Misericordias Domini. Dobrý pastier

Misericordias Domini – Dobrý pastier

Pastieru, Kriste,

i v tento čas

pas ovce svoje,

pas – ľud svoj spas.

Veď ho a spravuj,

lieč rany hoj,

a niekdy v jeden

ovčínec spoj!  Amen  (M.R.)   

Ez 34, 1 – 2. 10 – 16:

   “ Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: (2) Čľoveče, prorokuj proti pastierom Izraela! Prorokuj a povedz im, totiž pastierom: Takto vraví Hospodin Pán: Beda pastierom Izraela, ktorí pasú sami seba! Či pastieri nemajú pásť stádo? – (10) Takto vraví Hospodin Pán: Ajhľa, ja som proti pastierom, budem vyhľadávať svoje stádo z ich ruky a nedovolím im pásť stádo; pastieri nebudú už pásť sami seba! Tak vytrhnem svoje ovce z ich tlamy a nebudú im viac pokrmom.

(11) Lebo takto vraví Hospodin Pán: Teraz som tu ja a pozhľadúvam svoje ovce a postarám sa o ne. (12) Ako sa pastier stará o svoje stádo v deň, keď je uprostred svojho rozptýleného stáda, tak aj ja sa postarám o svoje ovce a vytrhnem ich zo všetkých miest, do ktorých boli zahnané za oblačného a tmavého dňa. (13) Vyvediem ich z národov, zhromaždím ich z krajín, dovediem na ich vlastnú pôdu a budem ich pásť na izraelských vrchoch, v údoliach riek a na všetkých osídlených miestach krajiny. (14) Na dobrej paši ich budem pásť a na vysokých izraelských vrchoch bude ich pastvina. Tam budú líhať na dobrej pastve a na dobrej paši sa budú pásť na vrchoch Izraela.(15) Ja sám budem pásť svoje stádo a ja mu umožním odpočívať, znie výrok Hospodina Pána. (16) Stratené vyhľadám, porozháňané zavrátim, poranené obviažem a choré posilním, ale tučné a silné vyhubím; a budem ich pásť ako sa patrí.” Amen

            Milí bratia a sestry v Pánovi!   

   K najkrajším a najznámejším Žalmom SZ patrí Žalm 23. Prináša radostné a povzbudzujúce vyznanie a svedectvo viery: “Hospodin je môj Pastier, …..” . Žalmista v ňom vyjadruje svoju dôveru a lásku k Pánu Bohu. Je si vedomý toho, že Hospodin sa verne stará o všetky potreby jeho života. Ako kresťania vyznávame rovnakú vieru. Dnešnú nedeľu nazývame nedeľou dobrého Pastiera zvlásť pre Božie dielo vykonané pre nás v Ježišovi Kristovi, v ktorom nám prejavil a dokázal svoju mimoriadnu milosť a svoju pastiersku starostlivosť jedinečným spôsobom. Skrze Neho nám dáva nielen pokrm a nápoj, nielen slovo zákona, ale aj život večný. Vzkriesením Ježiša Krista nás “znovuzrodil pre živú nádej” (1 Pt 1,3). Preto:

              Dajme sa viesť dobrému Pastierovi 

   aby sme 1. po zlých cestách neblúdili     

                  2. Jeho láskavú pomoc nachádzali     

                  3. s Ním život večný dosiahli

   1.Ľud Boží SZ sa vyznačoval tým, že sa nechával viesť Hospodinom a Ním poverenými pastiermi, otcami viery a kňazmi.(Praotcovia: Abrahám, Izák, Jákob,  – Mojžiš!).

    Prišla však v jeho živote chvíľa, keď si po vzore okolitých národov ľud vyžiadal zemského kráľa, vodcu a pastiera, aby sa on stal zárukou bezpečnosti, pokoja a požehnania v krajine. Už prvý kráľ Saul v tejto úlohe sklamal, pretože sa sám nedal viesť výlučne Božím slovom. V kráľovi Dávidovi dostal ľud nielen úspešného vojvodcu, ale aj duchovného vodcu a pomazaného nábožného pevca, napriek tomu, že ani on nebol bez veľkých ľudských chýb. Tretím kráľom sa stal múdry Šalamún. Nebol však natoľko múdry, aby sa vyvaroval pohanských žien a ich vplyvu. 

   Po jeho smrti sa kráľovstvo rozpadlo na dve časti. Obe však mali vo svojich kráľoch vodcov, o ktorých Písmo väčšinou hovorí: “činili, čo bolo zlé v očiach Hospodinových.” Pod ich vplyvom duchovne upadal a blúdil aj ľud. Vyústenie tohoto úpadku a nevery viedlo k národnej a náboženskej katastrofe, známemu babylonskému zajatiu a zničeniu Jeruzalema  a chrámu. 

   Napriek tomu však Hospodin ostal verný vo svojich zasľúbeniach i keď sa týkala záchrany iba zvyšku ľudu Božieho. Jedným z prorokov, ktorý smeli ohlasovať nielen skazozvesť ale aj novú dobu milosti bol prorok Ezechiel. Podmienkou nového života v krajine bolo prijatie Hospodina ako Pastiera. On bol a zostal zárukou spravodlivosti, práva a pokoja. 

   To platí v plnej miere aj o oslovení Ježiša Krista. V živote ľudí a národov prichádzajú síce znovu a znovu ľudskí vodcovia, ktorí chcú aby ich ľudia počúvali, poslúchali a dôverovali im, pretože vždy sľubujú “raj na zemi”. Z vodcov sa často stávajú nezodpovední, egoistickí a bezbožní zvodcovia. 

   V devätnástom a dvadsiatom storočí takých “pastierov” spoznali národy Európy, včítane nášho národa viacero, ktorí v dvoch svetových vojnách doviedli národy do hrozného vraždenia a ničenia. Vodcov predchádzali ideológovia, ktorí sami opustili Krista ako Pána a zviedli mnohých. 

Aj naša generácia zakúsila následky podobných zvodov. Poznáme “otca vlasti”, ktorý nepokryte a cynicky vyhlásil: ”Nikto vám nedá toľko, koľko vám ja sľúbim! ”. Aby sme sa nedostávali na zlé a bludné cesty, počúvajme pozorne hlas nášho dobrého Pastiera a verne Ho nasledujme. 

   Ako kresťania žijeme nielen v spoločnosti, ale súčasne aj v Pánovej cirkvi, v ktorej na jednej strane máme počúvať pastierov stáda, ktorí ako apoštol Peter a iní apoštolovia a omilostení hriešnici prijali poverenie: ”Pas moje ovečky” a súčasne skúmať ich vernosť Pánovmu slovu. 

    Na druhej strane v Kristovej cirkvi máme byť ako rodičia a krstní rodičia dobrými pastiermi našich detí a tých, ktorí sú nám zverení, aby nekráčali po zlých cestách, ale dôverovali Pánovmu hlasu. Ak by sme neplnili svoje povinnosti a “pásli iba samých seba”, privolávame na seba aktuálny Boží súd. ( Slová Písma a Lutherovho učenie o všeobecnom kňazstve veriacich!)

   2. Pán Ježiš ako dobrý Pastier prišiel hľadať a zhromaždiť nielen stratené ovce z ľudu Izraela, ale viedol k poznaniu pravdy aj pohanov a Samaritánov. Podobne dokazoval lásku a pomoc chorým a všelijako utrápeným ľuďom a pritom rúcal bariery, ktoré medzi  ľuďmi vytvorila sebecká láska. Pán Ježiš povedal svojim jasné slovo: ”Čiňte mi učeníkmi všetky národy…”. Zároveň nás učí a chce nám pomáhať nasledovať príklad milosrdného Samaritána.

   Nasledovaním nášho dobrého Pastiera smieme prijať službu zmierenia a pokračovať v nej. Prinášať povzbudenie v časoch zlých, keď spoznávame našu vlastnú nezaistenosť a nestálosť života a nečakané ohrozenie zdravia a života nielen starších, ale aj mladých.  

     3. Ježiš Kristus sám vykonal misiu a pastiersku službu záchrany nielen na zemi, ale aj v ríši zosnulých, aby Božiu milosť a svoje víťazstvo nad smrťou ponúkol všetkým. On, ako pravý Boh “vovádza do podsvetia, i vyvádza odtiaľ”, ako to bolo už v SZ predpovedané. Prijatím Jeho pozvania k nasledovaniu a k životu vo viere v Neho, v Jeho víťazstvo tu v časnosti, dostávame zasľúbenie o vzkriesení a večnom živote s Ním aj vo večnosti. Nech nás Jeho bohaté a mnohé dobrodenia a Jeho milosrdenstvo vedie k dobrorečeniu a k Jeho trvalej oslave. Amen

   Náčrt kázne k 2.nedeli po Veľkej Noci      -2021 –    Ľubomír Batka st.

Komentovať