Informácie z GP ECAV 2021

Z prvého zasadnutia GP ECAV v roku 2021

08.02.21

Zuzana Poláková, sekretariát ECAV

Spravodajstvo

Prvé zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku v tomto roku sa konalo dňa 29. januára v online priestore prostredníctvom platformy ZOOM.

Po prerokovaní plnenia uznesení prijalo generálne presbyterstvo správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok, ktorú posunulo na rokovanie synody.

Generálne presbyterstvo sa ďalej venovalo problematike UPC Mosty a otázkam súvisiacim s personálnym zaradením br. kaplána P. Mozolu.

Na vedomie zobralo aj informatívnu správu br. Damankoša, predsedu Generálneho hospodárskeho výboru ECAV, o stave personálneho obsadenia Generálneho hospodárskeho výboru a aktuálnych informáciách k rozpočtu ECAV. Generálny hospodársky výbor bol zároveň zo strany generálneho presbyterstva na zasadnutí poverený vo veci prechodu správy majetku zo spoločnosti Reformata s. r. o. na ECAV, prípravou časového harmonogramu a harmonogramu krokov k správe majetku ECAV bez správcovskej spoločnosti.Bodom programu bola aj rozprava o potrebe spracovania stratégie hospodárenia v ECAV do roku 2025 a 2050. Presbyteri sa taktiež zhodli na potrebe prípravy návrhu cirkevného zákona o misijných a sociálnych službách v ECAV. 

Súčasná epidemiologická situácia viedla členov presbyterstva k prijatiu usmernení, týkajúcich sa posunu termínov zborových konventov a menovania funkcionárov. Tieto usmernenia boli vo forme uznesení publikované na stránke www.ecav.sk (TU).

Presbyteri ďalej schválili Zásady odmeňovania duchovných a neordinovaných pracovníkov, vrátane tabuľky platov duchovných. Diskutovali aj o dodatku k zmluvám o transfere finančných prostriedkov pre Evanjelickú diakoniu, Ekumenickú radu cirkví, Východný a Západný dištrikt ECAV. V súvislosti s Evanjelickou diakoniou bude táto otázka opätovne otvorená na najbližšom zasadnutí GP.

V rámci rokovania boli schvaľované aj žiadosti o zahraničnú pomoc,pričom generálni presbyteri odporučili Prerozdeľovaciemu výboru Hoffnung fűr Osteuropa, na základe aktuálnych možností, zvážiť z prostriedkov HfO 2021 podporu projektov v nasledujúcom poradí: 1. VD: „Diakonický domov Elim – II. etapa rekonštrukcie“; 2. ZD: „VM – Semináre pre neordinovaných“; 3. ZD: „VM – Festival chrámovej piesne Nitra 2021“; 4. CZ Vrútky: „Obnova a rekonštrukcia ev. zborového domu“; 5. CZ Poprad – Matejovce: „Rekonštrukcia zb. a mis. Centra v Matejovciach“; 6. CZ Uhorské: „Oprava bývalej cirkevnej školy“;

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku taktiež odporučilo Evanjelickej cirkvi Stredného Nemecka podporiť zo zdrojov EKM na rok 2021 nasledovné projekty: 1. VD: „Vydanie misijných materiálov“; 2. VD: „Stretnutie farárskych rodín 2021“; 3. VD: „Festival chrámovej piesne“; 4. ZD: „Evanjelizačný víkend 2021“; 5. ZD: „Ekumenický Kirchentag 2021, Frankfurt n/Mohanom“.

V ďalších bodoch programu sa presbyteri vrátili aj k témam rozoberaným na decembrovom zasadnutí a rozhodli tak o obnovení Ekumenického výboru a vydaní Evanjelického spevníka.

Schválená bola aj predloženáSpráva o stave periodika Služba slova za rok 2020.

Z hľadiska personálnych záležitostí presbyterstvo odsúhlasilo vyhlásenie výberových konaní na riaditeľa Generálneho biskupského úradu a riaditeľa Evanjelickej diakonie. Termín podávania prihlášok určilo do 31.3.2021. 

V bode rôzne, presbyteri stanovili riadny termín konania Synody ECAV na 2.-3. júla 2021 a určili v prípade potreby aj náhradný termín na 8.- 9. októbra 2021. Dlhodobo nepriaznivá pandemická situácia tiež primäla generálnych presbyterov, ktorí sa stotožnili s názorom organizačného tímu, k rozhodnutiu presunúť konanie Evanjelického festivalu na rok 2022. 

Prezentované boli aj nové informácie o implementácii Elektronického informačného systému, ktoré zobralo presbyterstvo na vedomie. Prerokované a presbytermi prijaté boli taktiež stanovy a zakladateľská zmluva o založení Asociácie evanjelických škôl Slovenska.

Neutíchajúce verejné ataky skupiny ľudí viedli generálnych presbyterov ku zvoleniu jednotného postupu, v zmysle zaviazať predsedníctvo ECAV, aby prostredníctvom advokátskej kancelárie vykonalo potrebné právne úkony na ochranu cti, dobrého mena a dobrej povesti evanjelickej cirkvi a jej funkcionárov.

Najbližšie zasadnutie generálneho presbyterstva je oficiálne naplánované na 19.3.2021.

Informácie majú napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.

Komentovať