Zvestujem vám veľkú radosť!

„Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ Lk 2,10,11

Áno, veľká to je radosť, ktorá sa nám zvestuje v svätý čas vianočný, radosť prevyšujúca všetky ľudské rozkoše, ktoré sa zdajú síce byť veľké, ale v skutočnosti sú veľmi nepatrné. Táto radosť sa zdá byť malou, je však preveľká a svätá, lebo ona je daná od Boha a k Nemu vedie.

Predivnou Hospodinovou milosťou sa stalo, že sa narodil Dedič Božej koruny. Tento následník Božieho trónu ku ktorému nohám raz všetky kniežatá zložia svoje koruny, a ktorému už teraz sa v pokore klaňajú mnohí pozemskí králi, nie je ozdobený skvostným rúchom, ale leží v prostých plienkach ako to najchudobnejšie dieťa; Jeho prvé lôžko nie je nádherná kolíska, ale tvrdé jasle; Jeho prvý príbytok nie je ozdobná sieň, ale maštaľ! Aká prostota a chudoba! Ale čo tomuto Dieťatku chýba: to sa všetko skrze Jeho narodenie dáva nám!

On prišiel na svet v chudobe
bez všetkej slávy svetskej,
mal však poklad pri sebe:
Kráľovstvo nebeské!
On nám dvere otvoril sám
do raja krásneho,
nezabráni viac cherubín tam;
Chvála buď Mu z toho!

Akú tu Boh učinil výmenu! On pre svoje milé Dieťa prijal našu chudobu, a nás za to obdaril nebeskými pokladmi. On svojho Syna poslal do biedy, a nás obkľúčil slávou. Kristus leží v plienkach, ale Boží ľud je poctený šarlátom a zlatom Božou spravodlivosťou; Kristus leží v jasliach a odpočíva v lone svojej chudobnej matky, ale my za to dlieme v Božom lone a vystupujeme k trónu spravodlivosti; Kristus sa zjavil v noci a my sme sa stali synmi svetla; On nemá miesto v hostinci, a aj k nám zaznieva nebeský hlas: Ó, brány, pozdvihnite svoje hlavy, a zdvihnite sa, večné vráta, aby mohol vojsť Kráľ slávy! Ktože je ten Kráľ slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin mocný v boji. Teda ľudia, v ktorých pre Ježiša, svojho Syna, Boh má zaľúbenie! Takúto radosť kto dokáže pochopiť, kto dokáže vypovedať?

Len mdlým lkaním vo svojom srdci dokážeme vysloviť vďaku za nezaslúženú lásku, bijúc sa do svojich pŕs a vzdychajúc: nehodní sme, ó Hospodine, všetkého milosrdenstva a všetkej pravdy, ktorú s nami učinil!

Veľká je naša radosť, lebo milosť sa stala všetkému ľudu! Čo dnes tisíce žiadajú s hrozbami a reptaním, vonkajším vyrovnaním rozdielov v každodenných potrebách a ľudskom postavení: tu je to dané! Chudobní obohatení vtelením Syna Božieho. Kde zaiste vládne duch Kristov, tam sa budú nachádzať ľudia, ktorí mnoho zozbierajú, a nič im nebude zostávať, a ľudia, ktorí málo nazbierajú a nebudú mať nedostatok, ako píše apoštol ku Korintským v 2. liste v 8, 13: „Veď nejde o to, aby sa iným uľavilo a vám priťažilo, ale aby bola rovnosť. Vaša terajšia hojnosť nech pomôže ich nedostatku, aby ich hojnosť pomohla nedostatku vášmu, a tak nastala rovnosť;“ Aj najchudobnejšie dieťa je urodzené vtelením Krista Ježiša, Ním sú núdzni bohatí, zarmútení potešení, nemocní uzdravení a umierajúci blažení. Vtelenie Pána je ako oblak, z ktorého padá dážď požehnania na všetky národy. Poďme a postavme sa pod tento oblak, vzdajme česť nebeskému Otcovi a radujme sa v Pánovi!

A naša radosť nech je svätá, lebo ona sa so svätým Bohom zaoberá, zamestnáva, zapodieva a k Bohu privádza. Ona prenikne hlbiny našej duše ako oheň, prebúdza vieru, rozhojňuje lásku, odkrýva a tresce hriech a ponúka k pokániu a obráteniu života. Tá vianočná radosť, pretože je čistá a posvätná, skloní tvoju hlavu, pohne tvojím srdcom a zohne tvoje kolená, takže sa pokoríš pred svojim Pánom! Lebo kto si ty? Čo je chudobnejšie ako tvoje srdce, čo nepokojnejšie než tvoje svedomie, čo nečistejšie ako tvoj život — keby si sa nechcel obrátiť k Spasiteľovi svojej duše? Čo by ti prospelo vianočné veselie, keby nebolo tým pravým veselím? A práve preto bude, keď teba, stojaceho pred novonarodeným Ježišom, tvojim Pánom, prenikne svätá bázeň ako Izaiáša, ktorý videl Pána sediaceho na tróne, zvolal: Beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí, pretože Kráľa, Hospodina mocností, videli moje oči. Po tejto svätej bázni zváž, prehodnoť a posudzuj svoju radosť, lebo svätý Boh nenávidí zlo, a skutky tela sú pred Ním ohavnosťou, Jemu klamári sú odporní, aj tí, ktorí páchajú nepravosti a krivdy. Taká vianočná radosť je pravá, skutočná, ktorú sám Boh naznačil: Lám hladnému svoj chlieb, a nahého priodej, dus žiadosti a chráň sa lakomstva, chamtivosti, pýchy, pokrytectva a svoje ústa od zlorečenia, a svoju dušu od nenávisti a horkosti. Keď to budeš činiť, tvoja radosť bude svätá.

„Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou“. Iz 60,1

K sviatkom TOHO, ktorý sa narodil pre našu spásu, prajeme všetkým- malým i dospelým- dietkam Božím, hojnosť požehnania a pokoja od Pána Ježiša Krista.

Pokoj Vám!!

Komentovať