Informácie zo Synody 11.9.1921

Minúta po minúte zo Synody ECAV- 11.9.2021

Minúta po minúte zo Synody ECAV- 11.9.2021

Synoda v Trenčianskych Tepliciach pokračuje druhým rokovacím dňom.

9:00 ranná pobožnosť
Brat senior Gemerského seniorátu Radovan Gdovin venoval svoju rannú kázeň téme ustarostenosti a starostlivosti.

9:30 rokovanie o novelizácii zákona o účelových zariadeniach ECAV
Synoda schválila doplnenie §9 zákona 7/1997 o celocirkevných úlohách, programoch a účelových zariadeniach ECAV na Slovensku, v ktorom definuje vzťah k účelovým a celocirkevným organizáciám ECAV, ktoré sú poberateľom finančných prostriedkov poukázaných ECAV v zmysle zákona č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností. Novelizácia posilní kontrolné kompetencie a mechanizmy zriaďovateľa vo vzťahu k účelovým zariadeniam cirkvi, ktoré sú poberateľmi finančných prostriedkov od štátu prostredníctvom ECAV. Zriaďovateľ je totiž vo vzťahu k štátu zodpovedný za transparentné a efektívne nakladanie so štátnym transferom. K novelizácii zákona synoda pristúpila najmä kvôli neprehľadnej situácii v Evanjelickej diakonii.

9:50 financovanie ECAV
Predseda GHV brat Marián Damankoš informoval o stave Fondu finančného zabezpečenia ECAV. K 31.8.2021 bol stav fondu
598 000€. Súčasťou diskusie boli aj platové tabuľky odmeňovania duchovných, výpočet príspevku do fondu finančného zabezpečenia a tiež schválenie účtovnej závierky za rok 2020, úprava rozpočtu na rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022.

11:30 model financovania
Generálny hospodársky výbor ECAV pripravil tri modely výpočtu príspevku do fondu finančného zabezpečenia:
1. Model A “na člena”
2. Model B “na člena a systematizované miesto”
3. Model C “na dofinancovanie platu svojho farára”
Synodáli diskutovali o výhodách a nevýhodách jednotlivých modelov. Súčasťou diskusie bolo aj zvažovanie zachovania modelu, ktorý platil v roku 2021.

12:30 tajné hlasovanie o výbere jedného modelu financovania
Synodáli odhlasovali tajné hlasovanie pri výbere jedného z modelov výpočtu príspevku do FFZ. Hlasovanie sa uskutoční po plánovanom obede.

12:45 schválenie účtovnej závierky
Synoda účtovnú závierku za rok 2020 schválila.

14:00 rozpočet
Úprava rozpočtu na rok 2021 aj návrh rozpočtu na rok 2022 bol schválený.

14:30 výsledky hlasovania
Synodáli hlasovali v tajnom hlasovaní o troch modeloch výpočtu príspevku do fondu finančného zabezpečenia. Prvý model získal 8 hlasov, model B získal 22 hlasov a model C 8 hlasov. 13 hlasov bolo neplatných. Následne hlasovali synodáli o zachovaní modelu platného v roku 2021. Tento návrh odsúhlasený nebol. Synoda na návrh brata Mariána Damankoša hlasovala o modely B “na člena a systematizované miesto”, ktorý schválila.

15:00 diskusia o Reformate
Aktuálne sa synodáli venujú téme “Správa majetku ECAV”. Synoda zobrala na vedomie pripravenú a predloženú “Správu o stave plnenia a prípravy prechodu správy majetku ECAV zo spoločnosti REFORMATA spol. s. r. o. na ECAV.

16:00 diakonická správa ECAV
Obsahom prerokovávaného materiálu bola správa predsedníctva ECAV k uzneseniam prijatým voči evanjelickej diakonii. Materiál bol prijatý.

16:45 záverečná pobožnosť  

Kazateľom záverečnej pobožnosti na Synode bol brat senior Ján Ochodnický. Synodáli opustili Trenčianske Teplice okolo 17.tej hodiny.

Komentovať