Príjmime Ježišovi pozvanie k nasledovaniu

       Príjmime Ježišovo pozvanie k nasledovaniu

Kde Ty, Pane, i my tam

s Tebou chceme prebývať,

vznášať zrak svoj k výšinám,

srdcia pravdou zmývať,

v Tebe žiť a v Tebe rásť –

až raz duša splesá

keď nás pojmeš vnovú vlasť

k sebe na nebesá.  Amen  (M.R.)

J 1, 43 – 51:

“Druhého dňa chcel Ježiš odísť do Galiley a našiel Filipa. Ježiš mu riekol: Nasleduj ma! (44) Tento Filip bol z Betsaidy, mesta Ondrejovho a Petrovho. (45) Filip našiel Natanaela a povedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákonea proroci, Ježiša, syna Jozefovho z Nazareta. (46) Natanael mu povedal: Či z Nazareta môže byť niečo dobrého? Odpovedl mu Filip: Poď a viď! (47) Nato videl Ježiš prichádzať Natanaela a riekol o ňom: Ajhľa, pravý Izraelita v ktorom nieto lesti. (48) Povedal mu Natanael: Odkiaľ ma znáš? Odpovedajúc mu Ježiš riekol: Prv, ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom. (49) Odpovedal Mu Natanael: Majstre, Ty si Syn Boží, Ty si Kráľ izralský! (50) Odpovedajúc mu Ježiš, riekol: Keď som ti povedal, že som ťa videl podfigovníkom, veríš? Uvidíš väčšie veci ako tieto. (51) Potom mu riekol: Veru, veru, vám hovorím: Uvidíte nebo otvorené a anjelov Božích vystupovať a zostupovať na Syna človeka”. Amen

    Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

   Nový rok je pred nami ako „neznáma zem“( terra incognita) – do ktorej nás vedie Pán Boh skrze svojho Syna. Iste, zďaleka nevieme, čo nás na našej zemskej púti a ceste v novom roku čaká. Čo všetko nám prinesú dni a mesiace, ktorú sú pred nami.

    Sú mnohé veci, ktoré si predsa len plánujeme a niečo z toho naplánovaného niečo aj uskutočníme. Preto si navzájom želáme úspech, dar zdravia, pokoja a všetkého dobrého.

    Okrem toho vieme, že aj Pán Boh má svoj plán s celým týmto svetom a má aj svoje plány s nami. S každým z nás. O tom najdôležitejšom Božom pláne vieme mnohí už dávnejšie, iní sa ho iba učia poznávať a porozumieť mu. Je to Boží plán záchrany sveta a záchrany hriešnikov. My sa k nim v pokore priznávame a tým viac si ceníme Božiu milosť, prejavenú v pozvaní k nasledovaniu Ježiša Krista, ktorý o sebe povedal: “Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze Mňa.”

    Aj v dnešnú 1. nedeľu po Novom roku počujeme to isté oslovenie, ktorým boli oslovení a pozvaní prví učeníci Ježiša Krista, ktorým zaznelo Jeho slovo: Nasleduj ma”!

    Pán Ježiš na jednej strane hovoril celkom jednoducho a priamo o tom, prečo prišel na svet a aký je Jeho zámer. Prišiel pozvať človeka k návratu k Pánu Bohu a v konečnom dôsledku k večnej spáse. Preto Ježiš išiel za ľuďmi a oslovil mnohých priamo pri ich práci v ich každodennom živote. Možno preto bolo prvé stretnutie s Ním pre mnohých veľkým a nečakaným prekvapením. Ako prvých pozval svojich budúcich žiakov, z ktorých chcel mať hlásateľov svojho posolstva a svedkov pravdy o sebe a o svojich zasľúbeniach. Medzi nich patrili: Šimon Peter a jeho brat Ondrej a Filip, ktorý pochádzali z galilejskej Betsaidy.

   Nemôžeme prehliadnúť, že potom aj Filip – zrejme plne zaujatý osobnosťou Pána Ježiša oslovil a zavolal k Nemu svojho priateľa, s ktorým už niečo prežil a mal s ním zrejme v mnohom podobné názory.   Preto Natanaelovi povedal: “Našli sme Toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, syna Jozefovho z Nazareta”.    

    Je to bystrý postreh, i keď ešte nie aj správne hodnotenie a poznanie. Ježiša. Je to dôkaz, že bol dobre zorientovaný v Písmach SZ. Jeho svedectvo preto zaujalo aj jeho priateľa. Natanael, na ktorého sa obrátil, nebol menej zdatný a menej zorientovaný v Písme. Veľmi pohotovo a presne zareagoval výrokom, ktorým „trafil klinček po hlavičke“, keď pripomenul: “Či z Nazareta môže byť niečo dobrého?” Proroci totiž Nazaret v súvise s Mesiášom nikde nespomínali. Navyše Nazaret mal, podobne ako celá Galilea, nie najlepšiu povesť, pokiaľ išlo o oblasť náboženstva. Galilea bola známa povrchnou zbožnosťou, ktorá niesla silné stopy pohanstva. 

    Napriek týmto výhradám Filip odpovedal Natanaelovi pozvaním k Ježišovi:“Poď a viď!”  – Tým akoby povedal: – Poď a presvedč sa sám, akou osobou a osobnosťou je Ježiš. Spoznaj Ježiša a presvedč sa, či je zbožným Prorokom a azda aj zasľúbeným Mesiášom.

    Bratia a sestry!    

  Osobné poznanie vtedajších učeníkov a neskorších apoštolov, ale aj naše poznanie Pána ktoré je založené na ich svedectve ako očitých svedkov, malo a má aj dnes svoj význam. Spomínam si v tomto súvise na výzvu, ktorá pred niekoľkými rokmi bola aktuálna a zdôrazňovaná v našej cirkvi, ale pomene skoro sa prestalo s jej propagovaním. Tá výzva znela: “Priveď priateľa do cirkvi!”

     V našich CZ, vrátane nášho myjavského, odznievajú novoročné čtatistické údaje. Vieme, že nie sú priaznivé, že sa umenšujeme postupným vymieraním, ale aj náboženskou vlažnosťou a duchovným odumieraním. Právom sa dnes pýtame, či považujeme novú misiu a evanjelizáciu za svoju trvalú úlohu a poverenie. Možno sa tiež v duchu pýtame, aká je naša úloha aj v tomto roku a aké sú naše možnosti na zmenu súčasného neutešeného stavu!? 

   Cesta k zmene je a môže byť aj v tej spomenutej výzve: “Priveď priateľa do cirkvi”. Možno aj v jej modifikácii: “Pozvi priateľa na Služby Božie!” V tejto výzve a úlohe je vlastne výzva k nasledovaniu príkladu apoštola Filipa, ktorý povedal Natanaelovi: “Poď a viď”! Pozvaným človekom môže byť celkom pokojne niekto z našej vlastnej rodiny, alebo z okruhu známych, ktorí z nejakého dôvodu zabudli, možno aj zanevreli na cesty do chrámu …Ak by každý z pozval k Pánovi Ježišovi a do spoločenstva Jeho cirkvi aspoň jedného človeka, nemuseli by sme sa so smútkom pozerať na úbytok a umenšovania nášho spoločenstva. 

Keď budú v tomo roku zverejnené počty sčítania obyvateľstva a cirkevnej príslušnosti, netreba byť prorokom na to, že za súčasného stavu a pri – žiaľ- dlhodobom trende v našej cirkvi to bude málo povzbudivé číslo. Preto viďme a hľadajm cestu k zmene a náprave priamo v Božom slove.

  Milí bratia a sestry!

  To rozhodujúce nastáva priamo pri stretnutí pozvaného človeka s Ježišom a Jeho slovom. Je samozrejmé, že On sám musí človeka osloviť, aby nielen raz – či dva razy za rok, či dokonca za „uhorský rok“, prišiel do kostola na Služby Božie, ale aby sa skutočne stal verným vyznavačom a svedkom Pána Ježiša, ochotným spolupôsbiť v tom istom smere ako On.

   Pán Ježiš každého človeka pozná osobne a po mene tak, ako poznal aj Natanaela. K jeho prednostiam a dobrej stránke patrilo, že to bol muž priamy, otvorený, aj keď s jeho duchovnou stránkou nebolo ani zďaleka všetko v poriadku. Pán Ježiš vedel, že s týmto Izraelitom to bude ťažké. Bol priamej povahy, ale aj tvrdošijný a silne sa pridŕžajúci vlastných predstáv o Mesiášovi. “Pravý Izraelita, v ktorom nieto lesti”.

    Pán Ježiš však ocenil, že je človek priamy, že Natanael nebol dvojtvárny,  aj keď to je niekedy pre človeka nevýhodou. Mal teda určité dôležité morálne predpokady, ale – ako to už býva – mal aj mínusy. Pán Ježiš mu preto povedal: “Videl som ťa, keď si bol pod figovníkom”. Tým naznačil, že ho pozná a že vie o jeho vnútre a srdci všetko.

    Pán Ježiš vedel a poznal srdcia ľudí v Galiley i v Judsku a vedel, že aj ľud Izraela skĺzaval k nevere, ale aj k poverám. Bol ľudom „na úteku pred Pánom Bohom“ a taký bol aj Natanael. Kolísal medzi vierou a neverou, medzi dobrom a zlom…Izraelci sa nechodili modliť pod figovníkové stromy, nehľadali tam Pána Boha, ale skôr prítomnosť zlých duchov a falošných bohov. Aj Natanael pod figovníkovým stromom chcel hľadať rišenie svojich vlastných duchovné problémov, o ktorých síce konkrétne nevieme z Písma nič bližšie, ale dá sa vycítiť, že sa cítil ako usvedčený hriešnik.    

   Pán Ježiš ale nikoho nechce nechať v nevere, v pochybnostiach, v blúdení a na úteku od viery. Pán Boh už v raji podobne pristavil a oslovil Adama a Evu po ich páde do hriechu, keď sa skrývali pred Jeho tvárou: “Adam, kde si?”! Táto Božia otázka a oslovenie zaznieva aj nad nami.

Podobne Ježišov hlas bude zaznievať znova a znova vo zvesti Jeho slova. V rôznych životných situáciach, ktoré budeme prežívať, do ktorých sa dostaneme a v ktorých, alebo skrze ktoré nás Pán Boh  slovom Pána Ježiša bude hľadať a volať k sebe do časného i večného spoločenstva.

    Vieme, že aj Adam a Eva si v hanbe a strachu pred Pánom Bohom urobili odev z figového lístia v rajskej záhrade, dúfajúc, že skryjú svoju “nahotu” – dokázanú neposlušnosť voči Pánu Bohu. Ale cez takúto, či podobnú iniciatívu človeka cesta k záchrane a k spáse nevedie. Nebola schodná ani pre Natanaela.  

     Taká cesta vedie iba cez Ježiša, cez poznanie Jeho osoby a diela a cez Jeho verné nasledovanie. Na Natanaela zapôsobilo to, že hoci ho Ježiš videl a správne poznal jeho srdce, predsa sa k nemu sklonil a povolal ho za svojho učeníka. V tom videl Pánovu moc, ale aj milosť ktorej sa mu

dostalo. Vtedy, zo slova Pánovho sa začala rodiť v ňom aj pravá viera, správne poznanie i vyznanie: “Majstre, ty si Syn Boží, Ty si  

kráľ izraelský!”

      O takomto vyznaní platí, že patrí do kategórie tých, ktoré nie je z ľudského rozumu, ale je darom milosti a darom Ducha Svätého.

Tam, kde Ježiša správne poznávame a oceňujeme Jeho príchod k nám a  Jeho nebeskú misiu, keď nás hľadá, keď chce nás pozvať k sebe a zachovať pre nebeské kráľovstvo, tam platí Jeho zasľúbenie: ” Uvidíš väčšie veci ako tieto!” Tou väčšou vecou je otvorené nebo a slávna budúcnosť Božích detí. To je cieľ, ktorý je pred nami. Cieľ nielen na jeden rok, ale trvalý cieľ našich životov.

   Bratia a sestry!

    Povedali sme v úvode, že je veľa vecí skrytých pred nami a nevieme, čo nás v novom roku čaká. O tejto jednej veci však vieme: že Pán Boh i nás skrze svojho Synahľadá a bude hľadať, bude s nami a pri nás aj pri našich útekoch, aj pri našich pádoch, ale aj pri našom duchovnom znovuzrodení a raste, a potom aj v službe, do ktorej sme všetci pokrstení povolaní. Amen  

          Nedeľa po Novom roku 2022   – CZ Myjava  – Mgr.ľubomír Batka st.        

Komentovať