GP rokovalo 16.6.2021

Zo zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV 16.6.2021

Zo zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV 16.6.2021
  •  21.06.21
  •   Zuzana Poláková, sekreteriát ECAV
  •   Oznamy

Začiatok rokovania Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré sa konalo dňa 16. júna, bol venovaný stretnutiu členov presbyterstva s členmi Správnej rady Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, pracovníkmi ústredia, riaditeľmi a správcami jednotlivých stredísk Evanjelickej diakonie. V Evanjelickom kostole v Banskej Bystrici sa spoločne dopoludnia venovali otázkam pôsobenia Evanjelickej diakonie v súčasnosti, ako aj výhľadu a potrebám pre jej činnosť do budúcnosti.

Generálne presbyterstvo následne pokračovalo vo svojom rokovaní v priestoroch zborovej miestnosti ev. farského úradu, kde v rámci programu nadviazalo na zasadnutie, konané dňa 4.6.2021 vo Zvolene.

Prerokovaný bol časový a obsahový harmonogram Synody ECAV a generálne presbyterstvo prijalo aj harmonogram volieb a pokyny pre vykonanie volieb na uprázdnené miesto generálneho dozorcu ECAV na Slovensku. Voľby sa uskutočnia na volebných konventoch všetkých cirkevných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v nasledujúcich termínoch: 25. júla 2021, alebo 1. augusta 2021, alebo 8. augusta 2021.

Bývalému generálnemu dozorcovi Ing. Jánovi Brozmanovi členovia generálneho presbyterstva zároveň vyjadrujú poďakovanie za jeho obetavú službu v prospech Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a prajú mu v jeho pracovnom i osobnom živote hojnosť Božieho požehnania.

Z hľadiska personálnych záležitostí rozhodli generálni presbyteri na vlastnú žiadosť JUDr. Igora Bartha odvolať ho z funkcie riaditeľa Generálneho biskupského úradu ECAV ku dňu 31.08.2021. Členovia generálneho presbyterstva následne do tejto funkcie menovali Mgr. Jána Bunčáka a to od 1.09.2021.

V rámci rozsiahlej diskusie ďalej generálni presbyteri schválili doplnenie Zásad odmeňovania duchovných, ktoré boli schválené na predchádzajúcom zasadnutí dňa 4.6.2021, s účinnosťou od 1.7.2021 a rozhodli o postúpení návrhov tabuliek odmeňovania duchovných ECAV predložených Združením evanjelických duchovných a Generálnym hospodárskym výborom ECAV na rokovanie synode. Zároveň presbyterstvo navrhuje zachovať súčasný model finančného príspevku do Fondu finančného zabezpečenia ECAV.

V ďalšom bode programu zobrali presbyteri na vedomie informáciu br. Jána Hrušku o vzdaní sa funkcie predsedu Komisie pre zjednodušenie štruktúry ECAV, ktorému presbyteri týmto ďakujú za jeho službu a vedením tejto komisie ďalej poverujú Predsedníctvo ECAV.

Generálni presbyteri ďalej rozhodli o schválení finančnej podpory z Podporného fondu Generálnej podporovne z prostriedkov získaných z ofery vyhlásenej pre rok 2020. Finančná podpora sa týka dvoch veľkých projektov: Cirkevného zboru Švábovce na zaplatenie evanjelickej fary vo Švábovciach a Cirkevného zboruTornaľa na misijné centrum – zborový dom v Tornali a jedného malého projektu: pre Cirkevný zbor Šahy na opravu oporného múra pod strechou farskej budovy a dokončenie elektroinštalácie.

Generálne presbyterstvo taktiež schválilo vyhodnotenie mediálnej kampane ECAV pri sčítaní obyvateľstva, pričom v tejto súvislosti vyjadrili členovia presbyterstva poďakovanie Mediálnemu výboru ECAV za profesionálnu realizáciu celej kampane.

Najbližšie zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV je naplánované na 6. augusta 2021.

O presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom. 

Komentáre k “GP rokovalo 16.6.2021

  1. lubo batka st

    Zvláštne je, že termíny volieb sú vypísané, ale kandidáti nie sú vybratí a určení. Myslím tým kandidáti známi evanjelickej verejnosti. Tým menej sú známe ich volebné programy. Že by to už nebolo dôležité?
    A čo obsahovala labutia pieseň odstúpivšieho dozorcu?
    Bolo prisľúbené, že prídu informácie o spravovaní Diakonie. Vážne by nás to zaujímalo, podobne ako informácie o Reformáte (Deformáte).

Komentovať