Solus Christus

Solus Christus

„Pridržiavaj sa jedine Krista. Mimo Krista poznanie Boha neexistuje.“
Dr. Martin Luther

Latinské slová „Solus Christus“ sa prekladá ako „Jedine Kristus“, ukazujú na jedinečnosť a výnimočnosť Ježiša Krista v biblickom poňatí spasenia, ktoré jednoznačne učí, že len Ježiš Kristus je Prostredníkom medzi Bohom a človekom: „Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, ktorý dal seba ako výkupné za všetkých ako svedectvo vo vopred určenom čase.“ (1Tim 2,5)

On jediný je cestou k Bohu Otcovi, jediným Spasiteľom, Vykupiteľom a Záchrancom: „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ (J 14,6) Bez Neho je cirkev klam a mam, bez Krista tu nie je ani cesta, ani pravda ani život, bez Krista budeme len blúdiť, klamať sa a živoriť. Nie je preto nikto a nič pod nebom, v kom alebo v čom by človek mohol nájsť spásu: „A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.“ (Sk4,12) „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi.“ (R 3, 23-24) „V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti.“ (Ef 1,7) Nech je aj nám cestou to Petrovo heslo: Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš.”

Ježiš je pravým a pevným kameňom. Pristupujte k Nemu, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu.” (1Pt 2, 4-5) Kameňom je tu nazvaný Pán Ježiš, a to z viacerých príčin. Pretože Božie kráľovstvo je prirovnané k stavbe (ako inde aj k svadbe, k sieti, k pokladu a i.); potom je On základným kameňom a fundamentom, na ktorom všetko stojí a okolo ktorého sa všetko drží; On je centrom. — A teraz sa môžeš opýtať: Či je aj pre mňa Ježiš základom, uholným kameňom, okolo ktorého sa točí môj život, moje myšlienky a túžby, či je On centrom môjho života? Ak áno, si kresťan, ak nie, nie si. A čo si potom a čo bude s tebou vo večnosti? — Pán Ježiš je aj „kameňom uholným” (Mt 21, 42). S ním bude mať dočinenia každý a jedným bude základom a centrom, a pri druhých, žiaľ, sa splní: “Každý, kto padne na tento kameň, doláme sa; na koho by však ten (kameň) padol, rozdlávi ho.” (L 20, 18). Človeče, neodporuj, keď ti hovori: Daj mi, syn môj, svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty.” (Prís 23, 26) Máme budovať, stavať. Základ je položený, s Ním neslobodno hýbať: Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus.” (1Kor 3,11) Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa uholným kameňom?” (L 20,17) Máme stavať na Tom uholnom kameni. Stavať nemôžeme na svojich zásluhách, na kariére, peniazoch, zlate, slame a piesku. Budeme spasení len pre základ na akom sme stavali. Čo obstojí, vezme odplatu, čo zhorí vezme škodu.

Jedine v mene Ježiš máme odpustenie všetkých hriechov, ktoré pripravil všetkým kajúcim hriešnikom svojou obeťou na kríži. „O Ňom svedčia všetci proroci, že pre Jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto verí v Neho.“ (Sk 10,43) „Vedzte teda, mužovia, bratia, že sa vám skrze Neho zvestuje odpustenie hriechov a že od všetkých (hriechov), od ktorých vás ani zákon Mojžišov nemohol ospravedlniť.“ (Sk 13,38) „Píšem vám, deti, pretože sú vám odpustené hriechy pre Jeho meno.“ (1J 2,12)

Jedine Ježiš je víťazom nad smrťou a ponúka večný život: „Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa.“ (J 11,25-26) Jedine Ježiš zaručuje všetkým, kto v Neho veria večný život: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky.“ (J 10,11; 27-28)

Ježiš je učiteľom pravdy. Môžeme mať stopercentnú istotu, že všetko čo učí je pravda: „Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas.“ (J 18,37) „Ale pretože ja hovorím pravdu, neveríte mi. Kto z vás ma usvedčí z hriechu? A keď pravdu hovorím, prečo mi neveríte?“ (J 8,45-46)

Ježiš Kristus je hoden božskej úcty. „Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou,a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.“ (F 2,9-11)

Ježiš Kristus je stredom dejín. Skutočnosť, že dejiny ľudstva sú rozdelené na epochu pred Kristom a po Kristovi, nás vedie ku konštatovaniu, že Ježiš Kristus zasiahol do dejín jedinečným spôsobom a stal sa stredom dejín. Túto skutočnosť nemožno zmeniť.

Čo dáva Ježiš Kristus celému ľudstvu? Kristus dáva ľudstvu príklad dokonalého života. V Ňom žiari pred nami príklad skutočného ľudstva, ktoré nehľadá svoj prospech, ale úplne sa obetuje pre dobro druhých. Behom dvoch tisícročí bol Jeho život príkladom, ktorí mnohí ľudia s veľkým nadšením a sebazaprením nasledovali a ich život sa navždy radikálne zmenil. Sami sa potom stali vzácnymi ľuďmi a vzormi hodnými nasledovania.

Ježiš Kristus dáva ľudstvu jedinečné učenie, ktoré je neprekonateľné. Je zrozumiteľné pre tých najprostejších a zároveň plné múdrosti pre najvzdelanejších. Ježišovo učenie je zdrojom nových medziľudských vzťahov, pravej osvety, pokroku, skutočnej múdrosti a kvalitného života. Ježišovo učenie ukázalo, že pred Bohom majú všetci ľudia rovnakú hodnotu, muži aj ženy.

Ježiš Kristus je zdrojom sily k novému životu. On je chlebom, dobrotou. Mnohí ľudia prichádzajú k poznaniu, že ich život nemá hodnotu po ktorej túžia, ani kvalitu o ktorú usilujú. Usilovne sa snažia, ale stále znovu prežívajú veľké sklamania. Keď však dovolia Ježišovi, aby svojim Duchom premenil ich myslenie a prirodzenosť, zistia na svoje veľké prekvapenie, že Duch Ježiša Krista im dáva silu k novému životu.

Ježiš Kristus dáva ľuďom istotu, že život nekončí smrťou tela, ale bude mať večné pokračovanie. Tým, kto si Ho zvolia za svojho Sprievodcu, zaručuje miesto vo svojom Kráľovstve lásky, pokoja a radosti.

Plne prijímame skeptický názor Novej zmluvy na otázku, či má človek vlastné sily, možnosti a kvality prísť k Bohu a byť spasený. Nová zmluva svedčí, že ani mohutnosť ľudského intelektu, ani odhodlanie vôle a morálky, ani tajomstvá, hĺbky a energie sveta, ba ani samotné náboženstvo nedokáže preklenúť priepasť medzi Bohom a človekom. To dokáže iba Kristov kríž, ktorý je pevne založený na Božej strane a ktorý sa klenie k nám. Dokážu to iba Kristove zásluhy, ktorých je dosť pre všetkých ľudí všetkých čias a ktoré si človek prisvojuje zachraňujúcou vierou.

Iba Kristus, iba On samotný. Z Neho sa vyvíja všetko ostatné. Chceme teba, Pane!

Pokoj Vám!!

Komentovať