Jozef Gašparík-Leštinský — Chváľte Hospodina

(Žalm 117.)
Chváľte Hospodina,
Boha Otca, Stvoriteľa;
chváľte Jeho Syna,
Jezukrista, Spasiteľa;
chváľte Ducha Svätého,
Otcu, Synu rovného,
duší našich Tešiteľa;
chváľte Boha silného,
Boha Trojjediného,
chváľ Ho nebo i zem celá,
chváľte Ho vetry aj vody,
chváľte Ho všetky národy,
oslavujte Jeho sväté meno
a vždy zvelebujte Ho,
lebo je nad nami rozšíreno
milosrdenstvo Jeho!

On je pravda večná,
láska nekonečná,
v Ňom spása jediná:
chváľte Hospodina!

Komentovať