce svetu, má byť dokonané v zjavení slávy veľkého Boha, v Spasiteľovi nášho Ježiša Krista. Tu majú tí, ktorí On sebe samému očistil, ľud zvláštny, v svätej kráse a čistote mať účastenstvo na večnom dedičstve tejto slávy. Táto blahoslavená nádej je najväčším vianočným darom nášho Boha. Avšak každý, kto má takúto nádej v Ňom, musí sa očistiť, ako je i On. A na to nám prepožičiava sám Boh skrze Ježiša Krista silu i moc. Lebo tá spasiteľná milosť je tiež milosť posväcujúca pre všetkých, ktorí prijímajú od nej výchovu. Pod jej vládou nemôže panovať hriech; v jej kázni učíme sa zapierať sami seba, žiadosť tela a tohoto sveta, a krotko, spravodlivo a bohumilo živí byť na tomto svete. Ak sa zjavil Kristus pre teba, ak sa narodil pre teba, musí sa narodiť v tebe, musí v tebe žiť a rásť, teba všetkými svojimi mocnosťami vyplniť a svojim svetlom osvietiť. Ukáž to skrz Božiu moc, že spasiteľná Božia milosť sa tebe nezjavila nadarmo.
Ty, Jezu Kriste,
pre nás narodený,
ráč nám dať iste
k tomu požehnania,
by sme skrze Teba
idúc v ctnostiach stáli
prišli tam do neba.

Pokoj Vám!!

Komentovať