Heslo na rok Pána 2023

Heslo na rok Pána 2023

Hospodinove oči

„Ty si Hospodin, ktorý ma vidí.“  (1M 16, 13)

Nový rok, nový čas, nové momenty života, nové perspektívy a obzory, hoci nevieme čo bude nasledovať. Vynárajú sa rôzne otázky, vznikajú nové myšlienky – pozitívne, negatívne, optimistické, ale aj plné strachu a úzkosti. Veriaci však majú veľký komfort, pretože na tejto ceste nie sú sami. Samozrejme, sú tu blízki, na ktorých sa môžeme spoľahnúť a veľmi nás podporujú, ale náš milovaný Otec v nebi je s nami. Vidí, čo prežívame, cítime, čo sa deje v konkrétnom momente nášho života. Vidí naše úsmevy a radosti; úspechy a lásku, ktorú chceme nasledovať.

Život však nie je len radostná a nádherná idylka. Vidí aj naše slzy a dilemy, našu obmedzenosť a bezmocnosť a niekedy aj náš krik, keď by sme najradšej z celej sily kričali – Bože, je mi tak ťažko. Boh najlepšie a najpresnejšie vidí to, čo prežívame. Učí nás správne si vyberať, opravovať chyby a posilňovať sa v Jeho moci. Vidí a chce nám pomôcť. Vidieť vo svojom živote nielen krásu prírody, malebné, nádherné miesta, dojímavú nehu a blízkosť milovanej osoby, srdečnosť ľudského postoja, ale vidieť a objavovať aj blízkosť Boha. Naučte sa bezvýhradne dôverovať Bohu, objavte Jeho lásku ku mne a ku každému človeku. Objavte, že chce naše dobro a má s nami plány a zámery. Chce, aby sme si uvedomili, že nás vidí. Máme sa sústrediť na to, nie na seba a svoje obmedzenia. Vidieť Jeho možnosti a Jeho silu. Milujme Ho a vyjadrite to vo svojom konkrétnom postoji. Zdieľajme Jeho lásku s ostatnými. Vidieť slzy, ľudskú bolesť bez toho, aby sme k nim zostali ľahostajní. Vidieť úsmev a vďačnosť niekoho, komu sme pomohli, a veľké zadosťučinenie, že sa nám podarilo urobiť niečo dobré pre iných. Vidieť svoje chyby, ale snažiť sa aj zlepšovať, vidieť nádej, keď sa všetko zdá také ťažké. Sústreďme sa nie na svoju vlastnú silu, ale na Božiu moc.

Biblické heslo pre rok 2023 bol napísaný v prvej knihe Mojžišovej 16, 13 a predstavuje príbeh ženy menom Hagar. Boh ju sledoval, videl jej kroky, zápasy a bezmocnosť. Dohliadal na ňu a dal jej nádherný sľub: „Veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, takže pre to množstvo ich nebude možné spočítať a tvoj syn sa bude volať Izmael. A zavolala Pána, ktorý k nej hovoril: Ty si Boh, ktorý ma vidí.”

Boh nás vidí a chce naše dobro. Vidí naše motívy, čo prežívame, po čom túžime, čo nás znepokojuje, čo vzbudzuje aj obavy. Boh k nám prichádza, aby sa nás dotkol svojou láskou, odpustením, útechou, odvahou a novým pohľadom na život. Hospodin videl našu biedu preto poslal svojho jednorodeného Syna, aby nás svojou krvou zbavil vín. Ježiš Kristus prišiel k nám na tento svet. Narodil sa v Betleheme, stal sa človekom, hlásal Božie pravdy, zjavoval nám svojho Otca a napokon sa v mene lásky tak veľmi obetoval za nás, zomrel na kríži, aby nás vykúpil, zmieril a zachránil.

V 33. žalme čítame o vševedúcnosti Božej: „Hospodin z nebies pozerá a vidí všetkých ľudských synov. Z miesta, kde tróni, hľadí na všetkých obyvateľov zeme. Ten, ktorý všetkým stvárnil srdcia, ktorý ich všetkých pozoruje.“ (v 13‒15) v tom istom žalme je ale učinený rozdiel medzi týmto pozeraním na synov ľudských a pozeraním na tých, ktorí sa Ho boja: „Oko Hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa Ho boja, ktorí očakávajú Jeho milosť“ (v 18) Jeho milosrdné bdenie nemá konca – On nespí a ani nedrieme – ale stále sa stará o nás. To je jedna z mnohých potešujúcich právd, na ktoré máme jeden druhého upozorňovať. Ako ľahko by mnoho úprimných nasledovníkov Krista mohlo zmalomyseľnieť, keby v pohľade na nepriateľstvo, faloš, úskok, a pokrytectvo si neuvedomili, že Hospodinove oči nevidia všetko to, čo ich stretáva. Boh o všetkom vie. On vie kto pod rúškom priateľstva a bratskej lásky hľadá len svoj prospech. Tento hriešny stav srdca Boh často už tu na zemi odhalí a to v neočakávaných zmenách a príhodách a tí, ktorí nedosahujú to čo hľadajú, ukazuje, že ich srdce namiesto lásky a bratstva bolo naplnené úskokom. Čo je nám platné, ak klameme seba aj druhých! Raz skutočný stav nášho srdca predsa bude zjavený. Možnože už tu na zemi a ak nie, tak isto pred Pánom ‒ v ten deň, keď príde Pán „ktorý osvieti to, čo je vo tme skryté, a zjaví úmysly sŕdc, a vtedy každý dostane pochvalu od Boha“ (1K 4, 5). Ako v ten deň vybledne chvála mnohých! Ako bude umenšená „rozsiahla“ práca mnohých! Ako budú poškvrnené mnohé dobrodenia a láskavosti!

Aj v cirkvi je mnoho klamu a úskoku. Je mnoho trpiacich duší pre spravodlivosť. Im vravíme: nebojte sa, nemalomyseľnite! Príde deň, keď bude všetko zjavené, lebo On vidí všetko, naozaj všetko. On vidí aj teba a tvoje ťažkosti a nepriateľstvo namierené proti tebe ‒ On dopustí, ale neopustí. Veď Jeho oči pozerajú na všetkých úprimných „aby im od smrti zachránil život a zachoval ich živých v čase hladu (Ž 33, 19).

Také isté bolo zvláštne posolstvo proroka Chanáního k Ásovi, judskému kráľovi, ktorý sa spoľahol na sýrskeho kráľa namiesto Hospodina: „Lebo oči Hospodinove prehliadajú celú zem, aby ukázal svoju moc tým, čo majú voči Nemu úprimné srdce.“ (2 Kro 16, 9). Tu vidíme činnosť Božích očí, ony pozorujú celú zem preto, aby dokazovali svoju silu pri tých, ktorí sa Ho boja a sú Mu oddaní.

Aj v malých veciach v Izraeli, keď slabí stavali chrám, Boh skrze proroka Zachariáša ich povzbudzoval poukazovaním na „sedem očí Hospodinových, prechádzajúcich celú zem“ (Zach 4, 10). Boh nepohrdol oným „dňom malých začiatkov“ a povzbudzuje svoj ľud, aby to tak tiež robili, preto tiež aj my, ktorí sa nachádzame v podobných dňoch „malých veciach“ ako vtedy Izrael, nepohŕdajme nimi, ale radšej dôverujme Tomu, ktorého oči sú pripravené konať za nás a pre nás, tak aby naša služba prinášala ovocie na Jeho chválu. Je vskutku dobré vstupovať do Nového roka s touto istotu a s poznaním, že Boh nás i vidí a chce nám pomôcť. Chce nás podporiť, tak sa nevzdávajme. Dôverujme Mu, poslúchajme Ho, chce naše dobro.

Pred nami je nová doba. Nevieme čo nám prinesie. Nevieme, čo sa s nami stane na ceste životom. Ale Ten, ktorý prišiel na tento svet, nám chce povedať – vidím ťa a chcem ti pomôcť. Čo mu odpoviem? Chcem využiť Jeho blízkosť, múdrosť a pomoc?

Hospodin totiž nevidí iba krivdy páchané na mne, ale aj krivdy, ktoré ja spôsobujem iným. Nevidí len bolesť, ktorú mne spôsobujú iní, ale aj bolesť ktorú ja spôsobujem druhým. Nevidí len klamstvo, ktorým som druhými oklamávaný ja, ale vidí tiež lož, ktorú šírim ja o iných. Nevidí len nespravodlivosť, ktorá sa deje na mne, ale aj tú nespravodlivosť a neprávosť, ktorých sa dopúšťam na druhých ja.

Ty si Hospodin, ktorý ma vidí. Prajem vám všetkým, aby vás tieto slová mocne sprevádzali počas všetkých dní nového roka, do ktorého sme vstúpili. Pretože sú to slová, ktoré nás napĺňajú pokojom a istotou, že Boh o nás vie a postará sa o nás, tak ako sa postaral aj o Hagar a jej ešte nenarodeného syna Izmaela. No zároveň sú to slová, ktoré nás vedú k zodpovednosti za svoj život, pretože Hospodin nás vidí aj týmto spôsobom. A preto žime, konajme, hovorme a správajme sa tak, aby to zakaždým slúžilo Pánu Bohu na česť, chválu a oslavu. Veď Hospodin je ten, ktorý vidí aj mňa. On je Hospodin, ktorý vidí aj teba.

Pokoj Vám!!

Komentovať