Kedy konať konventy a voľby v CZ

Generálne presbyterstvo sa tejto otázke venovalo na svojom zasadnutí dňa 29.1.2021 a prijalo nasledovné uznesenia. 

Uznesenie č. 29-1/2021

GP ECAV na základe vzniknutej epidemiologickej situácie v SR, ktorá znemožňuje zasadnutia prípravných orgánov aj samotných zborových konventov posúva  termíny konania zborových konventov v ECAV nasledovne: Zborové konventy ECAV sa budú konať do jedného mesiaca po uvoľnení epidemiologických opatrení do tej miery, že umožnia zvolanie zborových konventov bez obmedzení počtu veriacich v chrámoch. Po ukončení zasadnutí zborových konventov sa do jedného mesiaca budú konať seniorátne konventy a následne po ich zasadnutí do jedného mesiaca aj výročné konventy dištriktov ECAV, následne zasadne Synoda ECAV.

Uznesenie č. 30-1/2021

GP ECAV odporúča predsedníctvam vyšších COJ ECAV na základe čl. 23 písmeno e) a čl. 27 písmeno g) cirkevného ústavného zákona č. 1/1993 nasledovné: seniorátne predsedníctvo vymenúva administrátorov do neobsadených funkcií v cirkevných zboroch a dištriktuálne predsedníctvo vymenúva administrátorov do neobsadených funkcií v seniorátoch na obdobie do ich definitívneho obsadenia, aby v CZ a v seniorátoch, kde členom presbyterstva počas núdzového stavu končí volebný mandát vymenovalo do najbližšieho volebného konventu administrátorov uprázdnených funkcií. 

Komentovať