Posledná Večera

Tohto roku nám Zelený štvrtok pripadá na 21. apríla 2011. V tento deň si my kresťania pripomíname ustanovenie sviatosti Večere Pánovej. Stalo sa to pri Poslednej Večeri. Evanjelista Marek to zaznačil takto:" Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im so slovami:Vezmite ,toto je moje telo.Potom vzal kalich , vzdal vďaku, dal im a všetci z neho pili. A povedal im.Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. " 14,22-24. Večera Pánova je prostriedkom milosti, lásky a odpustenia hriechov. Nezanedbávajme preto túto milosť. Stôl je prestretý, stačí vyznať a oľutovať hriechy. Vo VP prijímame pod posväteným chlebom a vínom pravé telo a krv Ježiša Krista. Pri eucharistii sa spájame s naším Vykupiteľom a Pánom a súčasne vytvárame úzke spoločenstvo so sestrami a bratmi pri oltári.

Modlime sa:" Milý Pane Ježiši, Ty si dobrovoľne trpel, aby všetci ľudia boli vykúpení zo svojich hriechov a z večného zatratenia. Daruj mi, prosím, vieru v Tvoju novú zmluvu, rozmnož vo mne lásku a vernosť, a priveď ma z milosti do Tvojho nádherného raja. Pre Tvoju veľkú lásku. Amen. (Jean -Louis Schaeffer v Ein feste Burg 2011)

Komentovať