Jozef Gašparík-Leštinský — Zase sme dožili…

Jozef Gašparík-Leštinský — Zase sme dožili…

Zase sme dožili
tú radostnú chvíľu,
keď anjel doniesol
na zem tú zvesť milú,
že sa nám v Betleme
Spasiteľ narodil,
aby z moci diabla
ľudstvo vyslobodil.

Radujme sa teda
i my v dnešnom kríži,
lebo sa už i nám
vykúpenie blíži.
Žije Kristus Ježiš,
prameň večnej spásy:
On i nás kajúcich
vykúpi a spasí.

1917

Komentovať