Zasadal GHV ECAV

Zasadal Generálny hospodársky výbor ECAV

10.05.21

Marián Damankoš, predseda Generálneho hospodárskeho výboru ECAV

Spravodajstvo

V dňoch 04.-05.05.2021 zasadal v Bratislave Generálny hospodársky výbor Zasadnutie sa konalo po niekoľko mesačných online zasadnutiach, ktoré boli vynútené obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou. Program zasadnutia bol viac než bohatý, časovo aj tematicky náročný.

Prvou dôležitou témou bolo posúdenie hospodárnosti nakladania s finančnými prostriedkami v Ústredí evanjelickej diakonie. Touto úlohou poverilo Generálne presbyterstvo ECAV Revíznu komisiu Evanjelickej diakonie a Generálny hospodársky výbor, pričom zasadnutie sa konalo na pozvanie Predsedníctva ECAV a v prítomnosti generálneho biskupa Ivana Eľka. Podkladom pre rokovanie bola obsiahla správa Revíznej komisie o kontrole v Ústredí evanjelickej diakonie z jesene 2020. Evanjelickú diakoniu zastupoval poverený riaditeľ Ján Gasper, s ktorým viedli prítomní obsiahly rozhovor na tému fungovania a hospodárenia ED. Generálny hospodársky výbor vyjadril svoje poľutovanie nad neprítomnosťou predsedníčky Správnej rady ED s. J. Tomašovičovej a to napriek tom, že stretnutie bolo dlhodobo plánované a obsah rokovania vyžaduje najvyššiu pozornosť vedúcich osobností zainteresovaných strán. Hlavnou otázkou rokovania bola výška transferu finančných prostriedkov z ECAV do Ústredia ED, ktorá je novou formou financovania ÚED. Kým do roku 2019 boli finančné prostriedky na prevádzku ÚED vyplácané z Ministerstva kultúry priamo do Diakonie, od roku 2020, po zmene štátneho zákona, sú tieto prostriedky súčasťou transferu z Ministerstva kultúry do ECAV a je v kompetencii Generálneho presbyterstva rozhodnúť o výške finančného transferu pre Diakoniu. Vzhľadom k tomu, že podľa nového štátneho zákona sú prostriedky pre Diakoniu súčasťou balíka financií, ktorého základom je počet členov ECAV, rozhodlo sa GP zistiť spôsob nakladania s prostriedkami a spôsob prijímania rozhodnutí v tomto zariadení, ktorým je Evanjelická diakonia. Dôvodom rozhodnutia je snaha Generálneho presbyterstva o efektívne a transparentné nakladanie s prostriedkami a o vytvorenie nového modelu financovania s ohľadom na nový štátny zákon. Pre rok 2020 rozhodlo GP schváliť Diakonii financie vo výške 4,45% transferu z celkovej sumy pre ECAV (tzn. viac než 215 000,00 EUR), teda sumu rovnajúcu sa výške, ktorú dostávala Diakonia od Ministerstva kultúry. Jednou z požiadaviek zo strany GP však bolo sfunkčnenie dlhodobo absentujúcej Revíznej komisie, efektívna obojstranná komunikácia so Správnou radou a kontrola nakladania s prostriedkami. Keďže ani po opakovaných výzvach a niekoľkých uzneseniach generálneho presbyterstva nedošlo k vysvetleniu mnohých nejasností, rozhodlo sa generálne presbyterstvo pristúpiť k reštriktívnym opatreniam a vyzvalo kompetentných na zodpovedanie viacerých otázok súvisiacich s fungovaním Správnej rady a Ústredia Evanjelickej diakonie. Na záver rokovania prijal Generálny hospodársky výbor sériu odporúčaní pre Generálne presbyterstvo, ktoré sa bude problematikou financovania Ústredia Evanjelickej diakonie zaoberať na svojom zasadnutí.

Druhou témou, ktorou sa členovia GHV zaoberali bolo poverenie Generálneho presbyterstva na prehodnotenie vhodnosti v súčasnosti platného modelu financovania ECAV, ktorý bol schválený na synode v roku 2020 ako súčasť zákona č. 02/2020 o finančnom zabezpečení poslania ECAV. Pravidelný monitoring príspevkov cirkevných zborov a komunikácia Generálneho biskupského úradu s cirkevnými zbormi o spôsobe výpočtu a platenia cirkevného príspevku viedli členov GHV k viacerým kritickým pripomienkam. GHV spracoval sériu odporúčaní pre generálneho presbyterstvo, v rámci ktorých dominuje odporúčanie na prehodnotenie súčasného modelu, vypustenie povinnosti platenia trojpercentného podielu na všetkých príjmoch cirkevného zboru a posilnenie naviazanosti cirkevného príspevku na počet kňazských staníc a množstvo členov cirkevného zboru. Zároveň GHV navrhol vedeniu cirkvi spôsob komunikácie s cirkevnými zbormi, ktoré nevedia zaplatiť cirkevný príspevok z rôznych dôvodov a sériu sankčných opatrení pre solventné, ale neplatiace cirkevné zbory. Členovia GHV si uvedomujú náročnosť procesu výberu cirkevných príspevkov v dobe pandémie, poukázali však na hroziaci nedostatok finančných prostriedkov ako očakávaný dôsledok výsledkov sčítania ľudu a nárastu nákladov na mzdy a prevádzku cirkvi, ako aj potrebu zavedenia systematického plánovania tvorby rozpočtu a kontroly nakladania s prostriedkami cirkvi. Iba týmto spôsobom bude možné dopracovať sa k prostriedkom potrebným pre lepšie financovanie najmä výrazne podhodnotených platov a odmeňovania našich farárov a duchovných, ako aj ostatných pracovníkov a samozrejme aj realizácie všetkých cirkevných aktivít.

Treťou veľkou témou rokovania GHV bola téma Reformaty, s.r.o., ktorá stále nedokázala uspokojivo splniť viaceré uznesenia zo synody 2019 a 2020 a uznesenia Generálneho presbyterstva z posledných takmer dvoch rokov. Témou rokovania bola aj otázka prípravy na preberanie cirkevného majetku, ktorý v súčasnosti spravuje spoločnosť Reformata, s.r.o., keďže Synoda v roku 2020 schválila zámer likvidácie tejto spoločnosti a presunu správy majetku priamo pod cirkev, resp. pod Generálny biskupský úrad. Zámerom tohto rozhodnutia je väčšia miera efektivity hospodárenia s cirkevnými prostriedkami plynúcimi z prenajímania nehnuteľností. Členovia GHV s nevôľou prijali informáciu o pracovnej zaneprázdnenosti a teda neprítomnosti konateľa spoločnosti B. Rybnikára, s ktorým chceli viesť zásadný dialóg na tému plnenia platných uznesení a kvalitnej pasportizácie a správy zvereného majetku a prípravy na zrušenie spoločnosti. Členovia GHV opakovane zdôraznili potrebu prijatia podrobného harmonogramu likvidácie spoločnosti a prechodu správy majetku do ECAV.

Komentáre k “Zasadal GHV ECAV

  1. lubo batka st

    Čo asi znamená: “vysvetlenie mnohých nejasností”? atp.
    Diakonia a Reformata sú , zdá sa – chronicky choré.

Komentovať