Vstúpenie. Ascensio Domini

           Vstúpenie Krista Pána na nebo. Ascensio Domini

Ef 1, 20 – 23:

“ Túto moc dokázal na Kristu, keď Ho vzkriesil z mŕtvych a posadil si Ho na pravici v nebesiach, (21) nad všetky kniežatstvá, mocnosti, moci, panstvo a nad každé meno, menované nielen v tomto, ale aj  v budúcom veku, (22) a všetko Mu poddal pod nohy a urobil Ho hlavou nad všetkým v cirkvi, (23) ktorá je Jeho telom, plnosťou Toho, ktorý naplňuje všetko vo všetkých”. Amen

   Bratia a sestry v Kristu, Pánovi!

    Bez svetiel, bez hluku a pátosu a najmä bez reklamy svätí dnes Pánova cirkev sviatok Vstúpenie. Pripomíname si vstúpenie Pána Ježiša na nebesá. Je to do očí bijúci rozdiel s prežívaním sviatkov Vianoc, ktoré pripomínajú Pánov príchod z neba na zem. Ten diametrálny rozdiel vyvoláva nástojčivú otázku, či je Pánova cirkev tým spoločenstvom, ktoré okázalo svätí Vianoce, alebo je ňou to dnešné spoločenstvo ľudí, ktorí o dnešnom sviatku vedia a ktorí si ho pripomínajú skôr v duchu a v pravde. V zásade samozrejme nemožno stotožniť cirkev ani s jedným z tých zhromaždení, ktoré sa stretajú v kostoloch. Pravdou je, že skutočnú vieru kresťanov pozná a do sŕdc ľudí vidí iba Ten, ktorý je Hlavou cirkvi a jej Pánom.

   Iste platí známe slovo Pánovo, že “mnoho je povolaných, ale málo vyvolených”. To znamená, že mnohí sú Krstom svätým uvedení do spoločenstva veriacich, ale boj viery nevybojujú všetci víťazne, nie všetci dostanú veniec víťazstva, ktorý nám zasľúbil Kristus Pán.

   Dôležité je, aby sme si v dnešný sviatočný deň uvedomili, že to, čo nám zasľúbil nebeský Otec skrze víťazného Krista je hodnota, ktorá je celkom výnimočná a nemožno ju s ničím porovnať. 

Pán Boh dokázal svoju moc tým, že vzkriesil svojho Syna z mŕtvych. To je prvý veľký dar pre všetkých veriacich. K nemu pristupuje veľkosť nádeje a slávneho dedičstva odloženého v nebesiach všetkým veriacim. Kristovo povýšenie začalo už Jeho slávnym zmŕtvychvstaním a pokračuje vstupom na nebesá a posadením sa na pravici moci Otca nebeského.

   Kristovo oslávenie, ktoré si pripomíname je predobrazom aj našej cesty k osláveniu, skrze vzkriesenie tela z mŕtvych a prijatím do slávy Pánovej. Podobne ako On dostal účasť na sláve a moci Otcovej, tak On aj nám, veriacim zasľubuje účasť na svojej “pravici”, čiže svojej terajšej moci a sláve.

   Pribitie Pána Ježiša na kríž na Golgote bolo prejavom Jeho najväčšieho poníženia. Byť vtedy po Jeho pravici bolo rovnako znakom poníženia. Táto situácia sa však zmenila. Presvedčil sa o tom kajúci zločinec, ktorý pre svoju vieru a túžbu byť s Ježišom dostal sľub: “Dnes budeš so mnou v raji”. Taká je odmena aj našej viery a dôvery v Krista: nádej na večné prebývanie s Ním v Jeho sláve.

   Bratia a sestry v Kristu Pánu!

   Dnes nás môže na zemi oslepovať, ohurovať a možno aj zastrašovať moc mocných, alebo bohatých tohoto sveta. 

V konečnom dôsledku však platí, že každá ľudská moc je iba dočasná. Ak aj niekto disponuje mocou, mal by si uvedomiť, že je iba šafárom a zo svojho šafárenia bude skôr, či neskôr vydávať počet. Už či ide o panstvo, alebo “kniežatstvo”, alebo zverenú moc a právomoc, alebo akýkoľvek ľudský “honor”, sú všetky tieto zemské moci poddané súdnej právomoci Toho, ktorý sedí na pravci moci Božej. Je dobre, ak sú si toho vedomí tí, ktorí majú moc vo svete. Ak poznajú pravdu, ktorú vyznávame vo Viere všeobecnej kresťanskej, že Ježiš Kristus “…odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych”.

   Prirodzene, cirev Pánova má myslieť na to, že súd Boží, zverený Kristovi začína vždy “od domu Božieho” a tak aj od cirkvi. Naše súčasné svetské zriadenie je demokracia, ktoré znamená “moc ľudu”, ktorá je síce nad všetkým, ale aj nad ľudom je Ten, ktorý je Pánom panujúcich a Kráľom kraľujúcich. 

      V cirkvi, menovite v našej evanjelickej cirkvi tiež máme demokratické zriadenie, ale ono má vždy v skutočnosti byť 

“Teokraciou”, čiže Božou vládou, či ešte presnejšie vyjadrené: “Kristokraciou”, vládou Kristovou. Vonkajšie  veci môžeme v cirkvi riadiť “demokraticky”, sú však veci a vzťahy, ktoré sa v cirkvi majú riadiť podľa vôle Kristovej, a majú podliehať Jeho slovu.

   Sviatok nanebovstúpenia Krista Pána nám teda pripomína, to čo zdôrazňuje apoštolské slovo: ” Boh všetko Kristovi poddal pod nohy a urobil Ho hlavou nad všetkým v cirkvi”. Sú mnohé vonkajšie veci, ktoré smieme sami riadiť a spravovať svojím rozumom, ale aj vtedy máme skúmať vôľu Pánovu a Jemu byť poslušní.

    Dnes si pripomeňme najmä Jeho dôležité poverenie, ktoré zaznelo učeníkom ako posledný kráľovský rozkaz, keď povedal: “Choďte teda, čiňte mi učneíkmi všetky národy…krstite a učte ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal”. V cirkvi ho nazývame aj krstným príkazom. Je dôležitý a záväzný pre nás, podobne ako mnohé iné príkazy, napríklad známe slová Pánove pri poslednej večeri: “Vezmite a jedzte… a pite z neho všetci”, ktoré znamenajú ustanovnie sviatosti Večere Pánovej. K nim iste máme priradiť aj Jeho slová: ”…kážte evanjelium všetkému stvoreniu”. 

   Bratia a sestry!

  Na sviatky osobné a na Vianoce si dávame aj darčeky. Dnes, keď myslíme na Pánov odchod z tejto zeme, darčeky si nedávame, ani neodstávame. Predsa však nás obdarúva mimoriadnymi darmi náš nebeský Pán. Pripomeňme si Jeho dôležité zasľúbenie, ktoré nás teší a napĺňa radosťou viac, ak akýkoľvek časný darček. On hovorí: “Ajhľa, ja som s vami, po vetky dni, až do konca sveta”. Vedomie, že Pán Ježiš vstúpil na nebesá, aby bol s nami vždy a na každom mieste, je tým najväčším darom pre náš časný život. Vždy, keď potrebujeme Jeho pomoc, On je skutočne s nami a svojou mocou nás potešuje a posilňuje v našich slabostiach a skúškach. On sám aj požehnáva a rozmnožuje našu radosť, aby bola trvalá a pokračalova v plnej dokonalosti vo večnom živote s Ním a všetkými v Neho veriacimi. Amen.

                 Sviatok Vstúpenie  – Myjava 2021 – Ľubomír Batka st.

Komentovať