Boh hovorí

                                     Boh hovorí

Hľa, cesta znova

začína sa, Pane,

tŕnistá, tvrdá –

na poľutovanie.

Daj, nech zrak vidí

ťažkú obeť Tvoju,

a nájde duša,

čo jej ku pokoju! Amen (M.R.)

Ž 50, 1 – 6:

“Mocný Boh, Hospodin, hovorí a oslovuje zem

 od slnka východu až k jeho západu.

(2) Zo Siona, z dokonalej krásy, skveje sa Boh,

(3) prichádza Boh náš, nemlčí;

oheň pustoší pre Ním,

a vôkol Neho to veľmi buráca.

(4) On zhora volá na nebo a na zem,

aby súdil svoj ľud:

(5) Zhromaždite ku mne mojich zbožných,

čo uzavreli so mnou zmluvu pri obeti!

(6) Nebesá hlásať budú Jeho spravodlivosť,

lebo Boh sám je sudcom sveta. Sela.” Amen

     Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Pánovi!

 Stará ľudová múdrosť hovorí: ”Božie mlyny melú pomaly, ale isto”. Je za ňou skúsenosť mnohých jednotlivcov, ale aj celých národov.

Je to skúsenosť náboženská. Skúsenosť s konaním Toho, ktorý “koná to, čo hovorí” a to, čo hovorí aj koná. Mmnohí naši súčasníci túto skúsenosť nemajú, ani nepoznajú. Sami sú nielen toleratní k hriechom, ale aj celkom ľahostajní. O Pánu Bohu mnohí nielen pochybujú, ale aj otvorene hovoria o “mlčiacom” Bohu, alebo aj “mŕtvom” Bohu. Skučnosťou je, že nie Boh je mŕtvy, ale niektorí ľudia sú “duchovne mŕtvi”. Stanú sa takými preto, že najskôr sú duchovne slepí, alebo hluchí, poznačení duchovnou “kardiosklerózou” – stvrdnutím srdca a potom duchovne zomierajú. Prirodzený človek je neraz dokonca pyšný a hrdý na tieto svoje neduhy. Dôsledky takého stavu sú pre jednotlivca, alebo národ neraz tragické.

    Skúsenoťou ľudu Božieho SZ bolo, že Pán Boh, Hospodin, sa niekedy akoby odmlčal a nehovoril k svojmu ľudu. Proroci upozorňovali, že už toto mlčanie samo o sebe je trestom pre človeka i národ. Mohli by sme túto situáciu prirovnať k situáci dopravného lietadla, ktoré potrebuje odštartovať, alebo pristáť na letisku, ale riadiaca veža sa nehlási a dispečeri sa odmlčali. Ak nenahlásia lietadlu potrebné pokyny, hrozí katastrofa. 

      Podobne môže dopadnúť dieťa, ktorému matka ani otec nepovedia, že ho majú radi, že im na ňom záleží a ani mu nehovoria, čo má, alebo nemá robiť a pred čím sa varovať. Jeho životná cesta môže končiť fatastrofou.

   Žalmista v úvode 50-ho žalmu hovorí a svedčí, že Pán Boh so svojím ľudom hovorí.“Mocný Boh, Hospodin, hovorí a oslovuje zem od slnka východu až k jeho západu”. Pýtame sa: Ako hovorí s nami Hospodin? Ako nás oslovuje? Ako a kde možno počuť a poznať Jeho hlas? Na tieto otázky nám chce dať odpoveď dnešná zvesť. Na základe uvedeného svätého textu svedčíme, že 

       Pán Boh s nami hovorí prostredníctvom :

stvoriteľského diela,

svojho zákona

a Kristovho evanjelia.

        Bratia a sestry!

    1. Pán Boh prehovoril aj k žalmistovi cez svoje stvoriteľské diela. Stvorenstvo je dielom Jeho rúk. Pripomeňme si niektoré vyznania Žalmistu: “Nebesá rozprávajú o sláve Božej; a dielo Jeho rúk zvestuje obloha”. (Ž 19, 1) Iste nie náhodou sa toto vyznanie stalo súčasťou aj našej chrámovej liturgie. Je to isteže zvláštna Božia reč a Božie oslovenie, ktoré sa prihovára všetkým ľuďom. Nielen Židom, ale aj pohanom. V uvedenom žalme uvádza výrok o spôsobe tohoto oslovenia, keď hovorí: “Niet reči, nieto slov, nepočuť ich hlas. Ich zvuk sa nesie po celej zemi a ich slová až na okraj sveta”…(v.4- 5) 

      Podobne celý Žalm 104 je mohutnou oslavou stvoriteľského diela Božieho. “Ako mnoho je Tvojich diel, ó Hospodine! Všetky si múdro učinil, zem je plná Tvojho tvorstva”.(v.24) Žalmista aj svoj život chápal ako predivné Božie konanie, ktorým Hospodin vedie človeka “cestou večnosti”. Preto ďakuje za svoj život Hospodinu: 

   ” Ďakujem Ti, že si ma úžasne divne utvoril; divné sú Tvoje skutky. A moja duša to dobre vie”. (Ž 139, 14) Všetko, čo sme a čo máme, je prejavom “Jeho dobrotivosti”. Jeho milosrdenstvo sa rozprestiera nad všetko Jeho stvorenie”. (Ž 145, 9). Preto je pre veriaceho Žalmistu samozrejmé, že aj “Levíčatá revú za korisťou a od Boha si pokrm žiadajú”. (Ž 104, 21)

     Preto aj my máme vidieť a počuť slovo o Božej milosti v dare života, ktorý je tak mnohotvárny a podivuhodný na celej zemi. Tým viac, že už v raji určil Boh človeka za pána nad dielom Jeho rúk a všetko čo stvoril, stvoril pre človeka. 

      Veľký švédsky vedec – botanik Karl Liné tiež yznal: ” Videl som Božie stopy v Jeho diele”. A nebol sám. Nemecký prírodovedec Eberhard Dennert zverejnil vo svojej úspešnej knihe: “Náboženstvo prírodných bádateľov” výsledky svojho dlhoročného výzkumu ohľadne náboženského zamerania tristo najznámejších vedcov sveta. Na jeho vlastné prekvapenie a na nemenšie prekvapenie čitateľov knihy, ktorá v krátkom čase dosiahla  9 vydaní – len 20 vedcov z 300 malo k náboženstvu odmietavý postoj. 

  Postoj 38-mych nemohol Dennert presnejšie určiť. Ostatných 242 vedcov malo k náboženstvu výslovne kladný postoj. Dávali tým – či oným spôsosbom najavo, že veria v Boha a zavrhujú akýkoľvek druh ateizmu. (Spomeniem niekoľko mien z tých najznámejších: Werner von Braun, Max Plank, A.Einstein, – aby sme nemenovali tých dávnejších známych: Newtona, Ampéra, Volta, Edisona a mnoho iných. Bolo by iste poučné citovať ich výroky). Z nich teda mnohí počuli Božie oslovenie práve cez stvoriteľské dielo na zemi, alebo vo vesmíre. Oni Božie oslovenie počuli a o ňom aj verejne hovorili. Vedecké poznávanie stvoriteľského diela nie je teda dôvodom nevery, neposlušnosti voči Pánu Bohu. Inak je to však vtedy a tam, kde “slepý vedie slepého”. Potom obaja ľahko spadnú do jamy a napokon sa ukáže, že “Božie mlyny” ako obraz Božieho súdu, predsa len melú…

2. Bratia a sestry!

    Žalmista síce hovorí o Božom hlase a oslovení človeka cez Jeho stvoriteľské dielo, ale súčasne prízvukuje, že poznanie Hospodina je vyjavené aj inak – totiž v slove Božieho zákona. Ľud Starej zmluvy dostal tú milosť, že mu Hospodin prostredníctvom Mojžiša vyjavil svoju slávu i svoju moc a dal mu dosky zákona, do ktorých bola j Božia voľa jasne napísaná. Žalmista už v citovanom 19. žalme jasne vyznal: ”Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvuje dušu, svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého. Hospodinove nariadenia sú správne, potešujú srdce, Hospodinov príkaz je jasný, osvedčuje oči” (Ž 19, 8 – 9) Podobne mocnou oslavou Božieho zákona je aj Žalm 119.Na konci nechýba ani takéto vyznanie: “Tvoj zákon mi je rozkošou”…Ani v našom texte nechýba jeho oslava: ” Zo Siona, z dokonalej krásy, skveje sa Boh, prichádza Boh náš, nemlčí”. – On zhora volá na nebo a na zem, aby súdil svoj ľud”. (v. 2) 

    Áno, zákon Hospodinov je dokonalý. Ale človek pádom do hriechu sa stal nedokonalý, hriešny a neschopný Boží zákon plniť. Zmluva zákona zo Sinaja bola často hlboko porušovaná, obchádzaná, či dokonca zabudnutá. Ani chrámová bohoslužba na Sione nedokázala ľud Izraela osloviť a priviesť k pokániu, preto Hospodin tak často vyslovil nad svojim ľuďom slová hrozby, i svojho prísneho aktuálneho súdu. Božie mlyny zomleli ľud Izraela neraz veľmi tvrdo i keď si Hospodin vždy ponechal malý zvyšok, ktorý sa stal novým začiatkom. 

    V konečnom dôsledku to však neboli obete Izraela, ale obeť samého Hospodina, ktorá sa stal novým oslovením celého sveta a všetkých národov. Zmluva zákona bola nahradená zmluvou Božej milosti.

   3. Obsah tejto novej zmuvy, oznam o Božej spravodlivosti, ktorá prekonáva všetky ľudské predstavy a možnosti, je tým tretím a najsilnejším, áno aj najnaliehavejším oslovením sveta. 

   Žalmista o tejto zmluve mal iba rámcovú predstavu, ale prorocky hovorí: “Nebesá hlásať budú Jeho spravodlivosť”. V plnosti času sa nebesá otvorili a z nich zaznel Boží hlas: ”Toto je môj milovaný Syn v ktorom sa mi zaľúbilo”. Vo svojom Synovi Boh Otec ešte raz oslovil svet  – a to novou spravodlivosťou. Ježiš sa stal obeťou za nás a za naše hriechy. Ježiš sa stal Božím Baránkom, ktorá bola vyliata pre naše ospravelnenie. Viera v Neho prijíma novú Božiu spravodlivosť. 

    Bratia a sestry!     

   Ježišovi Boh Otec zveril všetko – i posledný súd. My však už vieme zo zvesti evanjelia, ako na ňom môžeme obstáť. Neveriť Božiemu hlasu v posolstve evanjelia Ježiša Krista, môže byť dôvodom odsúdenia človeka a najväčší omyl človeka.

    Na druhej strane, počuť Kristovo evanjelium, počuť slovo o kríži Kristovom, ktorý zaplatil za všetky naše dlhy lásky, je to najväčšie dobrodenie, radosť a blaho pre človeka. 

     Preto pôstny čas, do ktorého kresťanská cirkev budúcou nedeľou vstúpi, je vážnym upozornením, ako sa môžeme už dnes vyhnúť prísnemu súdu na konci vekov. Je a bude novou ponukou prijať Božiu milosť a dar ospravedlnenia skrze Krista nášho Pána. Amen 

              CZ Myjava     –   Nedeľa Predpôstna    –  Ľubomír Batka st. 

Komentovať