Adventné zamyslenie

   Adventné  zamyslenie

   „Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, od Pána Ježiša Krista“! Amen

   „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov, (2) na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi, (b) ktorého utanovil za dediča všetkého a Ním stvoril aj veky. (3) Tento Syn ako odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty (b)udržuje všetko svojím mocným slovom a posadil sa na pravici Velebnosti na výsostiach,(c) keď prv spôsobil očistenie od hriechov: (4) o toľko je dôstojnejší ako anjeli, o koľko ich prevyšuje menom, ktoré zdedil“. (List Židom 1, 1-4)

   Kto chce počuť Božie oslovenie a posolstvo v tomto adventnom čase i v dňoch vianočných sviatkov, môže ho počuť

v slove prorokov Starej zmluvy, v slove praotcov Izraela i v slove Jána Krstiteľa. Najzrozumiteľnejšie a najpríjemnejšie hovorí Boh k svetu vo svojom Synovi – Ježišovi.

   Keď svätíme Jeho Advent (príchod) – počujme Ho – lebo On „stojí pri dverách a klope“. (Zj 3,2O) Ježiš prišiel v svojom slávnom vtelení, ale On prichádza vždy znova k svojmu ľudu vo svojom slove. Takto prichádzal v časoch predchádzajúcich, i v dobe nášho detstva, ale aj dnes. Je čas otvoriť dvere našich sŕdc a pozvať Ho dnu. Vojde tam, kde je pozvaný a vítaný ako vzácny Hosť. 

    Vtedy s Ním prichádzajú aj Jeho dary. Sú to tie najvzácnjšie dary a hodnoty duchovnej povahy: odpustenie vín, zmierenie, pokoj, nádej, radosť a láska. Nevieme, kedy zaklope naposledy, preto si uvedomujme, že teraz je čas príhodný“.(R 13)

_____________________________________________________

     Program zamyslení:

Žd 1, 1:      Boh hovoril otcom skrze prorokov

Žd 1, 2 a:   Na sklonku týchto dní prehovoril v Synovi

Žd 1, 2 b    Ježiš je Dedič i Stvoriteľ

Žd 1, 3 a    Ježiš je obraz Božej podstaty

Žd 1, 3 b   Ježiš je prostriedok očistenia

Žd 1, 3 c   Ježiš ponúka očistenie

Žd 1, 4      Ježiš všetko prevyšuje.  Haleluja! (ĽB st.)

Komentovať