Bohuslav Tablic o očkovaní

        Bohuslav Tablic o očkovaní

      Evanjelický farár v Skalici Bohuslav Tablic (1769 – 1832) napísal a tlačou vydal kázeň: Památka Dobře zasloužilých lidí y po jejích smrti živá a požehnaná. Príležitosťouna napísanie kázne sa Tablicovi stalo úmrtie Adama Škultétyho (1748 – 1803), ktorý v rokoch 1770 – 1783 pôsobil ako učiteľ a kantor v Trenčíne, ktorý od roku 1784 prevzal úrad rektora latinskej školy v Skalici.

    Kázeň Bohuslava Tablica chcela byť od počiatku čímsi viac ako len pamiatkou na život a tvorbu Adama Škultétyho. Zvláštne zásluhy si zaslúžia podľa Tablicovej analýzy zaslúžilého života tí, ktorí prispeli ľudstvu  užitočnými vynálezmi. Keďže Tablic bol kňazom, text jeho kázne nemôže neupozorniť na vynález kníhtlače J.Gutenbergom, vďaka čomu sa teraz slovo Božie nachádza temer v každom dome.

    Z ďalších osobitostí Tablicovej kázne: Památka Dobřezaslouţilých lidí upozornime na prejav jeho záujmu o pokroky v súvekej medicíne. 

    Ako v kázni píše Bohuslav Tablic, zásluhy porovnateľné, ak aj nie väčšie, o rozvoj ľudstva ako mal Gutenberg, “má aj onen Smrtedlný, kterýţ vštěpování kravských osypek, aneb neštovic vynalezl a skrze to mnoţství tisýc lidí z hrdla smrti v dětinství vychvátil, jiné při zdravých smyslých a oudech zachoval.” 

    Vzápäťí meno objaviteľa vakcíny proti kravským kiahňam (variola) spomína v rozsiahlej poznámke pod čiarou. Bol ním Edward Jenner z Berkeley, okrem iného autor termínu vírus, ktorý v roku 1796 zaočkoval Jamesa Phippsa hnisom z pravých kiahní, čím uňho vytvoril obrannú reakciu. Svoj objav Jenner zverejnil v roku 1798. Je pozoruhodné, že Tablic poznal

výsledky jeho výskumu a informoval o ňom slovenskú verejnosť len

päť rokov po tom, čo sa o objave dozvedela verejnosť v Anglicku.

    Tablic využíva svoju separátne vydanú kázeň Adamovi Škultétymu, aby zároveň propagoval myšlienku očkovania. Ako píše, ” čím větší je toto dobrodiní Boţí, ţe Bůh lidem toto vynalezení dal, tím více jsou zavázáni rodičové, aby dítkám svým tyto kravské osýpky vštěpovati dali.”

     Z načrtnutého vidíme, že Bohuslav Tablic využíval každú príležitosť, aby ľudí okolo seba oboznámil s aktuálnymi poznatkami vedy. (Podľa knihy Petra Mráza: Dotyky literatúry)

     Nám dnes zostáva “rozum stáť”, keď vidíme hrubé pohŕdanie politikov a ich “veriacich” vedeckou a odbornou prácou celých tímov ľudí pri vývoji vakcinácie proti Covidu 19 a odpor proti život zachraňujúcemu očkovaniu. Musíme si ťažko povzdychnúť nad demagógiou politických skrachovancov, ktorým nie sú sväté ani ľudské životy, keďže sústavne spochybňujú: najprv rúška, všetky ochranné opatrenia a nakoniec aj účinky vakcinácie, známe už vyše 200 rokov v kultúrnom svete. – Maranatha! 

Komentovať