Kraľuje vo mne Kristus?

Kraľuje vo mne Kristus?

Je to možné, aby každý človek tu na zemi mohol nájsť Božie kráľovstvo?

Pred mnohými rokmi sa mi dostal do rúk leták, na ktorom boli namaľované dve srdcia. V strede jedného srdca bolo napísané JA a v strede druhého srdca bolo napísané KRISTUS. Pod týmito obrázkami bola otázka: Kto kraľuje v tvojom srdci? Táto otázka ma viedla k dôkladnému premýšľaniu o mojom vnútri i o mojom životnom programe. Pripomenul som si slová apoštola Pavla: „nežijem už JA, ale žije vo mne KRISTUS.“ (Gal 2,20) Pre apoštola Pavla to bola radikálna zmena života. Doposiaľ kraľovalo jeho vnútru jeho JA, mal svoj vlastný sebecký program, ku ktorému sa verejne priznával: „až na smrť som prenasledoval toto učenie (Ježiša Krista); viazal som a vrhal do väzenia mužov a ženy“ (Sk 22,4) „Aj som to robil v Jeruzaleme a mnohých svätých som pozatváral, keď som dostal moc od veľkňazov. A keď ich mordovali, schvaľoval som to. Áno, po všetkých synagógach často som ich trestami nútil rúhať sa a v nesmiernej zúrivosti prenasledoval som ich aj po vidieckych mestách.“ (Sk 26,10) Potom prišla chvíľa, keď sa mu zjavil Ježiš Kristus plný lásky; Pavel Ho prijal s veľkou pokorou a v úprimnom pokání a Kristus úplne premenil jeho vnútro. Odstránil z jeho vnútra všetky sebectvá, nenávisť i pýchu a naplnil ho ozajstnou láskou, láskavosťou a dobrotou ku všetkým ľuďom. Pavel bol za to nesmierne vďačný, že sa Kristus rozhodol premeniť jeho srdce a bývať v ňom.
Čo všetko sa stane s človekom, keď Kristus začne kraľovať v jeho vnútru? Stará prirodzenosť plného sebectva a zlých vlastností je umŕtvovaná a v človeku rastie nová prirodzenosť plná lásky a dobrých vlastností. Apoštol Pavel to vyjadril slovami: „Spolu s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus.“ A potom vymenováva nové vlastnosti, ktoré v ňom vyrastajú: „láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť.“
Po zmene Pavlovho života som si položil otázku: Chce Kristus kraľovať v každom človeku? Pripomenul som si Kristove slová: „hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ Je to možné, aby každý človek tu na zemi mohol nájsť Božie kráľovstvo? Samozrejme áno, potvrdzuje to výzva Pána Ježiša, ktorá je určená všetkým ľuďom: „hľadajte najprv kráľovstvo Božie.“Slová Pána Ježiša platia pre všetkých. Je teda možné, aby každý človek prežil takú premenu svojho vnútra, akú prežil apoštol Pavel? Je to Božia ponuka pre každého. Božie kráľovstvo nachádza človek vo chvíli, keď otvorí v pokání svoje vnútro pre Kráľa kráľov a Pán Ježiš potom vstupuje do jeho vnútra a ujíma sa vlády. Keď som si uvedomil, že takúto premenu chce Kristus uskutočniť v každom človeku (i v mojom vnútri), zveril som Pánovi Ježišovi Kristovi celé svoje vnútro i svoj život. V priebehu života sa stretávam s mnohými kresťanmi, ktorí prežili podobný zázrak ako apoštol Pavel.
Je to vskutku ozajstný zázrak, že Kristovou prítomnosťou v človeku sa v jeho vnútru uskutočňuje kráľovstvo Božie. Napĺňa sa prosba, ktorou vyslovujeme v modlitbe Otče náš: „Príď kráľovstvo Tvoje.“ Tam, kde vládne Boží Syn, Pán Ježiš Kristus, prichádza naozaj Božie kráľovstvo. Pripomína to i apoštol Pavel vo svojom liste: „Veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.“
Keď písal apoštol Pavel listy kresťanom, ktorí prijali Krista do svojho srdca, vždy im pripomínal aby si: „obliekli nového(človeka), ktorý sa obnovuje ku pravému poznaniu podľa obrazu svojho Stvoriteľa.“ (Kol 3,10) „oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy.“ (Ef 4,24) Je to vskutku zázrak, že sa v človeku obnovujú kladné vlastnosti, ktoré mali prví ľudia po svojom stvorení. Boli stvorení na Boží obraz. Tento Boží obraz sa obnovuje v človeku pôsobením Ježiša Krista „ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“ (2K 5,17) „aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske“(Ef 3,17) Pripomína to i apoštol Peter vo svojom druhom liste: „aby sme mali účasť na božskej prirodzenosti“
Kristovo kraľovanie v človeku je vskutku úžasným Božím zázrakom na tejto zemi. Byť podriadený Pánovi Ježišovi ako Kráľovi je pre nás ľudí tá najvzácnejšia výsada, je to skvelé privilégium, pretože môžeme byť pod vedením a ochranou Toho, ktorý si nás zamiloval a záleží mu na tom, aby náš život mal tú najlepšiu kvalitu a najvzácnejšiu hodnotu tu na zemi i večne v Božom kráľovstve. Pod Jeho vedením a kraľovaním je človek skutočne dokonale šťastným. Za to patrí Pánovi Ježišovi Kristovi i moje najvrelejšie poďakovanie, česť a večná chvála.

Stanislav Kaczmarczyk emeritný pastor

Komentovať