1.slávnosť svätodušná. Pentecoste

1.slávnosť svätodušná. Pentecoste

Učiň si príbytok svoj v nás, Pane,

Pre lásku tú,

Tým slovom Tvojim zažnutú,

Pre Tvoje veľké, veľké zmilovanie!

Pre veľkosť Tvojho diela,

Praj i nám svojho Ducha –Tešiteľa,

Chvíle tejto pre velebu

Zdvihni nás z prachu zeme,

Zdvihni k nebu! Amen ( M.R.)

    Slávnostné kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry v Kristu Pánu!

   Svätodušné sviatky sú oslavou Boha Ducha Svätého a Jeho diela. Spomíname dnes na Jeho príchod k učeníkom Ježišovým v Jeruzaleme v päťdesiaty deň po Jeho vzkriesení a v desiaty deň po Jeho nanebovstúpení. Pripomíname si Jeho silu a prejavy Jeho moci a prítomnosti v ich živote. Jeho prítomnosť viedla k začiatku novej a trvalej kresťanskej misie v tomto svete. Naplnili sa slová Pána Ježiša: “Prijmite Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme“. ( Sk , 8) Možno preto povedať, že Jeho pôsobením sa zrodila na zemi kresťanská cirkev.

   Pripomíname si preto aj spojenie zvestovaného slova apoštolom Petrom, ale aj ostatnými učeníkmi, s následným pokrstením prvých 3000 ľudí z rôznych národov v Jeruzaleme, teda vznik cirkvi a jej následný rast. „Štáty sa udržujú tými istými prostriedkami a ideami ktorými vznikli“ – povedal dôležitú pravdu český filozof T.G. Masaryk, prvý prezident Československej republiky o vzniku a trvaní štátov – a to isté platí aj o vzniku a trvaní kresťanskej cirkvi, ktorá je dielom Ducha Svätého. Ním bola „počatá“, zrodená a skrze Neho žije a sa udržuje až dosiaľ.

   Ak cirkev niekde, či niekedy, vädne a stráca svoju sviežosť a príťažlivosť, svoju „mladú, sviežu a príťažlivú tvár“, je to preto, že sa stáva viac inštitúciou a organizáciou, v ktorej sa chce viac presadiť ľudské myslenie a konanie, ľudské zámery na úkor zámerov a cieľov Božích.

   Bratia a sestry!

   Bolo by neporozumením sľubu a slov Pána Ježiša, ak by sme o zoslaní Ducha Svätého hovorili a uvažovali len ako o spomienke, ako o histórii. O niečom, čo sa stalo v dejinách ako niečo neopakovateľné.  Zmysel týchto sviatkov je najmä v tom, aby sme si uvedomili, že aj dnes platí zasľúbenie a slovo nášho Pána o ponuke daru Ducha Svätého. Ono platí pre každú novú generáciu ľudí, aby sa v tomto svete rodili noví kresťania a rástol nový Boží ľud.

   O tejto ponuke a jej konkrétnom prejave chceme v dnešnej kázni svedčiť a uvažovať na základe slova Božieho. Avšak skôr, ako tak urobíme, vyžiadajme si k tomu pomoci „zhora, od Otca svetiel“ slovami modlitby Pánovej:

O t č e n á š…

J 14, 15 – 21 a 26 – 27:

“Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie.(16) A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu*, aby  bol s vami až naveky. – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nezná. Vy Ho znáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás. (18) Neopustím vás ako siroty, prídem k vám. (19) Ešte máličko, a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem aj vy budete žiť. (20) V ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi, a vy ste vo mne, ako ja som vo vás. (21) Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje; a kto mňa miluje, toho bude milovať môj Otec, aj ja ho budem milovať a vyjavím mu seba samého. – (26) Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten naučí vás všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. (27) Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdcea nestrachuje!” Amen

   Milí bratia a sestry v Kristu, Pánovi našom!

Myslím, že všetci poznáme výrok evanjelistu Jána:“ Na počiatku bolo slovo…“. ( J 1, 1) Tento výrok platí nielen o stvorení sveta a vesmíru, o stvorení zeme a všetkého, čo ju naplňuje, teda o stvorení sveta hmotného a viditeľného. Platí aj o vtelení Syna Božieho, keď sa „slovo stalo telom“, totiž o Pánovi Ježišovi Kristovi.

   Platí aj o tej duchovnej stavbe, ktorou je cirkev. Na počiatku bolo slovo a sľub Božieho Syna, ktoré sa potom naplnilo a stalo sa skutočnosťou nielen v živote jedenástich učeníkov, ale aj v živote mnohých ďalších ľudí, ktorí sa skrze Krista  stali blízkymi a vytvorili jednu rodinu, duchovné spoločenstvo, ktoré menujeme cirkvou.

   Aby človek do svojho ducha a duše prijal dar Ducha Svätého, musí dôverovať slovu Kristovmu. Musí byť tomuto slovu otvorený a s dôverou očakávať, že sa naplní a stane sa to, čo Kristus povedal a zasľúbil. Ježišovo slovo a sľub máme považovať za pravdivý. Máme prosiť a trpezlivo očakávať na príchod a vyliatie Ducha Svätého na nás.

   Duch Svätý nie je naším vlastníctvom. On je suverénnym Pánom, o ktorom platí slovo Ježišovo, ktoré povedal Nikodémovi: „Vietor veje kam chce; čuješ jeho hlas, ale nevieš odkiaľ prichádza a kam ide: tak je s každým, kto sa narodil z Ducha“. ( J 3, 8) Vieme, že učeníci čakali na naplnenie Kristovho zasľúbenia trpezlivo a verne.

   Často hovoríme v cirkvi o tom, že o dar Ducha Svätého máme prosiť v modlitbách. To znamená, že k slovu a sľubu Pána Ježiša máme  povedať svoje :“ Amen“ – nech sa tak stane!  Avšak to, čo je rozhodujúce, to je skutočnosť, že nie iba my, ale „sám Pán Ježiš v nebesiach prosí Otca za nás a prihovára sa nás….“, aby nám dal a zoslal Ducha Svätého. Tak to povedal Ježiš svojím učeníkom: “Ja budem prosiť Otca a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky- Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nezná“.

Na rozdiel od ducha sveta a človeka je Duch Svätý Duchom pravdy. On vidí a pozná všetko pravdivo, lebo je tak ako Otec a Syn Stvoriteľom a pôvodcom všetkého – samozrejme, okrem hriechu.

   Príklad: Tak, ako nejaký vynálezca, alebo konštruktér, ktorý niečo zostrojí rozumie svojmu dielu, vie ako má  správne fungovať a slúžiť. Ak sa niečo pokazí vie, kde je chyba a ako ju odstrániť. Ostatní sa to môžu naučiť, ale len od neho.  – Tak aj Duch Svätý je duchom PRAVDY. Vie ako má a môže pokračovať život na zemi, ako ho možno chrániť, ako treba opraviť to, čo sa v ľudskom živote neraz pokazí a zničí, bez čoho však život nemôže existovať a pokračovať.

   Duch Svätý je Stvoriteľ a Udržiavateľ života, lebo rozumie svetu a životu lepšie ako ktorýkoľvek človek. Preto On má mať miesto v našom duchu a v našej duši, pôsobiť v našom rozume, v citoch a vôli – aby nás vždy nanovo: osvecoval a posväcoval, čiže aby nás uvádzal do skutočnej pravdy, ktorá je v súlade s Božou vôľou. Ide o to, aby sa diala a konala nie naša, ale Božia vôľa, lebo ona je život dávajúca a život zachovávajúca pre každého, pre všetkých ľudí a celý svet.

     V úvodnom biblickom texte evanjelista dva krát spomína hodnosť a službu Ducha Svätého, ktorého menuje slovom: RADCA. V pôvodnom slove  ide však nielen o „radcu“ v zmysle nejakého poradcu, ktorého rady si môžeme vypočuť, ale aj nemusíme, prípadne, ktorého rady môžeme vyhodnotiť svojím ľudským rozumom. – Každý človek potrebuje z času na čas aj nejakého poradcu v mnohých otázkach. Inou vecou je, či si človek chce dať poradiť v otázkach: ako máme správne žiť, alebo ako budovať vzťahy s našimi blížnymi a najbližšími. Pán Ježiš o nebeskom Radcovi povedal, že poučí svet o všetkom tom, čo On sám učil a hovoril svojim učeníkom, ale čo oni nechápali dokonale. Môže ísť napríklad  význam Božích prikázaní pre náš osobný život i pre naše vzájomné spolužitie. –    

   Isteže, mnohí ľudia si od Ducha Svätého nedajú poradiť a preto zostávajú bez spoločenstva s Pánom časného, i večného.   

    Pôvodné grécke slovo (Paraklétos) Radca – znamená však oveľa viac a jedným slovom ho ani nemožno do našej reči naplno preložiť. Jedno slovo Ho neobsiahne. V našej NZ máme preto uvedené aj iné významy a preklady Božieho Parakléta, ktorými sú napríklad: Pomocník, Obranca, Utešiteľ.

     Duch Svätý je tou pomocou, ktorú potrebujeme. Učí nás nielen poznať Božie prikázanie, ale On je aj Pomocníkom, ktorý nám ich pomáha plniť.

    Potrebujeme aj Obrancu, ktorý nám pomáha obrániť našu vieru, keď sme  vystavení pokušeniu, alebo posmechu sveta.

    Duch Svätý je aj Utešiteľ a my všetci iste potrebujeme aj Utešiteľa v smútkoch a pri nesení osobného kríža.

    Bratia a sestry !

      Keď sa porozhliadame po stave našich rodín a pozrieme na vzťahy, aké dnes máme v rodinách, ale aj v našej cirkvi a menovite aj v tomto našom cirkevnom zbore – je isté, že tú pomoc zhora skutočne potrebujeme všetci, že bez nej nedokážeme pozerať s optimizmom do budúcnosti. Tu všade, bez toho, že by sme niekoho osobitne obviňovali, potrebujeme: Radcu, ale aj Pomocníka, Obrancu i Tešiteľa.

  Potrebujeme aj dar pokoja a pokojnej spolupráce. (Opäť sú to dary Ducha Svätého). Svet okolo nás tiež hľadá tieto hodnoty a veľa o nich hovorí. Všade sú celé tými radcov a poradcov, hoci niekedy by stačil na riešenie niektorých vecí obyčajný tzv. sedliacky rozum. Najmä však trpíme neláskou až hrubosťou, neistotou a nepokojom.

    Dnes teda nielen spomíname na to, čo sa stalo v Jeruzaleme v deň päťdesiaty, ale smieme objaviť aj správne východiská a zdroj pomoci pre nás. Novú silu viery, novú odvahu, nový zápal za veci Božieho kráľovstva, novú túžbu liečiť a uzdraviť aj rodinu našej ťažko doráňanej cirkvi.

     Pán cirkvi aj nám, tak ako učeníkom pripomína dôležité slovo a zasľúbenie: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje“.

  Milí bratia a sestry!

   Mnoho všelijakých zármutkov máme, s mnohými obavami a rôznym strachom žijeme a pesimizmus sprevádza náš život. Je to dôsledok toho, že človek možno hľadá radcov, učiteľov, pomocníkov a tešiteľov skôr ľudských, ako Toho, ktorý je nám prisľúbený „z hora“. Dnes sme prišli však do spoločenstva, kde sa smieme spolu modliť, navzájom sa povzbudiť vo viere a v nádeji, že Duch Svätý je s nami – tu i na každom mieste.

  Majme však odvahu vrátiť sa a siahnuť opäť po Božom slove a evanjeliu Ježiša Krista. Odvážme sa nanovo byť skutočnými evanjelikmi. Nie evanjelikmi podľa mena, ale ľuďmi dôverujúcimi evanjeliu. Zasľúbeniam Krista Pána. Dôverujme Jeho slovu a sviatostiam. Potom sa môžu opäť diať veľké, nečakané a nové veci – aj tu, medzi nami.

   Dôverujme nášmu Pánovi, keď hovorí o svojej moci a pomoci v tomto časnom živote skrze Ducha Svätého, ale aj vtedy, keď hovorí o veciach, ktoré sa týkajú života budúceho veku. Aj pri pohľade na budúcnosť Božích detí, ktoré prechádzajú údolím tieňov smrti, prijímajme Pánov pokoj, blahoslavenú nádej a vieru vo večný život s Ním, i všetkými veriacimi v nebesiach. Amen 

              1.slávnosť svätodušná – Myjava – Mgr.Ľubomír Batka st.

*Radca ( Paraklétos) – Pomocník,Obranca, Utešiteľ 

Komentovať