Číslo 7 v Kristových utrpeniach

Číslo 7 v Kristových utrpeniach

I. Sedem dní vo Veľkom (Tichom) týždni

1. Nedeľa (Kvetná): Kristov príchod do Jeruzalema.
2. Pondelok: Kristus Pán preklial figový strom na ceste z Betánie do Jeruzalema.
3. Utorok: Posledné Kristove reči v chráme.
4. Streda: Judáš predáva svojho Pána.
5. Zelený štvrtok: Kristus Pán ustanovil Večeru Pánovu a jedol veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi.
6. Veľký piatok: Ukrižovanie a smrť nášho Spasiteľa.
7. Biela sobota: Pán spočíva v hrobe.

II. Sedem bolestných Pánových ciest.

1. Od večeradla do Getsemane.
2. Z Getsemane do veľkňazovho domu.
3. Od veľkňaza do zákonníckej rady.
4. Od rady na nádvorie súdneho domu.
5. Zo súdneho domu do Herodesovho paláca.
6. Z Herodesovho paláca späť k Pilátovi.
7. Od Piláta na Golgotu.

III. Sedem svedectiev o Kristovej nevine.

1. Falošní svedkovia (ich svedectvá sa nezhodovali. Mk 14, 56)
2. Judáš (Zhrešil som, zradiac krv nevinnú. Mt 27, 4)
3. Pilát (ja nenachádzam na Ňom vinu. J 19, 6)
4. Herodes (Odial Krista Pána bielym rúchom nevinnosti. Lk 23, 11)
5. Pilátova žena (nemaj nič s tým Spravodlivým. Mat. 27,19)
6. Kajúci lotor (Tento neurobil nič zlého. Lk 23, 41)
7. Stotník (Naozaj, Syn Boží bol tento. Mt 27, 54)

IV. Sedem Pánových slov na kríži.

1. Veľkňazovo slovo: „Otče, odpusť im, lebo nevedia čo činia.“ (Lk 23,34)
2. Otcovské slovo: „Žena, ajhľa, tvoj syn! Ajhľa, tvoja matka“ (J 19, 26)
3. Kráľovské slovo: „Dnes budeš so mnou v raji! (Lk 23, 43)
4. Bolestné slovo: „Bože môj. Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mt 27,46)
5. Žalostné slovo: „Žížnim!“ (J 19, 28)
6. Víťazné slovo: „Dokonané!“ (J 19, 30)
7. Posledné slovo: „Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha!“ (Lk 23,46)

Komentovať