Zasadnutie GP pokračuje

Z pokračujúceho zasadnutia GP

Z pokračujúceho zasadnutia GP

Po online rokovaniach generálneho presbyterstva sa po prvýkrát v tomto roku uskutočnilo zasadnutie za osobnej účasti členov presbyterstva. Generálni presbyteri a presbyterky sa dňa 14.5.2021 stretli v priestoroch Generálneho biskupského úradu ECAV v Bratislave, kde nadviazali na posledné zasadnutie, konané dňa 16.4.2021 a pokračovali tak neprerokovanými bodmi schváleného programu.

V úvode sa presbyteri zaoberali problematikou Elektronického informačného systému, pričom v rámci tohto boduschválili predložený návrh žiadostí k prístupu do systému. Následne sa presbyteri venovali záverom prijatým ku Koncepcii misie a vzdelávania ECAV na obdobie rokov 2021 – 2030, ktoré vzišli z online konzultácie k tejto téme. Presbyterom bol ďalej predložený návrh organizačného poriadku Generálneho biskupského úradu a zároveň boli prerokované aj personálne zmeny.Generálne presbyterstvo v zmysle čl. 31 ods. (3) písm. g) Ústavy ECAV tak zobralo na vedomie skončenie pracovného pomeru Mgr. Dany Stoklasovej, PhD. k 30.4.2021.

Hlavná časť programu bola venovaná pohovorom s uchádzačmi zaradenými do výberového konania na pracovné pozície riaditeľa Generálneho biskupského úradu a riaditeľa Evanjelickej diakonie. Pracovné pozície, ale neboli obsadené ani jedným z uchádzačov.

V rámci programu sa uskutočnili aj doplňovacie voľby, v ktorých boli do Archívnej rady zvolení: Eva Bešinová, Branislav Dolinský, Miloslav Gdovin a Martin Riecky a do Výboru na ochranu Božieho stvorenstva ses. Svetlana Bartoňová a br. Martin Zaťko. Vo voľbách do Správnej rady Evanjelickej diakonie sa členom za generálne presbyterstvo stal br. Samuel Miško. Nakoľko sa br. J. Siroma vzdal predsedníctva vo Výbore cirkevnej hudby a hymnológie ku dňu 30.4.2021, rozhodli členovia generálneho presbyterstva poveriť, na čas do konania synody, vedením tohto výboru ses. Evu Kolesárovú.

V ďalších bodoch rokovania rozhodlo generálne presbyterstvo o zrušení svojho uznesenia
č. 29-1/2021 zo dňa 29.1.2021. Zároveň prijalo nové uznesenie, žez dôvodu rôznorodosti pandemickej situácie v SR a nastavení COVID Automatu odporúča všetkým COJ, aby sa pri príprave a organizácii zasadnutí riadiacich orgánov (presbyterstiev, konventov) riadili aktuálne platnými regionálnymi podmienkami v zmysle COVID automatu a podľa usmernení vydaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v daných okresoch.

Generálne presbyterstvo zobralo na vedomie podporu projektov zo zdrojov HfO, GAW a EKM. Ďalej odsúhlasilo poskytnutie finančnej podpory vo výške 10.000€ pre projekt Malagaskej cirkvi na Madagaskare. Finančné prostriedky budú na tento účel poskytnuté z celocirkevných ofier pre Svetový luteránsky zväz. Výboru zahraničnej misie presbyteri odporučili podporu „Paulínskej kolekty“ v sume 1.000 €. Napokon generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí rozhodlo na základe predloženej zmluvy a splátkového kalendára o poskytnutí pôžičky spoločnosti Tranoscius, a. s.z prostriedkov zaslaných z ELCA ako dedičstva po zrušenom cirkevnom zbore.

Najbližšie zasadnutie generálneho presbyterstva je oficiálne naplánované na 4.6.2021.

Informácie majú napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.

Komentovať