Deň otcov

Toho roku slávime Deň otcov na sviatok Svätej Trojice v nedeľu 19. júna. Je dobre, že sa v ostatných rokoch aj otcom venuje jeden deň v roku. Matka a otec sú nositeľmi rodiny. Spolu tvoria manželstvo, ak sa im narodí dieťa, vzniká rodina. Kresťanská rodina sa opiera o základy Písma svätého. Mamu a jej význam sme si pripomenuli v druhú májovú nedeľu. Teraz sa zastavme pri význame otca a uvažujme o rodine. Tak ako je dôležitá mama pri výchove detí, jej rovnocenným pendantom je otec. Pri správnej výchove sa obaja rodičia podopierajú, nemôžu podrývať autoritu toho druhého, nemôžu si protirečiť. Ak sa tak deje, dieťa to vycíti, vidí, a už nastáva vybočenie z koľají. Zle je, ak deti vidia v rodičoch zlý príklad v rečiach i konaní skutkov. Zlé je, ak otec pije…Zlé je, ak otec zaháľa, nechce pracovať… Následky sú hrozné! Dnes sme svedkami, žiaľ, veľkého rozpadu manželstiev. Tam začína výchova detí len s jedným rodičom. Je to neúplná rodina, kde sa žije ťažko a s problémami. Treba chváliť Pána Boha , ak je rodina kompletná, zdravá.Aj pri materiálne slabších podmienkach možno pri výchove dosiahnúť dobré výsledky. Najdôležitejšia je v rodine zdravá láska, porozumenie, úprimnosť, priateľstvo. Tam je autorita rodičov prirodzená. Nech Pán žehná naše rodiny, otcov i matky pri výchove detí. Myslíme aj v cirkevných zboroch na naše rodiny a modlime sa za ne.

Niekoľko výrokov Písma z Knihy Prísloví  k téme otec (matka):

"Počúvaj, syn môj, napomínanie svojho otca…" Pr. 1,8

" …lebo Hospodin tresce toho, koho miluje, ako otec syna, ktorému chce dobre." Pr. 3,12

" Múdry syn pôsobí otcovi radosť, ale bláznivý syn je žalosťou pre matku." Pr. 10,1

"Kto zlorečí svojmu otcovi alebo matke, toho svieca zhasne, keď nastane tma." pr. 20,20

"Cti si otca i matku ,aby si dlho žil na zemi!" 4. Božie prikázanie

Pozdravujeme otcov, oteckov, ocinkov, tatov, tatkov, apov, apkov, fotrov i dadov!

 

Komentovať