Misericordias Domini

                                            Misericordias Domini

 

Ez 34, 1 – 2,10.16.31:

   “Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: (2) Človeče prorokuj proti pastierom Izraela! Prorokuj a povedz im, totiž pastierom: Takto vraví Hospodin Pán: Beda pastierom Izraela, ktorí pasú sami seba! Či pastieri nemajú pásť stádo? – (10) Takto vraví Hospodin Pán: Ajhľa, ja som proti pastierom, budem vyhľadávať svoje stádo z ich ruky a nedovolím im pásť stádo. Pastieri nebudú už pásť samých seba! Tak vytrhem svoje ovce z ich tlamy a nebudú im viac pokrmom. (16) Stratené vyhľadám, porozháňané zavrátim, poranené obviažem a choré posilním, ale tučné a silné vyhubím, a budem ich pásť ako sa patrí. (31) A vy, moje stádo, ste ovcami mojej pastvy a ja som váš Boh – znie výrok Hospodina Pána”. Amen.

 

     Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Pánovi JK!

  

     K najkrajším a najznámejším Žalmom SZ patrí Žalm 23. Prináša radostné a povzbudzujúce vyznanie a svedectvo viery. “Hospodin je moj Pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujcim ma privádza”. Veriaci človek SZ týmito slovami vyjadruje  svoju dôveru a lásku k Pánu Bohu. Je si vedomý toho, že Boh sa verne a ustavične stará o všetky jeho potreby života. Znamená a prináša to istotu do všetkej  nestálosti a nezaistenosti života.

      S mnohými ohrozeniami, predvídateľnými i nepredvítateľnými, sa stretali ľudia v každom čase. Ani dnes, keď sa veľa urobilo pre založenie sociálnych istôt, keď sa vybudovala sociálna a zdravotná sieť pomoci, nemá človek svoj život zaistený len z vlastých síl a možností. Preto ako kresťania vyznávame aj v túto druhú nedeľu po Veľkej Noci, nazývanú nedeľou Dobrého Pastiera:

                 

        Hospodin je náš Pastier:

 

  •  o všetky naše potreby sa stará

      v Ježišovi Kristovi nám život večný dáva

  •  k pastierskej službe všetkých povoláva

    

          Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

     

      Hospodin, Pán, všetko dôležité a zásadné pre nás vykonal už vo svojom stvoriteľskom diele. Myslel na nás, na náš život a naše potreby skôr, ako svet povstal. Dielo Jeho rúk je utvorené a nasmerované tak, aby slúžilo človeku. Človek je vrcholným dielom Božej mysle a zámeru. Skôr však, ako človek prišiel na túto zem, vytvoril pre neho  podmienky, v podobe rozkošnej záhrady, ktorú nazývame rajom. Náš bratský český národ má v slovách národnej hymny, výstižné slová o ich krásnej zemi: “zemský ráj to na pohled…” Slovenská zem a vlasť v ničom nezaostáva za krásou tej českej a v podstate to platí o celom povrchu zeme. Všetko, čo bolo stvorené, bolo stvorené pre človeka.  Pán Boh nám život dal a požehnal a stále ho udržuje. Slovami Dr.Martina Luthera z Malého katechizmu môžeme právom vyznávať:” Denne – ma bohato zaopatruje všetkými potrebami života, mňa pred každým nebezpečenstvom  chráni a od všetkého zlého ma zachováva. To všetko činí z púhej otcovskej a božskej dobroty a milosrdenstva.” Dnes to isté môžeme povedať slovami Ž 23. Hospodin je naším dobrým Pastierom, lebo sa o všetky naše potreby stará. 

     Možno je treba zvlásť zdôrazniť aj to druhé, čo Žalmista spomína a zdôrazňuje: “Dušu mi občerstvuje”! Tým je vyjadrená Božia starostlivosť nielen o telo, zdravie a

telesný život človeka, ale aj o dušu a život duchovný.  Potravou a zdrojom “výživy“ pre dušu je najmä Slovo Božie. Ono je vždy novým uistením o Božej milosti a láske, svedectvom Božieho záujmu o nás, dielo Jeho rúk. Je výrazom túžby a zámeru Božieho, aby sme my žili nielen pre seba, alebo pre nižšie formy života, ale aj a najmä pre Neho a s Ním. Aby sme v Jeho spoločenstve nachádzali najväčšie šťastie, radosť a blaženosť. 

      

     Dnešná nedeľa nám právom pripomína, že Hospodin je náš Pastier a že On sám sa o všetky naše potreby stará. Záverom tohoto prvého svedectva si pripomeňme, že táto Božia láska a starostlivosť nie je ničím a nikým podmienená, lebo Boh dáva svoje dary pre všektých ľudí. Predchádza tak akúkoľvek snahu, alebo odpoveď zo strany človeka. On chlieb každodenný dáva aj bez modlenia, alebo obetí, alebo náboženského snaženia k životu celého svojho stvorenstva.

         

     2. Dnešná nedeľa, milí bratia a sestry, má však pomenovanie nedeľa Dobrého Pastiera zvlášť pre dielo Božie, vykonané pre svet a pre nás v Jeho Synovi, Ježišovi Kristovi! Vo svojom Synovi nám totiž dáva a ponúka svoju Otcovskú milosť a lásku i Jeho pastiersku starosltivosť jedinečným spôsobom. V Ježišovi nám dal nielen telesný život. Nielen pokrm a nápoj a slovo Zákona, ako svetlo na cestu v časnom živote. V Ježišovi nám dal aj život večný. Vzkriesením Ježiša nás znovuzrodil pre živú nádej. (1Pt 1, 3 ) Pre nádej života večného Pán Ježiš prichádza k nám a k tomuto svetu s nečakaným a vpravde novým posolstvom. Ono hovorí nielen o sýtení tela a duše, o ich občerstvovaní a posilňovaní, ale o dare nad všetky dary. O možnosti byť a žiť s Ním a v Ňom v spoločenstve večnom. Táto ponuka milosti bola skoncetrovaná v Božom čine vzkriesenia Ježiša Krista. 

       On prišiel a ponížil sa vo svojom vtelení, aby priniesol túto ponuku pre každého. Pre Máriu, svoju matku, pre Jozefa i svoju pokrvnú rodinu, ale aj pre rodinu celého SZ ľudu Božieho. Mnohí ho prijali ako Spasiteľa, Mesiáša, iní, ako vieme nie. Ale On prišiel aj pre tzv. pohanské národy. Preto posolstvo Jeho evanjelia o vykúpení a ponuke záchrany pre nebo je daná prostredníctvom Jeho apoštolov a služby cikrvi celému svetu. “Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy…”, hovorí Pán. Nie náhodou sa práve táto služba a toto posolstvo dobrého Pastiera, Ježiša  nazýva pastierskou službou aj dnes. Každý, kto ho počuje má v tomto posolstve vidieť a počuť nie hlas človek, ale Boží hlas a hlas samotného Ježiša Krista, Pána.

        On je vpravde  dobrým Pastierom a chce viesť ľudí až k naplnenoiu tej vízie, ktorá zaznieva ako prorocké slovo v Ž 23: “ A bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy”. Ako veriaci v Krista, Pána, rozumieme tomuto slovu tak, že v dome Hospodinovom budeme bývať naveky!

      

     Sám Ježiš vykonal svoju misiu a pastiersku službu záchrany nielen na zemi, ale aj v ríši zosnulých. O tejto Jeho službe vyznávame vo Viere všeobecnej kresťanskej: “Zostúpil do pekiel ”.- Zostúpil a zaniesol ju aj k tým, ktorý ju buď očakávali a pevne dúfali v jej naplnenie, ale i k tým, ktorí o nej pochybvali, prípadne nemali o tejto možnosti žiadnu informáciu. Pán Ježiš preto “aj v ríši zosnulých vztýčil víťazne zástavu svojho evanjelia”, aby sa pod ňu mohol postaviť a priznať naozaj každý, kto verí, že On je Víťaz. On vovádza do podsvetia, i vyvádza odiaľ, ako to bolo v SZ predpovedané.

   

 Bratia a sestry v Pánovi!. 

     Hospodin je náš Pastier: O všetky naše potreby sa stará a v JK nám život večný dáva. Súčasne  nás však  všetkých  k pastierskej službe povoláva.

      Pán Boh od počiatku chcel, aby aj človek konal ako On sám. Aby sa v manželstve, do ktorého voviedol Adama a Evu chovali k sebe muž a žena v duchu láskavej pastierskej službe a starostlivosti. Aby boli jeden druhému pastierom a pomocníkom. Aby nemysleli iba na seba a svoje záujmy, ale aj na záujem toho druhého. Ten istý prejav starostlivosti a lásky majú manželia prejaviť aj širšom spoločenstve rodiny. Začínať treba od vlastných detí smerom k ostatným blížnym.

      Vieme, čo spôsobil hriech. Ako rozbil toto vedomie a ochotu k službe darmi z milosti od Boha získaných, poslúžiť aj blížnemu. Kain hľadel už iba na svoju obeť, závidel a neprial bratovi. Netešil sa, že brat dostal prejav Božej priazne, ale najmä neveril Bohu, že chce aj na neho vzhliadnuť milostivo a požehnať mu. Neveril ani svojmu bratovi, že by sa so svojím požehnním podelil aj s ním. Preto brata Ábela zabil. Na Boží hlas: Kde je tvoj brat Ábel? –  odpovedal Kain so vzdorom: Či som ja strážcom svojho brata?  Odmietol pastiersku službu, lásku a zodpovednosť za svojho brata.                                      

 

    Nielen Kain, ale ani jeho potomstvo nechce byť pastierom svojim najbližším. Bratom, sestrám, deťom, manželom a tým menej ostatným blížnym. Zo slov proroka Ezechiela sme počuli, ako sa Boh hnevá na každého, počnúc od pastierov ľudu SZ, ktorí pásli iba samých seba. Preto prišiel Boží trest v podobe babylonského zajatia. 

      V našej evanjelickej cirkvi na základe Písma svätého a našich Symbolických kníh učíme o tzv. všeobecnom kňazstve veriacich. Každý pokrstený sa má stať pastierom svojich bratov a sestier, počnúc od domácich viery! Nielen tí, ktorí majú prvé miesta, čiže najvyššie postavenie a osobitnú zodpovednosť v spoločenstve cirkvi, alebo aj v spoločnsti ako takej sú pastieri. Samozrejme, že platí slovo Písma: Komu bolo mnoho dané, od toho sa bude mnoho požadovať.

      

    V dnešnú nedeľu (2 po V.N. a 2. v máji) sa v kresťanskom svete pripomína  zvlášť úloha, služba a dôležitosť kresťanských matiek.  Matky, ak chcú byť naozaj matkami podľa Božej vôle a Božieho slova a podľa príkladu mnohých biblických žien a matiek, ale aj za príkladom  mnohých, ktoré poznáme z dejín našej cirkvi, sú povolané aj k pastierskej službe. Starostlivosť o telo i dušu detí a im zverenej rodiny je Božou vôľou. Je vyjadrená v príklade lásky Pána Ježiša a Jeho všeobjímajúcej starostlivosti o človeka. 

       To isté však platí aj o manželoch a otcoch rodín. Kresťanský model a profil ich služby môžeme vyjadriť opäť príkladom PJK, ako nášho dobrého Pastiera. Toho, ktorý myslí na telesné i duchovné potreby rovnakou mierou. Ktorý sa obetoval za nás, aby nám slúžil darom najvyššej hodnoty. Večný život máme od Pána Ježiša ako dar milosti. 

     

     Slovo a svedectvo o láske Božej, ktorá objíma všetkých, ktorá slúži všetkým, i slovo, ktoré o tom hovorí, majú a musia niesť všetci kresťanskí rodičia. V tom je naša výsada, ale aj svätá a nezastupiteľná povinnosť. 

      Žiaden kresťanský otec sa nesmie kainovsky vyhovárať zo zodpovednosti, ak nechce zostať pod Božím hnevom a  trestom. Nemal by nikdy hovoriť: “Či som ja pastier svojim dospievajúcim deťom”? Volám k tejto službe všetkých: otcov i matky, všetkých dospelých pokrstených členov stáda nášho cirkevného zboru aj v túto nedeľu Dobrého Pastiera. Aby naše “malé ovečky”, i  tie milé a krásne dnes ešte  len “jahniatka” zaopatrili všetkým, čo potrebujú a čo je nutné pre ich telesný i duchovný rast. Aby ich viedli cestou spásy, cestou za Kristom. Aby ich niesli na rukách a dovolili im tak prísť k Ježišovi už dnes a teraz.

     

    Keďže  Hospodin  je naším najvyšším Pastierom, aj nás k pastierskej službe všetkých povoláva. Nech sa aj pri nás naplní to, čo ako dobrodenie z Božej strany vedie k trvalej vďake a oslave Božej: Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života, a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy”. Amen 

   

                                  Sobotište – 8. 5. 2011- Misericordias Domini – Ľ.Batka st.

  

   

Komentovať