Spravodlivý súd

“a potom príde súd” Žid 9,27
“On zhora volá na nebo a na zem, aby súdil svoj ľud” Ž 50.4

To sú slová svätého Boha. Žiadny ľudský výmysel. Ber to vážne. Nechaj si mocne vtlačiť to radostné posolstvo Duchom Božím do svojej duše. Poznaj, že sme odsúdeniahodní, stratení hriešnici, nepripravení na večnosť. Si už zachránený pred súdom? Súd, bude súd, veľký súd, ku ktorému si silný Boh povolá za svedkov nebesá i zem. Celé stvorenstvo tam bude prítomné, aby dosvedčilo ako sväto a spravodlivo On súdi!
A čo bude súdené? Hriech a všetko čo s ním súvisí. Ak budeš zastihnutý v spojení s ním, tak aj teba stihne súd. Na koho sa potom odvoláš, ku komu budeš apelovať, keď tam budú prítomné nebesá a zem a budú súhlasiť s Božím rozsudkom? A ten rozsudok bude taký spravodlivý, že apelovať už bude nemožné.
Ale prečo povolá Hospodin nebesá i zem? Anjeli aj ľudia boli svedkami ľudskej viny, ale aj Božej lásky, dobrotivosti a milosti, preto musia byť prítomní aj na súde, aby tam vyriekli to veľké “Amen” na to slovo živého Boha. A beda tým, ktorí zjavenou láskou pohrdli.
Čo potom učiníš? Ku komu utečieš? Bolo raz v nebi všetko pripravené pre teba. Mal si možnosť pristúpiť k trónu milosti; anjeli sa chceli radovať, zlaté harfy boli pripravené na oslavu Boha z tvojho obrátenia, ale ty si ich očakávanie sklamal, ty si nešiel, neobrátil si sa. Nebesá to proti tebe dosvedčia. Ale budú svedčiť aj zem, ľudia. Tie steny medzi ktorými si počul Božie slovo, všetky Biblie, kázne, piesne, napomenutia a zvlášť všetci tí, ktorí ti vydali svedectvo o Pánovi Ježišovi a Jeho evanjeliu povstanú proti tebe na súde. Bol si pozvaný a nešiel si; bol si ponúknutý a nechcel si; bol si ťahaný a vzpieral si sa.
Pre každý náš hriech, aj keď sme veriaci, budeme mať proti sebe nebesá i zem. Poklad milosti je náš; môžeme nabrať poznanie, múdrosť, silu. Nebesá budú svedčiť, že nás nevideli brať to, čo sme si smeli a mohli vziať.
On príde, aby súdil svoj ľud. Aké hrozné to bude súdenie. On “vyčistí si humno a svoju pšenicu zhromaždí do obilnice, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.” On oddelí kozlov od oviec; On oddelí tých, ktorí majú len Jeho meno od tých, ktorí sú v Jeho pravde. Ľudské knihy, cirkevné matriky budú spálené; a keď tvoje meno v Knihe večného života nebude napísané, čo ti pomôže, že raz v krste bolo do tých prvých zapísané? Ako to s tebou skončí? Prečkáš tento veľký deň?
Raz už nebesá a zem boli svedkami Božieho súdu. Hriech už bol raz súdený. Bol to Boží súd nad Pánom Ježišom! On zranený je pre naše prestúpenie a zabitý pre naše neprávosti. Zem Ho nechcela a nebesia sa pred Ním zavreli; zem i nebesia svedčili, že Boh i tu spravodlivo trestal hriech. Hoci On hriech neučinil, keď ale tvoj hriech na seba vzal, musel byť odsúdený namiesto teba. A keď si tomu uveril, tak sa už nemusíš báť odsúdenia “Kto verí v Neho, nebude súdený.” Nebesá i zem budú potom svedkami nie viac proti tebe, ale na tvoju stranu. Ale ak si Ho neprijal a svojvoľne šliapeš po Jeho láske, ako sa ukážeš pred Ním?
Dozvedel si sa už, kde vziať balzam na zahojenie svojho srdca? Uver, že Pán Ježiš už zaplatil a ospravedlnil ťa pre svoje zásluhy na Golgote.

Pokoj Vám!!

Komentovať