Kázňové myšlienky k Pamiatke posvätenia chrámu

  Kázňové myšlienky k Pamiatke posvätenia chrámu (85)

Cirkev zo živých kameňov, je tým Božím svätým chrámom,

kde všetci krstom a vierou jedno sme s nebeským Pánom.

Kde jeho meno vzývame, hoc dvaja sa len schádzame,

On je Duchom svojím s nami.

Bože, keď zvony znejú nám,

nech radi sa zhromaždíme

a Teba, vrúcne, nebies pán,

moditbou a spevom ctíme.

Hoc ťa svet nezná a nectí,

na Tvojom ľude nech vidí,

milosť a tvoj pokoj stály. Amen. (Sp,262,3-4)

R 1, 16 – 17:

“Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo mocou Božou je ono na spasenie  každéu veriacemu, predne Židovi, potom aj Grékovi. (17) Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť božia z viery pre vieru, ako je napásané: Spravodlivý bude žiť z viery”. Amen

Úvod: 

Historický exkurz: miesta ktoré tu slúžili ako chrám…

      Propozícia: 

     Akému cieľu slúžia kresťanské chrámy,  kostoly, kaply, zvonice, školy?

            Oni nás vedú ku spáse! Preto:  

           1. za Kristovo evanjelium sa nehanbime

           2. že je mocou Božou sa sami presvedčme 

           3. v istote ospravedlnenia a spásy žime

===================================================

Hody v Rovensku 1985

===================================================

Vďka Tebe Trojjediný Bože,

za žehnania, z nich sme hojne vzali-

keď sme tento chrám Tvoj budovali.

Dnes prosíme, buduj v chrámoch chrámy!

V tomto dome z tehly – chrámy Ducha!

V duši ľudskej buduj svoj dom svätý!

Záchranu nech koná Tvoja ruka! Amen  (MR)

Žd 9, 1 – 12:

“Aj prvá zmluva mala síce určité bohoslužobné predpisy, aj svätyňu na zemi. (2) Zriadili totiž prvý stánok: v ňom bol svieceň a stôl s posvätnými chlebami; to sa volá svätyňa. (3) Aza druhou oponou je stánok, ktorý sa volá svätyňa svätých. (4) tu je zlatý kadivý oltár, truhla zmluvy, celá obložená zlatom, v nej zlatá nádoba s mannou, palica Áronova, ktorá bola vypučila, a tabule zmluvy; (5)nad ňou cherubíni slávy, ktorí zatieňujú zľutovnicu. O tom však netreba teraz hovoriť podrobne. (6) Odkedy je toto tak zariadené, do prvého stánkuopätovne vchádzajú kňazi, ktorí konajä bohoslužbu; (7) do druhého však len raz do roka vchádza sám veľkňaz, ale nie bez krvi, ktorú prináša za seba a za nevedomosti ľudu. (8) Týmto naznačuje Duch Svätý, že cesta do svätyne svätých ešte vždy nie je zjavná, dokiaľ stojí prvý stánok, (9) ktorý ktorý je obrazom pre terajší vek; podľa neho prinášajú sa dary a obete, ktoré nemôžu zdokonaliť vo svedomí toho, čo uctieva Boha, (10) a sú popri pokrmoch a nápojoch a rozličných umývaniach len zovňajšími ustanoveniami a nariadeniami dovtedy, až všetko bude napravené.

   (11) Ale keď prišiel Kristus, Veľkňaz budúcich hodnôt, vošiel raz navždy do svätyne cez väčší a dokonalejší stánok, nie rukou urobený, to jest nie z tohoto stvoreného sveta, (12) ani nie s krvou kozlov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou a vydobyl večné vykúpenie.” Amen 

Náčrt kázne:

Úvod – 

Pri pamiatke Posvätenia chrámu sa nás zmocňujú dvojaké pocity. 

Na jednej strane radosť a hrdosť z vykonaného diela, ale na druhej strane aj smútok, ak je chrám poloprázdny, keď niektorí “zabúdajú na cesty do chrámu”.

Propozícia:

       Aký význam má pre nás chrám Boží?

  1. so svojím vnútorným vybavením
  2. so svojou bohoslužobným poslaním

ĽB st.

Nápis na zvone v Rovensku:

Živých si zvolávam k modlitbám a bdení

mŕtvych si sprevádzam k dočasnému snení,

Ospalých zobúdzam ku práci a boji,

ostatných posielam večierkom v pokoji.

Hlas môj, láska živá, srdce viera pevná,

zvuk môj nádej zvučná,

Bohu chvála večná. Amen

Komentovať