200 rokov posvätenia ev. chrámu na Deákovom námestí v Budapešti

Evanjelická cirkev v Maďarsku si v týchto dňoch pripomína a oslavuje Pána za 200 rokov služby veriacim v hlavnom chráme evanjelikov v Budapešti na Deákovom námestí. V sobotu 11. júna t.r. otvorili výstavu k predmetnej veci, na 1. slávnosť svätodušnú sa konali hlavné služby Božie o 10. hodine, ktoré vysielal v priamom prenose rozhlas Kossuth Radio. Kázeň na slová zo Skutkov apoštolov o vyliatí Svätého Ducha "Čo to má znamenať ?" predniesol predsedajúci biskup cirkvi Gáncs Péter. V liturgii poslúžili i zahraniční hostia: biskup ZD Milan Krivda a vrchný cirkevný radca z Viedne Karl Schiefermair. Spieval zborový spevokol Lutherania a ekumenický spevokol Slovákov z Budapešti Ozvena. Po bohoslužbe sa konalo zasadnutie zboru, na ktorom predseda Maďarskej akadémie vied József Pálinkás ocenil prácu dvoch duchovných v zbore: biskupa Székácsa Józsefa a kňaza Gyoery Vilmosa. Obaja ,podľa neho, mali dobrý vzťah ku všetkým etnikám v zbore a cirkvi (Slováci, Nemci,Maďari) . Po zasadnutí bolo odhalenie pamätných tabuľ Jánovi Kollárovi a obom spomínaným osobnostiam.

Maďarská národná banka vydá pri  príležitosti 200. výročia posvätenia kostola pamätnú mincu v hodnote 5 tisíc forintov.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať