Rozmery Božej lásky

Rozmery Božej lásky

Ef 3, (14 a),17 – 19:

“Preto skláňam kolená pred Otcom…aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske (18) aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, čo je to za šírka a dĺžka, výška a hĺbka, (19) a poznať lásku Kristovu, ktorá je nad všetky známost; aby ste boli naplnení všetkou plnosťou Božou”. Amen

Milí bratia a sestry v Pánovi!

      Písal vám už niekto list z väzenia? Zrejme na takúto otázku odpovieme s úľavou: našťastie nie. A predsa my kresťania sme takýto listy, ba dokonca listy dostali a radi si ich čítame vždy znovu.

   Patrí k nim aj list apoštola Pavla efezským kresťanom, ktorý však patrí všetkým kresťanom. Pavol sa dostal do väzenia pre svoju apoštolskú službu. Ale ani vo väzení sa nezaoberal svojím utrpením a sám sebou, ale myslel na cirkevný zbor. Mal starosť o to, aby tým nebola ohrozená jeho viera. Kľakal na kolená, modlil sa a prosil nebeského Otca, aby bol zbor skrze Ducha Svätého zachránený, totiž aby vo viere neklesal, ale zosilnel. Prosil o to, aby Kristus skrze vieru prebýval v ich srdciach, aby mohli vystihnúť rozmery veľkej Božej lásky, ktorá sa k nim sklonila v Ježišovi.

    Uprostred vonkajšieho súženia a vnútorných obáv, modlil sa a prosil, aby zverené spoločenstvo veriacich zotrvalo vo viere. „Aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske, (18) aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, čo je to za šírka a dĺžka, výška a hĺbka,(19 ) a poznať lásku Kristovu, ktorá j nad všetky známosti;“ 

    Prosil o to, aby bola pre nich otvorená celá pokladnica Božích darov. Nemyslí pri tom len na dary telesné a časné, ale aj dary duchovné a večné. Ak ich máme, nemôžeme hovoriť o nejakej chudobe, aj keď sme boli možno o mnohé hodnoty v minulosti olúpení, keď nám boli odobrané kostoly, fary, školy a cirkevné základiny. Napríklad aj výsledok celocirkevnej zbierky: „Cirkev sebe“ a „Cirkev mládeži“ konanej za Slovenského štátu, z ktorej boli udržiavané evanjelické školstvo a internáty, ale aj zakúpený majetok v Beckovskej vieske. Ale čo je zvlášť boľavé a nepochopiteľné, ako ukázala aj nedávno konaná Synoda, o veľký a mnohý majetok prichádza naša ECAV až dosiaľ, nezodpovedným šafárením niektorých členov vedia spoločnosti Reformata s.r.o. Akokoľvek to boli a sú straty boľavé a veľké, najväčšou stratou by bola strata viery v Božiu lásku vyjavená v Pánovi Ježišovi Kristovi.

    Božia a Kristova láska je najvyššou hodnotou a preniká všetko. Aj pre nás, dnešných kresťanov, v našich trápeniach, alebo krízach je dôležité správne vidieť a vystihnúť jej hodnotu a moc. Preto sa chceme aj dnes pokúsiť vystihnúť, „čo je to za šírka a dĺžka, výška a hĺbka“ Kristovej lásky, ktorá nám bola daná a ponúknutá pre tento i budúci život.

    Skúsme si teda uvedomiť jej univerzálnosť a hodnotu tejto lásky v tých smeroch, ktoré spomína aj apoštol Pavel v liste do Efezu. Božia láska, ktorá sa k nám sklonila v Ježišovi a nás obohatila má svoju jedinečnú šírku. Čo to znamená?       

    Znamená to, že Pán Boh sa v láske  sklonil ku všetkým ľuďom. Ježiš neprišiel na svet iba pre jeden národ, alebo pre jednu generáciu ľudí, ale prišiel pre všetkých. Svojou láskou zahŕňa a oslovuje Pán Boh všetkých ľudí. Aj keď mnohí o tom nevedia, alebo si to neuvedomujú, alebo o tom možno pochybujú a dokonca sa proti tomuto daru stavajú, Božia láska zahŕňa celý svet, všetky národy, doslova celý stvorený svet a vesmír.

    Predovšetkým je obdarovaním ľudstva, ktoré žije v hriechu a odcudzené Pánu Bohu, aby všetci mali možnosť záchrany. Nikto nie je pred Pánom Bohom stratený a nikto tak hlboko nepadol, aby ho Pán Boh nemohol pozdvihnúť a očistiť – ak to človek naozaj chce. Pánova náruč je otvorená a On hovorí: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, Ja vám dám odpočinutie“…

     Na inom mieste Pán povedal: „neprišiel som svet odsúdiť, ale ho zachrániť“. Preto nemusíme byť zúfalí, keď si uvedomujeme to skutočné množstvo a ťarchy hriechov, ktoré sa nás nielen dotýka, ale nás aj tlačí a znepokojuje. Keď vidíme, že ľudia trpia a žijú v strachu v rozličných bolestiach a krízach. Pánova láska nie je iba pre niektorých, pre ľudí ktorí si ju zdanlivo zaslúžia. Jeho náruč je otvorená pre všetkých. Tak ako slnko svieti a dážď je zosielaný z oblohy pre všetkých, taká je aj Božia láska. „Všade svieti a hreje jej lúč…“, pre všetkých ju Boh poslal na svet ako rosu z nebies. Všetci, ktorí nej vedia, ktorí ju prijali a boli ňou zahrnutí, nech za to stále dobrorečia a ďakujú Pánu Bohu vždy nanovo.

     Bratia a sestry! 

     Zamyslime sa aj nad dĺžkou Božej lásky. Dnes sa mnohým zdá, že Božia láska tu vo svete v minulosti možno bola a pôsobila, ale dnes nevidia dosah je lúčov. Zdá sa im, že moc Božej lásky akoby upadala a strácala sa v rozličnej tme hriechu a v utrpení dnešného sveta. Mnohí ľudia si myslia, že tým, že Božia láska nie je prijatá a opätované zo strany človeka a ľudí, skracuje sa jej ponuka a dĺžka jej trvania.

    Mnohí si myslia, že Božia láska je iba krátkodobá ponuka, tak ako ľudská láska, ktorá je láskou s podmienkou. S podmienkou preto, lebo pozná rozličné: „ak“. Človek napríklad hovorí: „Budem ťa milovať, ak urobíš to a to…Alebo: Budem ťa mať rád, „až“, naplníš všetky moje predstavy a očakávania…Budem ťa milovať, keď…- takto a podobe hovorí láska ľudská. Láska s podmienkou je- ako hovorí básnik -prejav „lásky neláskavej“.

     Pán Boh nám nekladie podmienky a neskracuje ponuku lásky tam, kde sa človek dokazuje ako hriešnik. Dal za nás svojho Syna ešte vtedy, keď sme boli hriešni. Farizeji nevedeli pochopiť a nedokázali uveriť v nepodmienenú Božiu lásku k hriešnikom a preto o Ježišovi s dešpektom hovorili: „Tento hriešnikov prijíma a jedáva s nimi“...Ale vďaku Bohu, že je to tak, že Božia láska siaha až k nám, do našich hlbín, do našich skrýš. On sa vždy pýta: „Adam, kde si?“ Preto záleží na našej odpovedi, ako Pánu Bohu odpovieme.

      Bratia a sestry!

     Apoštol Pavel svedčí a pripomína, že láska Božia má aj  výšku, ktorá je nekonečná. Ľudia majú radi bohatstvo a prosperitu a radi si kladú vysoké ciele. Ak sa tak aj stane, vždy napokon zistia, že to boli ciele veľmi prízemné a dočasné.

  Hovoria o tom rozprávania a príbehy mnohých slávnych ľudí, ktorí dosiahli napríklad vysoké postavenie v spoločnosti, alebo vavríny víťazstva v športe, možno získali mnoho bohatstva a zemských pokladov ku ktorým priľnuli celým srdcom a životom. Ťažko sa potom s tým všetkým čo získali lúčia. Neraz pre zemské poklady stratia svoju ľudskú tvár, svoju dôstojnosť a dokážu sa ako najúbohejší hriešnici.

     Božia láska má však výšku, ktorá vedie k dosiahnutia oveľa väčších cieľov. „Kde je tvoj poklad, tam je aj tvoje srdce“ – hovorí Pán Ježiš. Ako kresťania sa učíme Pánu Bohu ďakovať aj za zdanlivo malé dary a tiež za to, že to, čo nemáme, to ani nepotrebujeme. 

    Najmä však vyznávame: „Ježiši drahý poklad môj…“ – a vieme, že vo vierou v Neho máme poklad tam,“ kde sa zlodeji nevlamujú a neprekopávajú“...Povedané jasne, vierou sme spojený s Tým, ktorý sa posadil na pravicu Božieho trónu a zasľúbil nám miesto v svojom večnom spoločenstve. Preto je láska Kristova nad všetky známosti a môžeme sa cítiť obohatení všetkou plnosťou Božou vtedy, ak vo viere v Ježiša zotrvávame. 

     Bratia a sestry!

   Iste nie je ľahké vidieť pôsobenie Božej lásky vtedy, ak sa v tomto časnom živote nachádzame uprostred nejakej tiesne, alebo v hraničnej situácii. Takou môže byť napríklad chvíľa rozlúčky s našimi blízkymi a drahými. Akoby mizli lúče lásky Boej pri pohľade na hrob, do ktorého kladieme telesné pozostatky človeka. Vtedy je dôležité dôverovať Božím zasľúbeniam a moci Božej lásky, ktorá zvíťazila nad mocou smrti Kristovým zmŕtvychvstaním. Je mnoho slov a zasľúbení, ktoré dáva Pán zvestovať svojou cirkvou v tomto svete pre všetkých, aby nezahynula, ale žila nádej človeka, že On sám sa postaví aj nad našimi hrobmi, by ich otvoril a veriacich v Neho pozval do života večného.

   Hĺbka Božej lásky v Kristovi a skrze Krista siaha až tých najväčších hlbín smrti a zániku. Láska Božia láme moc smrti a brány záhrobia.

Preto sa Pavel modlil za efezských i ostatných kresťanov, aby neklesli na mysli v žiadnom súžení, alebo utrpení. 

    Aj my smieme a máme vo viere rásť tak, aby Kristus prebýval vierou v našich srdciach a my sme poznali a potom aj zvestovali a hlásali: šírku a dĺžku, výšku a hĺbku Božej lásky, pre dobro naše i našich blížnych a celej našej cirkvi. Amen

   6.nedeľa po Sv.Trojici  – Myjava 2022 – Ľubomír Batka, nám.farár

Komentovať