Pravidlá kresťanského života

Pár inšpirácií nielen na Advent

Pestuj vrúcneho modlitebného ducha:
· mnoho sa modli v komôrke (Mt 6, 6)
· urči si modlitebné chvíle (Ž 55, 18)
· modli sa bez prestania (Tes 5 17)
· modli sa za iných (Jak 5,16)

 Venuj mnoho času na skúmanie Božieho slova:
· skúmaj v ňom denne (Sk 17, 11)
· skúmaj dôkladne (Ž 1, 2). Premýšľaj o ňom.
· skúmaj s modlitbou (Ž 119, 18)
· skúmaj ho tak, aby ťa to ochránilo pred hriechom (Ž 119, 9-11)

Využi každú príležitosť vyznávať Krista:
· životom (Mt 5, 16)
· ústami (R 10, 9-10)
· schádzaním sa s ľudom Božím (Mt 28, 19)
· pred svetom (Mt 10, 32)

Ži život čistý a svätý:
· slúž takým spôsobom Bohu (L 1, 74-75)
· znášaj pokúšanie (Jak 1, 12; 1K 10, 13)
· vydávaj do služby svoje telo (R 12, 1-2)
· vystríhaj sa všetkého zlého, hoci by to malo pekný náter (1Tes 5, 22)

Využi každú príležitosť pracovať pre Krista:
· buď verným pracovníkom (2Tim 2, 15)
· dokiaľ máš čas (G 6, 10)
· buď horlivý v dobrých skutkoch (Tit 2, 14)
· rozhojňuj sa v diele Pánovom (1Kor 15,58)

Privádzaj iných ku Kristovi:
· staň sa rybárom ľudí (Mk 1,17)
· využi každý spôsob, aby si niekoho zachránil (1Kor 9, 20-22)
· buď múdrym (Pr 11, 30; Jak 1, 5)
· dostaneš mzdu (J 4, 36)

Pokoj Vám!!

Komentovať