Slávnosť Svätej Trojice -Sancta Trinitas

Nedeľa 19. júna 2011 – Slávnosť Svätej Trojice. Vyvrcholenie slávnostnej polovice cirkevného roka. Pripomíname si Vianoce – príchod Božieho Syna v ľudskom tele na zem, Veľkú noc – umučenie, smrť a slávne vzkriesenie Pána Ježiša Krista  ako i Jeho vstúpenie na nebesá, Svätodušné sviatky – zoslanie Svätého Ducha na apoštolov, založenie kresťanskej cirkvi. Jeden Boh v troch osobách. Naším ľudským rozumom nepochopiteľné. Je to tajomstvo viery. Pochopíme a uvidíme až tam, keď budeme hľadieť “bez závoja”.

Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy!” Iz 6, 3

Modlime sa:” Vyvyšujeme Ťa,Bože, náš Kráľ, lebo si veľký a všetkej chvály hodný a Tvoja veľkosť je nevýstižná, koríme sa pred Tebou, ktorý si sa nám vo svojom slove vyjavil ako Otec, Syn a Duch Svätý. Ty si pôvodcom všetkého , Tebou žijeme, hýbeme sa a trváme, Ty si nás znovuzrodil z vody a z Ducha , aby sme tu mohli žiť ako nové stvorenia, Ty nám odpúšťaš hriechy a vedieš nás cestou posvätenia, aby sme mohli vojsť do Tvojho kráľovstva. Blahoslavená Trojica Svätá, pomáhaj nám vo viere prijímať plnosť Tvojho zvrchovaného požehnania a oslavovať Teba, svätý, svätý, svätý Hospodine mocností, na večné veky požehnaný. Amen.

 

 

Komentovať