Plesajte! Jubilate!

                 Plesajte! Jubilate!

Za jari, za jari,

nech pravda zažiari –

tá Tvoja, Kriste náš,

čo i dnes rozsievaš,

nech vzklíči, rozkvitá,

nám v dušiach rozvitá,

prinesie radosti

náš Pane Ježiši,

z tej Tvojej milosti! Amen (M.R.)

1 Pt 1, 3 – 8: 

   “ Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý vás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej: (4) k neporušiteľnému, nepoškvrnenému a nevädnúcemu dedičstvu, odloženému v nebesiach vám, (5) ktorých moc Božia zachováva vierou na spasenie, pripravené zjaviť sa v poslednom čase. (6) Veseľte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krátky čas aj rmútite pre rozličné pokúšania, (7) aby vaša skusované viera, omnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom sprobované zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. (8 ) Nevideli ste Ho, a milujete Ho; ani teraz Ho nevidíte, a veríte v Neho a radujete sa nevýslovnu radosťou plnou slávy,…” Amen

  Bohumilí kresťania. Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

   “Zvučne plesaj Bohu celá zem”( Ž 66, 1) – spieva v dnešnú tretiu nedeľu po Veľkej noci naša cirkev slovami žalmistu a dáva tak priestor ozvene veľkonočného posolstva, aby znelo pre nás, ale aj pre všetko živé na zemi. Dôvod k radosti a plesaniu má totiž celá zem (Pravoslávni kresťania často hovoria: celý kozmos!) Všetko Božie stvorenstvo, ktorému Otec nebeský vzkriesením Ježiša Krista ukázal, že sa tejto zeme, a ani nás nevzdal. 

    Práve naopak! V Ježišovom vzkriesení nám pripravil začiatok nového, večného života. Vzkriesenie Ježiša je však darom pre celé stvorenstvo, ktoré pre hriech človeka “žalostí a bolestí” s nami až dosiaľ. Vzkriesený Pán Ježiš je prvotinou nového a večného života. 

    Človek, ktorý je dnes hriechom poškvrnený, môže byť Kristom očistený. Človek, ktorý je porušiteľný a vädne ako kvet, ktorý klesá do prachu zeme, dostal nádej na nový život.

    Ak si uvedomíme vážnosť a dôsledok hriechu, je nádej na dedičstvo, ktoré je nám pripravené v nebesiach ako neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce nečakane veľkým darom a prejavom milosti a milosrdenstva Pána Boha. Túto nádej sme dostali skrze Krista, nášho Pána a smieme o nej hovoriť vždy nanovo. Aj okolo seba vidíme stále prejavy porušiteľnosti a vädnutia a preto je dôležité a vzácne počuť povzbudenie a slovo o živej nádeji v Ježišovi Kristovi. Preto sa radi pripájame k výzve žalmistu a posolstvu dnešnej nedele: “Jubilate”! “Zvučne plasajte Bohu !”. 

    Veľkonočná radosť nie je a nemá byť len   chvíľkovou radosťou, ale trvalou. 

     Nie je ani nejakou “strojenou”, či “hranou”, alebo predstieranou radosťou  ako to často vidíme v našich televíznych tzv. zábavných reláciach, kde sa herci radujú a smejú zrejme len preto, lebo sú za to platení.               Naša radosť plynúca z viery v Krista nemá byť však ani skrytou radosťou, za ktorú by sme sa mali azda hanbiť. Má byť celkom zjavnou preto, leboako apoštol Peter hovorí ona je: “ nevýslovnou radosťou”. Je nevýslovnou radosťou preto, lebo za ňou stojí ako Pôvodca: “Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,”. On nás znovuzrodil pre živú nádej”.     

      Preto aj dnes: Oslavujeme Otca nebeského

       1.za nevädnúce nebeské dedičstvo

       2. a dôverujme Mu, aj keď nás stretá protivenstvo

  Milí bratia a mile sestry v Pánovi!

     Život bez nádejenie je šťastný život – je len živorením. Ak by sme nemali nádej na plný život, ak by náš terajší život bol iba čakaním na smrť a nevedeli by sme nič o “slávnej budúcnosti Božích detí”, boli by sme nešťastní, zatrpknutí a museli by sme si zúfať. 

   Na druhej strane je pravda, že falošná, alebo neopodstatnená nádej prináša ľuďom sklamanie a frustráciu. Tento stav je dobre pozorovateľný práve v našej dnešnej dobe a situácii v ktorej žijeme. Pandémia kovidu obmedzila život všade. Ľudia majú vždy nejaké svoje vlastné plány, svoje očakávania, svoje radosti zamerané na časnosť. Ale ak sa tieto neplnia, alebo ak sa vzďalujú a rozplývajú sa ako sen – vidíme obrovskú frustráciu, hnev, ba až živočíšnu zúrivosť ľudí. Mnohým sa ich ciele vzdialili a určitým spôsobom utrpeli ich nádeje, ktoré mali a nosili vo svojom vnútri.  

      Spravidla ide dnes o nádeje zamerané na tento časný život. Práve celosvetová pandémia, akú náš vyspelý svet od čias “španielskej chrípky” nezažil, ukazuje v plnej nahote, že mnohé ľudské nádej sú: “porušiteľné, poškvrnené a vädnúce”  ako aj sám človek, pán tvorstva. Preto každý, kto svoj život a túžby zúžil na takéto vädnúce nádeje sa veľmi ľahko a rýchlo sa dostáva do veľkej krízy. Moderne tomu hovoríme že “je frustrovaný”, čiže neuspokojený, nešťastný, ba až zúfalý a schopný nepredvídateľných činov.

      Môže sa tak diať dokonca aj vtedy, keď sa jedná o nádeje, ktoré by sme mohli nazvať, že sú pre nás hodnotami “posvätnými”. Sú to naše rodiny, manžestvá, priateľstvá – čiže vzácne medziľudské vzťahy, kde tiež poznávame a vidíme rôzne napätia, krízy…Sklamania je dnes plný celý svet a nikto nie je ušetrený. Ani kresťania…Ak majú ľudia tieto hodnoty v úcte a vidia v nich jediný a najväčší dôvod na radosť, je strata , alebo narušenie týchto hodnôt veľmi boľavé, ak aj tu prichádza a preniká porušiteľnosť a vädnutie.

   Bratia a sestry!  

   My všetci potrebujeme nádej, ktorá je založená na Pánu Bohu, ktorý je večný a plný milosrdenstva. Nádej, ktorá je zakotvená v Tom, ktorý nás vo všetkom prevyšuje, ale súčasne “nie je ďaleko od nikoho z nás”, ktorý nás má rád a ktorému na nás záleží. 

     Apoštolské slovo svedčí, že Pán Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista: je požehnaný! Preto je On aj pôvodcom nášho požehnania. Je dokonalý v láske, a lásku, ktorá spája Otca, Syna a Ducha Svätého ponúka aj nám, aby ako “páska dokonalosti”, spájala naše vzťahy, ktoré my sami nedokážeme udržať bez poškvrny a všeličoho podobného. 

     Napriek našim slabostiam On nám dal nádej, ktorá za nijakých okolností nesklame. Vo svojom Synovi nás “znovuzrodil pre živú nádej”. Ak si uvedomíme, že ľudia nie sú “až taký super” ako sa často robia a ako to radi aj hovoria, je dar vzkriesenia večného života prejavom “veľkého milosrdenstva” Božieho.

 Veľkonočné víťazstvo totiž nezískal Pán Ježiš iba sám pre seba! On sám o tom hovorí a svedčí celkom jasne: “Pretože Ja žijem, aj vy budete žiť”.  

  Jeho vzkriesenie je dôvodom našej nádeje na vzkriesenie a večný život. Preto nás povzbudzuje k dôvere, hovoriac: “Verte v Boha a verte vo mňa – v dome môjho Otca je veľa príbytkov… a Ja vám idem pripraviť miesto.”   

     Bratia a sestry v Pánovi!

   Obsah našej viery a živej nádeje apoštol Peter nazval slovom: “dedičstvo”. Dedičstvo, ktoré máme odložené v nebesiach. 

     Pravda, máme skúsenosť, že ak ide o dedičstvo, ktoré sme získali po rodičoch, alebopríbuzných, aj ono samo je len porušiteľnou a vädnúcou hodnotou. Naviac pozemské dedičstvo neraz spôsobuje nedorozumenie, alebo aj napätie medzi súrodencami a najbližšou rodinou. Často sa stáva, že súrodenci, pokým žili ich rodičia žili v láske,ale po smrti rodičov sa pohnevajú. Niekedy si začnú závidieť, lebo majú pocit, že im z dedičstva pripadol menší podiel ako ich súrodencom.  

     My však máme myslieť na dedičstvo, ktoré máme od nášho nebeského Otca a nášho Pána. Dedičstvo, ktoré nám získal a pripravil náš nebeký Otec je výnimočné aj v tom, že je tak veľké, že nemusíme mať obavu, alebo strach, že by sme na ňom nemali plnú účasť, alebo že náš podiel bude menší ako iných. Toto dedičstvo, ktorým je spása a večný život je dôvodom a základom našej radostnej nádeje. Kristus Pán nám ho sľúbil a svoje zasľúbenia verne zachováva.Nikto a nič nás o toto nevädnúce dedičstvo odložené v nebesiach nemôže pripraviť – okrem našej vlastnej nevery, či nedôvery k Pánovi. Preto Ho v istote viery aj dnes radostne oslavujeme a tešme sa z toho, čo sme bez našich zásluh, z Jeho milosti dostali.

     2. Milí bratia a sestry v Pánovi!

       Apoštol Peter v radostnom chválospeve kresťanom privoláva: “Veseľte sa z toho”. Súčasne však pripomína aj ďalšiu dôležitú vec. Náš časný život sa zmení na plnú skutočnosť nového života pri Pánovom druhom príchode. Kým posledný deň nastane, môžeme aj my, ako kresťania prežívať rôzne skúšky viery. Preto Peter otvorene dokladá: “Veseľte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krátky čas aj rmútite pre rozličné pokúšania.” 

   Každý z nás pozná najlepšie svoje osobné skúšky, či pokúšania. Každý z nás nesie svoj osobný kríž v tomto svete, ktorý nám prináša bolesť, slzy a zármutok. Každý z nás najlepšie vie, čo nám konkrétne pôsobí zármutok, alebo niekedy aj to, kto nám zármutok spôsobuje.

     Aj celá kresťanská cirkev ako spoločenstvo veriacich má od počiatku svojho zrodu svoje ťažkosti a bolesti, ktoré jej spôsobovali buď iní, ale žiaľ, nie raz, aj sama zlyhala, alebo klesla v pokušení do úpadku, alebo krízy. 

     Na druhej strane platí, že práve skusovaná a vyskúšaná viera je pravou hodnotou a má vysokú cenu. Apoštol ju prirovnáva v ohni pretavenému (sprobovanému) zlatu, ktoré získa tak svoju kvalitu a hodnotu. Veľkú hodnotu má podobne aj v ohni životných situácií vyskúšaná viera. Preto si vždy vážime veriach kresťanov, ktorí sa dokázali vo viere a nádeji silní a stáli, napriek rozličným skúškam a utrpeniam. Takíto sú pre nás príkladom a povzbudením na našej životnej ceste. 

   Apoštol Peter tiež o takých vie a hovorí: “ Osobne ste Ho – (Ježiša) nevideli, a predsa Ho úprimne milujete a nasledujete, tešiac sa nádejou večnej slávy.” Aj apoštol Pavel vyznal: “Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.“  

     Prosme dnes preto spoločne aj o to, aby i o nás platilo, že v našich skúškach, v každom našom zármutku a v skúškach viery sa dokážeme radovať “nevýslovnou radosťou plnou slávy”.  Radosťou z dedičstva, ktoré nám odložil v nebesiach Kristus Pán. Amen 

                  3.nedeľa po Veľkej noci       Myjava  21          Ľubomír Batka st.

Komentovať