Misia v ľudovej cirkvi dnes

Ako možno praktikovať misiu v ľudovej cirkvi? Touto témou sa zaoberá synoda Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Bavorsku od 3. do 8. apríla t.r. v Mníchove. Pred 108 synodálmi k téme vystúpil aj hlavný rečník Pro Christ , ev. farár Ulrich Parzany. Kritizoval tendenciu nárastu obľúbenosti v bohoslužbnom zvestovaní. Ako príklad menoval témy narodenie z Panny, prázdny hrob po vzkriesení alebo chápanie Biblie ako Božieho Slova. Mnohé farárky a farári sa pokúšajú získať ľudí pre kresťanskú zvesť  nízkoprahovými ponukami. "Duchovní by mali byť verní v obsahu, ale flexibilní vo formách." Ako nástroje evanjelizácie menoval: osobný rozhovor, vieroučné kurzy, evanjelizačné programy alebo verejné podujatia s hudbou a športom. Nórsky teológ prof. Kjell Nordstokke povedal, že misia je nielen rečnenie, ale aj konanie." Misia obsahuje aj vystupovanie za spravodlivosť a ľudské práva." povedal teológ, ktorý mnoho rokov slúžil ako misionár v Brazílii. Prehovoril aj dezignovaný biskup tejto cirkvi prof. H.B.Strohm:" Náboženstvo patrí do verejnosti. Evanjelium je vec verejná. Tu sa ľudová cirkev môže poučiť od evanjelikálneho spoločenstva – nebáť sa verejne hovoriť o svojej viere." Synodáli majú prerokovať 40 misijných projektov tejto cirkvi.

(www.idea.de)

Komentovať