Vyčistite starý kvas

                                                            Vyčistite starý kvas

 Víťazný Kriste náš,

slovom, čo rozsievaš,

obnov nás, vierou vzbuď

a veď sám jak svoj ľud!

Pomáhaj v pravde, cnosti žiť,

a s Tebou víťaziť!

Daj sily ku dielu

a niekdy osláv nás, 

v tú našu nedeľu! Amen. (MR)

 

1 K 5, 6 – 8: ”Nie je dobrá vaša chvála! Či neviete, že málo kvasu nakvasí celé cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, veď ste nenakvasení, lebo aj náš veľkonočný Baránok Kristus bol za nás obetovaný. (8) Preto slávme sviatky nie v starom kvase ani v kvase zlosti a nešľachetnosti, ale ako nenakvasení v čistote  a v pravde”. Amen. 

 

     Bohumilí kresťania!

      

      Telesné choroby a nemoce majú rôzne štádiá a stupne pokročilosti. Počiatočné štádiá sú často temer nebadateľné. Človek si ich ani neuvedomuje, nepociťuje žiadne ťažkosti. Tie posledné však bývajú veľmi citeľné, boľavé, ťažké i smrteľné. Chorí ľudia spravidla hľadajú odbornú, lekársku pomoc. Stáva sa, že lekári povedia: prišli ste neskoro, už sa nič nedá robiť. Vieme, čo to znamená. Staré príslovie hovorí: Proti smrti nieto lieku, ani byliny v záhradách.

       Podobne to býva aj z hriechom  ľudí. Hriech je choroba, ktorú všetci máme v sebe a skrze ňu sme “chorí na smrť”. Tak je to povedné napr. v SZ o kráľovi Ezechiášovi. Veľkonočné posolstvo je preto pre nás, ľudí „chorých na smrť”  neuveriteľne potešujúce a radostné. 

PJK svojím vzkriesením premohol smrť, hriech i ríšu mŕtvych. Mocou Otcovou získal víťazstvo nielen pre seba, ale ho ponúknúkol aj nám.

Hoci svoj výrok z raja nad človekom: “ Pretože si zhrešil, určite zomrieš“!- Pán Boh nezrušil, v Ježišovi Kristovi dokázal, že je Pánom aj nad smrťou. Podrobil si ju, a urobil z nej svoju služobnicu, ktorej odovzdáva do opatery len na určitý čas naše telá. Raz ich bude musieť opäť vydať Pánovi.

 

    Svojej cirkvi a veriacim Víťaz nad smrťou  hovorí: „Neboj sa! Ja som prvý a posledný a živý. Bol som mŕtvy a hľa, som živý na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia“/Zj l,18/ Každý v Neho veriaci smie počuť Jeho sľub: „Pretože ja žijem, aj vy budete žiť!

 

                              APOŠTOLSKÉ SVEDECTVO NÁS DNES OSLOVUJE TAKTO: 

 

NÁŠ VEĽKONOČNÝ BARÁNOK KRISTUS BOL ZA NÁS OBETOVANÝ! ON TRPEL  A  ZOMREL PRE NAŠE HRIECHY,  ALE AJ VSTAL  Z  MŔTVYCH  PRE  NAŠE  OSPRAVEDLNENIE!

     

     Keď slávime Veľkú Noc- a robíme tak ako kresťania aj dnes, v 2.slávnosť veľkonočnú , ale aj každú nedeľu, ktorá sa ako prvý deň po sobote stala navždy slávnosťou a pripomenutím Pánovho víťazstva, na ktorom nám dal účasť. Každá nedeľa je Jeho oslavou, keď prijímame ponuku veľkej, radostnej nádeje!

          Moc vzkriesenia a víťazstva nad  hriechom , smrťou a diablom , nad touto „nesvätou trojicou“, nás však aj posilňuje v boji proti hriechu. Aby nie hriech – ale sám PJK panoval nad nami, nad naším životom. My, ktorý Mu dôverujeme, môžeme a máme vieru dokázať 

n o v o t o u   ž  i  v o t a.

     

     Bratia a sestry v Pánovi JK!

     V úvode som povedal, že choroba má rôzne štádiá. Pokiaľ ide o hriech, tým najhorším je to, ak sa niekto svojím hriechom chváli. Ak je človek so svojím stavom spokojný a vydáva ho za prejav zdravia a „normálu“. To už je  dôkazom prevráteného myslenia človeka . Vtedy sa  hriech stáva kvasom, infekciou, ktorú treba odstrániť . Apoštol Pavel na adresu takýchto hovorí: ”Nie je dobrá vaša chvála”.

         Cirkev PJK preto nemôže podporiť prevrátené myslenie, alebo konanie, ktoré aj v našej dnešnej tzv. l i b e r á l n e j  spoločnosti niektorí hlásajú a presadzujú! Týka sa to napr. chápania manželstva a rodiny. Nejde pritom o niečo nové, moderné a pokrokové, ako sa niektorí nazdávajú. Ide skôr o recidívu starého pohanstva. O úpadkový stav človeka, alebo ľudí, ktorí  odvrhli Pomocníka a Nebeského lekára a snažia sa pomôcť si sami. Obrazne povedané: snažia sa vytiahnuť a zachrániť z blata tým, že sa ťahajú za vlasy, alebo uši, či za šnúrky svojich topánok v presvedčení, že sa takto z blata aj vytiahnu…

 

 Najčastejšie u nás vidíme a poznáme  rozšírenosť hriechu v podobe notorického alkoholizmu, ktorým  nielen že mnohí trpia, ale sa tým aj chvália. Ak im spomenieme liečenie – odpoveďou je: – ja si predsa rozkážem sám… A to už neraz naozaj smrť stojí na prahu dverí!

Šíri sa i vášeň gemblerstva, ktorá ekonomicky ničí rodiny. Drogy radšej ani len nespomíname.

 

         V Korinte boli takýmito hriechmi  smilstvo , ba aj krvismilstvo.  Niektorí nielen že v takom hriechu žili, ale ešte sa tým aj chválili.   V Grécku bol rozšírený výraz: (korinthédzestai) – žiť po korintsky. To znamenalo žiť, ako  žili niektorí v tomto  prístavnom meste, kde  kvitol nielen obchod, ale aj neresť…

 

           Aj u nás na Slovensku sa v našej – liberalizmom stále viac ovplyvňovanej spoločnosti sa stretáme s podobnými úpadkovými javmi.  Hriech sa dáva na obdiv!  Už nielen v našich  masmédiach, ale napr. aj deti sa ním chvália v mobilných SMS správach a obrázkoch, ktoré  nehanebne rozširujú a posielajú iným. Je tu rôzny “ kvas a infekcia”,  ktorej sa  spoločnosť ťažko zbavuje . Ale v cirkvi  PKJ, tam, kde je  Boží Baránok  slávený a ctený – tam je  apoštolský pokyn jasný: Odstráňte –  vyčistite starý kvas!!

  

      Sviatky veľkonočné slávime ešte pomerne mnohí. Ale skutočná oslava Baránka Božieho PJK prestáva neraz už po jednom či druhom dni sviatočnom! Pritom by mala trvať a pokračovať stále. V celom poveľkončnom období i v celom našom živote!!

 

     Sám PJK o novote života tých, čo ho prijali, hovorí ako o svetle a soli: Vy ste svetlo sveta, vy ste soľ zeme.  A dokladá: Sviecu nezažíhajú a nekladú pod svietnik, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome…Svetlo evanjelia, spojené so svetlom trvalej snahy o odstraňovanie zla, násilia, nepravdy a iných skutkov tmy musí pokračovať! -Soľ možno štípe, ale aj konzervuje, aby sa  jedlo nepokazilo. 

PJ hovorí: Ak soľ stratí chuť, čím ju osolíme? Na nič nie je súca, len na vyhodenie, aby ju ľudia pošliapali…

 

       My, evanjelici máme niekedy opačný pocit, že my budeme ako kresťania „pošliapaní a zašliapaní” v tomto svete ľahostajnými a neveriacimi. ( Na konventoch čítané štatistiky sú smutné).

V skutočnosti sa tak stane vtedy, ak sa pripodobníme tomuto svetu, ak s ním splynieme… Apoštolský pokyn je iný a je jasný: “ Vyčistite starý kvas!“ Odkiaľ?   Nuž z nášho života osobného, i rodinného. Ale i z cirkevného spoločenstva, ako spoločenstva Krista Pána. 

        

  Mnohí v cirkvi sa dnes sa zase chvália  svojou samospravodlivosťou. Tak to robili kedysi farizeji. V konečnom dôsledku všetci dávajú najavo, že nepotrebujú  Vykupiteľa a Božieho Baránka a Jeho obeť !  A to je povážlivé. Aj tu platí: vyčistite starý kvas….Tento postoj duchovnej pýchy máme my kresťania premeniť v pozitívny príklad stálosti a vernosti svojmu Pánovi. S pomocou živého, prítomného PJK bojujme dobrý boj viery ! PJK vstal, žije a ponúka nám pomoc, aby sme žili v svätosti a novote života, v čistote a pravde!

 

          Sme tu dnes preto, aby sme prijali k tomu od Pána povzbudenie! 

 Ale aj posilnenie v Slove i pokrme sv.Večere Pánovej, ktorý nám dáva na cestu. V chlebe, ktorý On láme, ktorým je Jeho telo, i v sile Jeho svätej, nevinnej krvi, ktorá nás očisťuje, ale aj posväcuje a občerstvuje  na ďalší úsek životnej cesty smerom k večnosti.

                    

      Veľkonočný pondelok má dnes tendenciu vrátiť nás k starému, pohanskému štýlu života. Ak niektoré zvyky , napr. šibačku, či oblievačku predsa tolerujeme,  máme a musíme ich kresťansky “preznačiť“, aby  všetko prenikala  radosť z nášho vykúpenia. Musíme odmietnuť jedno:  prijať s folklórom našich predkov staré pohanstvo do hláv a sŕdc! Starý kvas  a prevrátené myslenie, ktoré sa chváli  chorobou hriechu, zla a  nešľachetnosti. Infekciu hriechu, ktorá prináša recidívu a v konečnom dôsledku:  večnú smrť!

           S Majstrom Jánom Husom  preto aj dnes prosme: od toho ráč  zachovať nás ,Pane! S požehnaním nášho PJK žime  a choďme  nenakvasení hriechmi sveta, choďme vo svetle Kristovom v čistote a pravde. Amen.  

                                   Kázeň – II. sláv.veľkononočná/ O8 /- Sobotište   –    Ľ.Batka st.

Komentovať